Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Design needed for an orthodontist services website

Translated

 1. 610

  21 days362 USD

  Hello, Bohdan!
  Our Web Studio specializes in developing websites "turnkey" and digital marketing. We are ready to take orders and execute them according to your wishes. Write us a private message - we will provide you with a brief and discuss the project in more detail. Budget and deadlines are negotiable.
  Have a great day :)
  Вітаю, Богдан!
  Наша Веб-Студія займається розробкою сайтів "під ключ" та цифровим маркетингом. Готові взяти замовлення та виконати згідно з Вашими побажаннями. Напишіть у приватні повідомлення - надамо Вам бриф й обговоримо проєкт більш детально. Бюджет й строки обговорюються.
  Гарного дня :)

 2. 1814
   110  2

  14 days109 USD

  Recent designs: https://optokon.ua/ru/ https://stefaino.com/ https://enfys.com.ua/
  Google Drive

  Bogdan, I will make a Unique+Sales Design for the website.
  💈let's discuss the project and we can start.
  exact price after details.🧭8 years of experience.
  Result - quality work.

  Portfolio: Behance Freelancehunt
  Останні дизайни: https://optokon.ua/ru/ https://stefaino.com/ https://enfys.com.ua/
  Google Drive

  Богдан, зроблю Унікальний+Продажний Дизайн сайту.
  💈давайте обговоримо проект і можемо починати.
  точна ціна після деталей.🧭Досвід 8 років.
  Результат – якісна робота.

  Портфоліо: Behance Freelancehunt

 3. 3878
   28  0

  4 days72 USD

  Hello! 👋

  I create functional and aesthetic website designs.
  Ready to do a part of the design for demonstration.
  I have a brief for filling out if you don't have a technical task.

  Check out my full portfolio here:
  Behance

  Looking forward to collaborating, feel free to contact me! :)
  Вітаю! 👋

  Створюю функціональні та естетичні дизайни сайтів.
  Готова виконати частину дизайну для демонстрації.
  Маю бріф на заповнення, якщо не маєте ТЗ.

  Повне портфоліо дивіться тут:
  Behance

  Буду рада співпраці, звертайтесь!)

 4. 1302
   7  0

  3 days72 USD

  Hello. I am ready to develop the design. Can you tell me if you have a written brief (TZ) for me? Here is an example of what I developed for dentistry: https://www.figma.com/design/Tt389j4gtwtsbcPHXTzvWP/Untitled?node-id=1-2&t=glhrkz3Z85IsfgI8-0 I would like to discuss the project in more detail.
  Привіт. Готовий розробити дизайн. Скажіть чи є у вас написане ТЗ?
  Приклад який я розробляв для стоматології: https://www.figma.com/design/Tt389j4gtwtsbcPHXTzvWP/Untitled?node-id=1-2&t=glhrkz3Z85IsfgI8-0
  Хотів б поспілкуватись на рахунок проєкту більш детальніше.

 5. 1298
   10  0

  7 days72 USD

  Good day.

  I have reviewed your task. I can suggest creating a website on the Weblium platform.
  Please let me know if you have references, technical specifications?
  I suggest discussing the project details in private messages.

  Here is my portfolio on this topic:
  Behance
  Доброго дня.

  Ознайомився з Вашим завданням. Можу запропонувати створити сайт на платформі Weblium.
  Підкажіть будь ласка, чи маєте референси, технічне завдання?
  Пропоную обговорити деталі проекту в особистих повідомленнях.

  Додаю своє портфоліо на цю тематику:
  Behance

 6. 732    1  0
  20 days241 USD

  Good day!

  I am the founder of the IT company Zentriflex. In our team, we have a UX/UI designer with extensive experience who creates websites that sell, and Full Stack developers who write quality code using the latest technologies and SEO support. Our DevOps specialist will set up a reliable and cost-effective infrastructure.

  We work with technologies such as Node.js and Nest.js for Back-end and React.js and Next.js for Front-end. The deadline for the work is 20-30 days, but I will be able to accurately estimate the deadline and cost after agreeing on all the details.

  Examples of our work:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/sozy-nest/1795705.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/traffic-booster/1784237.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/digital-marketing/1784236.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/video-edition-landing/1784211.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/tressor-bakery/1784242.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/handyman-24-7/1784226.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/wedding-photography-landing/1784218.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/inspire-california-website/1784182.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/zentriflex-software-website/1753759.html
  Доброго дня!

  Я засновник ІТ-компанії Zentriflex. У нас в команді є UX/UI дизайнер з великим досвідом, який створює сайти, що продають, та Full Stack розробники, які пишуть якісний код, використовуючи останні технології та підтримку SEO. Наш DevOps-спеціаліст налаштує надійну та економічну інфраструктуру.

  Ми працюємо з такими технологіями, як Node.js і Nest.js для Back-end та React.js і Next.js для Front-end. Термін виконання роботи - 20-30 днів, проте точно оцінити термін та вартість зможу оцінити після узгодження всіх деталей

  Приклади наших робіт:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/sozy-nest/1795705.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/traffic-booster/1784237.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/digital-marketing/1784236.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/video-edition-landing/1784211.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/tressor-bakery/1784242.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/handyman-24-7/1784226.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/wedding-photography-landing/1784218.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/inspire-california-website/1784182.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/zentriflex-software-website/1753759.html

 7. 411  
  7 days121 USD

  Hello, Bohdan! I will be happy to help you create a landing page for an orthodontist. I work in an agency that specializes in advertising on Google and Meta Ads, with a focus on dentistry. Therefore, I can guarantee the creation of a modern, clear, and effective website.

  Example website for dentistry: Behance
  Вітаю, Богдан! Буду радий допомогти вам у створенні лендінгу для ортодонта. Працюю в агенції яка займається рекламою у Google та Meta Ads, основний напрямок стоматології. Тому можу гарантувати створення сучасного, зрозумілого і водночас ефективного сайту.

  Приклад сайту для стоматології: Behance

 8. 643    7  0
  5 days121 USD

  Hello! Your proposal caught my interest.

  I am a UX/UI designer with one year of experience, specializing in creating landing pages, multi-page websites, social media design, simple graphics, and copywriting.

  I am actively looking for interesting projects and expanding my portfolio. You can check it out at the following link - Behance

  Landing page with 7 blocks + responsive design - 5000 UAH and 5-7 days, depending on revisions the deadlines may be extended, as I work for a quality result that will also satisfy you 100%. I organize the layout in such a way as not to delay the layout.

  Looking forward to collaborating :)
  Вітаю! Зацікавила ваша пропозиція.

  Я ux/ui-дизайнер із річним досвідом, спеціалізуюсь на розробці лендінгів, багатосторінкових сайтів, дизайну соціальних мереж, створенні простої графіки, написанні копірайтингу.

  Зараз активно шукаю цікаві проєкти і поповнюю портфоліо. З ним можете ознайомитися за посиланням - Behance

  Лендінг на 7 блоків + адаптив - 5000 грн і 5-7 днів, в залежності від правок терміни можуть бути збільшені, оскільки я працюю на якісний результат, який до того ж задовольнить вас на 100%. Організую макет таким чином, щоб не затягувати верстку.

  Буду рада співпраці)

 9. 182  
  7 days72 USD

  Good day.
  I have experience in creating websites with a medical focus. I have several ideas regarding the design of your website.
  Добрий день.
  В мене є досвід створень сайтів з медичним напрямком. В мене є декілька ідей стосовно вигляду вашого сайту.

 10. 1134    15  0
  4 days72 USD

  Hello, I can create a high-quality and simple landing page. I would like to discuss the color scheme and content of the site before starting work. If you are interested in cooperation, please write to me in a personal message.

  My portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю, зможу зробити якісний, та водночас простий лендінг. Хотілося б обговорити кольорову гаму та наповнення сайту перед початком роботи. Якщо зацікавлені у співпраці - напишіть мені у особисті повідомлення.

  Моє портфоліо:
  Freelancehunt

 11. 406    1  0
  7 days338 USD

  Good day!
  We are the development team HeadGroup24!
  We create websites "turnkey", as well as performing various tasks of any complexity, such as integration of payment systems, page optimization, web design, and others.

  We develop websites on such platforms:
  - Wordpress
  - Webflow
  - Readymag

  20 years of combined experience.

  Our portfolio⬇️
  Behance

  We are ready to start work and provide a fast and professional result.
  The deadline and cost are approximate, for a full assessment of the work, I suggest conducting a brief interview)
  Доброго дня!
  Ми команда розробників HeadGroup24!
  Створюємо сайти "під ключ", а також виконуючи різноманітні завдання будь-якої складності, такі як інтеграція платіжних систем, оптимізація сторінок, дизайн веб-сайтів та інші.

  Розробляємо сайти на таких платформах:
  - Wordpress
  - Webflow
  - Readymag

  Спільний досвід 20 років.

  Наше портфоліо⬇️
  Behance

  Ми готові розпочати роботу і забезпечити швидкий та професійний результат.
  Термін виконання та вартість вказані приблизні, для повної оцінки роботи пропоную провести невеличке інтервʼю)

 12. 267    1  0
  16 days290 USD

  Good day!
  I guarantee to perform everything qualitatively and on time!
  Contact me - we will discuss and do it!
  Freelancehunt
  Доброго дня!
  Гарантую виконати все якісно і вчасно!
  Звертайтесь - обговоримо та зробимо!
  Freelancehunt

 13. 489    2  0
  15 days241 USD

  Good day
  I have experience in design of various directions. Ready to discuss details and start work immediately!
  Write: Freelancehunta
  Добрий день
  Є досвід дизайну різного спрямування. Готова обговорити деталі та одразу розпочати роботу!
  Пишіть: Freelancehunta

 14. 2559    107  4   8
  4 days97 USD

  Hello!
  Ready to do.
  Portfolio Behance Freelancehunt
  Write! I will be glad to cooperate.
  Вітаю!
  Готовий зробити.
  Портфоліо Behance Freelancehunt
  Пишить! Буду радий співпраці.

 15. 1086    9  0
  4 days84 USD

  Hello, I will help develop a functional and modern landing page.

  I have a clear understanding of the principles of UX/UI design, I am knowledgeable in user behavior psychology on websites, which helps create not just aesthetic design, but functional design that brings profit to your business.

  Portfolio: Behance

  Feel free to contact me, I am ready to discuss details and achieve a great result!
  Вітаю, допоможу розробити функціональний та сучасний дизайн лендінгу.

  Маю чітке розуміння принципів роботи UX/UI дизайну, знаюсь на психології поведінки користувачів на сайті, що допомагає створювати не просто естетичний дизайн, а функціональний, що дає прибуток вашому бізнесу.

  Портфоліо: Behance

  Пишіть, готова обговорити деталі і дійти гарного результату!

 16. 240  
  1 day27 USD

  Good afternoon, Bohdan! We have experience in developing calculators, visualizers.

  - https://tile.ua/ - the website presents the assortment of the Tile company - materials from steel for construction needs, in particular for roof installation, canopies, gazebos, garages, fences, wall cladding, etc.
  Also, a convenient visualizer was developed for the client - https://dah.tile.ua/ and a calculator - https://tile.indevgroup.tech/calculator

  We will develop a functional website for you that will have high sales and teach you how to use it. Our company provides technical support after the project development is completed (monitoring, updates, bug fixing, protection against attacks).

  To discuss the project details in more detail, I suggest organizing an introductory call at the most convenient time for you. Please let me know which date/time suits you best? Write to me personally.

  Our new projects:
  [Links provided in the original text]
  Добрий день, Богдан! Маємо досвід у робробці калькуляторів, візуалізаторів.

  - https://tile.ua/ - на сайті представлений асортимент компанії Tile - матеріалів зі сталі для потреб будівництва, зокрема монтажу дахів, навісів, альтанок, гаражів, парканів, облицювання стін тощо.
  Також для клієнта був розроблений зручний візуалізатор - https://dah.tile.ua/ та калькулятор - https://tile.indevgroup.tech/calculator

  Розробимо Вам функціональний сайт, який матиме великі продажі, та навчимо ним користуватися. Наша компанія займається технічною підтримкою після завершення розробки проекту (моніторинг, оновлення, усунення помилок, захист від атак).

  Щоб більш детально обговорити деталі проекту, я пропоную організувати вступний дзвінок у найближчий зручний для вас час. Будь ласка, дайте мені знати, яка дата/час найкраще підходить для Вас?
  Пишіть мені в особисті.

  Наші нові проекти:
  https://memoryofukraine.com/
  https://tile.ua/
  https://cheesebakery.com.ua/
  https://shoco.ua/
  https://kolman.com.ua/
  https://architoyz.com/
  https://tinadress.com/
  https://spokey.estate/
  https://art-ivf.com/
  https://vezha.com.ua/
  https://1-rk.com.ua/uk
  https://www.cpp.lviv.ua/
  https://statti.in.ua/
  https://chorna-skelya.com/
  https://buffalo-pub.com/
  https://nabambetli.com/
  https://orthohealth.com.ua
  https://www.iqdim.ua/
  https://hotel.citadel-inn.com.ua/
  https://lv-ex.com/
  https://aromaselective.com/
  https://niprolife.com.ua/
  https://www.concept-clinic.com.ua/

 17. 208  
  20 days652 USD

  Good day. Ready to discuss with you the development of a website for you to attract leads, well optimized and configured.
  I have experience in creating similar websites.
  Familiarize yourself with similar cases at the link:
  https://www.outsoft.eu/#case-studies

  Ready to get in touch and discuss all the details in more detail
  Добридень. Готові обговорити з вами розробку сайту для вас під залучення лідів, добре оптимізований та налаштований.
  Є досвід роботи зі створенням подібних сайтів.
  Ознайомтеся зі схожими кейсами за посиланням:
  https://www.outsoft.eu/#case-studies

  Готова вийти на зв'язок і обговорити детальніше всі деталі

 18. 588    3  0
  4 days241 USD

  Good day! Ready to create an attractive and informative design for your orthodontic clinic landing page. My skills in Photoshop, Illustrator, and Figma will help achieve this goal quickly and qualitatively. Looking forward to collaborating!
  Доброго дня! Готова створити привабливий та інформативний дизайн лендінгу для вашої ортодонтічної клініки. Мої навички у Photoshop, Illustrator та Figma допоможуть досягти цієї мети швидко та якісно. Сподіваюсь на співпрацю!

 19. 3574    40  1
  7 days106 USD

  Good day, I would like to know more details to estimate the completion time. You will be satisfied with the result.

  Portfolio: Behance
  Доброго дня, хотілось би дізнатися більше деталей для оцінки сроків виконання. Результатом будете задоволені.

  Портфоліо: Behance

 20. 379  
  4 days60 USD

  Hello,
  I am a Junior UI/UX designer, I like to work in a minimalist style.

  I am ready to create an attractive and easy-to-use landing page for you that will attract potential clients' attention and ensure high conversion.

  Behance
  Freelancehunt
  Вітаю,
  Я Junior UI/UX дизайнер, подобається працювати в мінімалістичному стилі

  Готова створити для вас привабливий та простий у використанні лендінг, який приверне увагу потенційних клієнтів і забезпечить високу конверсію

  Behance
  Freelancehunt

 21. 135  
  14 days72 USD

  I am ready to cooperate.
  Portfolio link: Behance
  Готова до співпраці.
  Посилання на портфоліо Behance

 22. 1817    27  0
  10 days483 USD

  Hello, I can take care of everything!
  I offer design in Figma and development in Webflow!
  Examples of my work here: Freelancehunt
  I will show live projects in private.

  I will be happy to discuss all the details of your project and answer any questions you may have. Let's make this project successful together!

  Best regards,
  Vitaliy.
  Вітаю, можу взятися під ключ!
  Пропоную дизайн в Figma та верстку в Webflow!
  Приклад робіт тут: Freelancehunt
  Живі роботи покажу в особистих.

  Буду радий обговорити всі деталі вашого проєкту та відповісти на будь-які питання, що вас цікавлять. Давайте зробимо цей проєкт вдалим разом!

  З повагою,
  Віталій.

 23. 346  
  5 days72 USD

  Good day. Ready to create a design for your website. I have 2 years of experience in design. I will create a concise and functional website.
  My portfolio Behance
  Доброго дня. Готова створити дизайн для вашого сайту. Маю досвід в дизайні - 2 роки. Створю лаконічний і функціональний сайт.
  Моє портфоліо Behance

 24. 1122    13  0
  5 days72 USD

  Hello, Bohdan
  I am ready to create a design for you
  I will make it stylish and with a good structure, taking into account all your wishes, as well as adapting it for mobile devices

  My portfolio
  Freelancehunt
  Behance

  Looking forward to collaborating
  Вітаю, Богдан
  Готова зробити для Вас дизайн
  Зроблю стильно та з хорошою структурою, врахую усі Ваші побажання, також адаптацію на мобільні пристрої

  Моє портфоліо
  Freelancehunt
  Behance

  Буду рада співпраці

 25. 471    1  0
  7 days121 USD

  Good evening. My design solutions are based on a deep understanding of user needs, taking into account not only functionality, but also visual perception. I strive to create a unique user experience that combines aesthetics and ease of use, so that every user feels comfortable and can interact with the product as effectively as possible. Can you please let me know if you have a brief that I can review? | Behance Dribbble
  Доброго вечора.Мої дизайнерські рішення ґрунтуються на глибокому розумінні потреб користувачів, враховуючи не лише функціональність, а й візуальне сприйняття. Я прагну створювати унікальний користувацький досвід, який поєднує в собі естетику та зручність використання, щоб кожен користувач відчував себе комфортно та міг максимально ефективно взаємодіяти з продуктом. Підкажіть чи є у вас ТЗ з яким я можу ознайомитись?| Behance Dribbble

 26. 472    5  0
  7 days72 USD

  Good day. I am Olena, a web designer. I have positive experience working with medical clinics.
  How many blocks are planned for the landing page? Is there a technical task? If not, I suggest assistance in development according to market analysis.
  Доброго дня. Я Олена, веб-дизайнер. Маю позитивний досвід роботи з медичними клініками.
  На скільки блоків планується лендінг.? Чи є технічне завдання? Якщо немає, пропоную допомогу в розробці згідно аналізу ринку.

 27. 868    6  0
  5 days72 USD

  Good day, my name is Vitaliy. I have experience in developing UI/UX websites and applications, as well as their adaptives and prototyping.
  I perform all the main tasks in the Figma program. For more creative solutions, I sometimes use Photoshop and Illustrator.
  I really enjoy my work. I approach each project responsibly and execute it with quality.
  My portfolio: Behance
  Добрий день, мене звати Віталій. Маю досвід роботи в розробці UI/UX сайтів і додатків, а також їхніх адаптивів і прототипування.
  Усі основні завдання я виконую в програмі Figma. Для більш креативних рішень іноді використовую Photoshop та Illustrator.
  Мені дуже подобається моя робота. До кожного проєкту я підходжу відповідально і виконую його якісно.
  Моє портфоліо: Behance

 28. 326  
  10 days241 USD

  Hello! I am interested in your proposal.
  Ready to work on website design.
  Portfolio - Behance Freelancehunt

  Looking forward to collaborating with you.
  Вітаю! Зацікавила ваша пропозиція.
  Готова зайнятися дизайном сайту.
  Портфоліо - Behance Freelancehunt

  Буду рада з вами співпрацювати.

 29. 1116    30  0
  5 days72 USD

  🔴 GOOD DAY! 🔴
  I would like to fully review the task to understand the price and time of completion.
  ✅ 8 years experience in website building
  ➡️ Contact me to discuss details, I will start working on it immediately,
  🔥 portfolio HERE Freelancehunt
  🔥 PORTFOLIO Behance
  🔥 Dribbble
  Reviews about Figma, Word Press ELEMENTOR, WIX, Photoshop, Adobe XD, Adobe Muse, in the profile
  FREE revisions
  🔴 ДОБРОГО ДНЯ! 🔴
  Хотілось би повністю подивитись на завдання, щоб зрозуміти ціну й час виконання.
  ✅ Досвід у сайтобудуванні 8 років
  ➡️Зв'язатися зі мною та обговорити деталі, Приступаю відразу до виконання,
  🔥 портфоліо ТУТ Freelancehunt
  🔥 ПОРТФОЛІО Behance
  🔥 Dribbble
  Відгуки про Figma, Word Press ELEMENTOR, WIX, Photoshop, Adobe XD, Adobe Muse, у профілі
  Правки БЕЗКОШТОВНІ

 30. 2131    53  0   2
  7 days72 USD

  Hello, Bohdan.
  Interested in your project, ready to do.
  I have experience in designing medical websites, particularly dental ones.
  Portfolio Behance
  Looking forward to collaborating!
  Вітаю, Богдане.
  Зацікавлена вашим проєктом, готова зробити.
  Є досвід в дизайні сайтів медичної тематики, зокрема стоматологічних.
  Портфоліо Behance
  Буду рада співпраці!

 31. 850    7  0
  10 days241 USD

  Good day. Ready to perform your task. Work experience in web design - 2 years.
  My works ⬇️
  Freelancehunt
  I work in Figma. Contact me!
  Доброго дня. Готова виконати ваше завдання. Досвід роботи у web-дизайні - 2 роки.
  Мої роботи ⬇️
  Freelancehunt
  Працюю у Figma. Звертайтеся!

 32. 285  
  5 days72 USD

  Hello! I create modern designs, primarily from a marketing perspective: writing text, creating a selling structure. From my experience, I can guarantee you a quality and effective design that will help you stand out among competitors and increase the number of sales of your services.

  Feel free to contact me. I will be happy to cooperate!

  Portfolio: Behance
  Вітаю! Створуюю сучасний дизайн, в першу чергу з точки зору маркетингу: написання тексту, створення продаючої структури. Зі свого досвіду можу вам гарантувати якісний та працюючий дизайн, який допоможе виділитися серед конкурентів та підвищити кількість продажів ваших послуг.

  Звертайтесь. Буду радий співпраці!

  Портфоліо: Behance

 33. 330  
  6 days70 USD

  Hello everyone, I will complete.
  Here are examples of works.
  Behance
  Вітаю все виконаю
  Ось приклади робіт
  Behance

 34. 380  
  5 days121 USD

  Hello,

  We, the KARAKUM Soft team, are ready to develop a landing page for orthodontic services as quickly as possible.
  We will provide a convenient interface and an attractive design:

  Freelancehunt
  Behance

  The exact cost and timeline depend on the technical assessment of the project, so I suggest discussing it further in messages.
  Привіт,

  Ми-команда KARAKUM Soft готові якнайшвидше розробити лендінг для послуг ортодонта.
  Забезпечимо зручний інтерфейс та привабливий вигляд:

  Freelancehunt
  Behance

  Точна вартість та терміни виконання залежать від технічної оцінки проекту,тому пропоную поспілкуватися детальніше в повідомленнях.

 35. 386  
  3 days72 USD

  I will be happy to apply my skills and experience to create an attractive, informative, and high-converting landing page for your orthodontic services.
  Я буду рада применить свои навыки и опыт, чтобы создать привлекательный, информативный и конверсионный лендинг для услуг вашего ортодонта.

 36. 228  
  3 days97 USD

  Hello! My name is Daria.

  I am a professional UI/UX designer.
  I am interested in your project, I have experience in designing a website for a dental clinic. Ready to start working immediately, discuss everything, hear your wishes.
  Вітаю! Мене звати Дарʼя.

  Я професійний UI/UX дизайнер.
  Мене зацікавив ваш проєкт, я мала досвід робити із розробкою дизайну сайту для стоматологічної клініки. Готова одразу почати працювати, все обговорити, почути ваші побажання.

 37. 3758    24  0
  11 days215 USD

  Greetings!

  Quality comes first, I will be able to implement your project.
  I have extensive experience working with many clients from countries such as Ukraine, USA, Canada, Germany, Kazakhstan, Moldova, Switzerland, China, France, Israel. Let's discuss your project in more detail...

  Work samples!

  http://floridagardendesigns.com/
  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.com/
  http://spectrum.net.ua/

  Detailed discussion, advice, preferences, assessment in personal discussions!
  Вітаю!

  Якість на першому місці, зможу реалізувати Ваш проект.
  Є величезний досвід роботи з багатьма клієнтами з таких країн як Україна, США, Канада, Німеччина, Казахстан, Молдова, Швейцарія, Китай, Франція, Ізраїль. Давайте обговоримо Ваш проект детальніше...

  Частина робіт!

  http://floridagardendesigns.com/
  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.com/
  http://spectrum.net.ua/  Детальне обговорення, поради, уподобання, оцінка в особистих обговореннях!

 38. 533    1  0   1
  3 days72 USD

  Good day!
  I am ready to fulfill your order, ready to start right now!
  Here is my portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  I will do everything qualitatively and quickly!
  Добрий день!
  Я готовий виконати ваше замовлення, готовий розпочати прямо зараз!
  Ось моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  Виконаю все якісно і швидко!

 39. 336  
  7 days145 USD

  Hello, Bohdan!
  I am ready to help you with the project implementation!

  My portfolio: Behance
  Вітаю, Богдане!
  Я готова допомогти вам з втіленням проєкту!

  Моє портфоліо: Behance

 40. 4041    24  0
  3 days80 USD

  Hello! I will complete your task quickly and efficiently.

  My portfolio: https://freelancehunt.com/ua/freelancer/romas6ka.html#portfolio
  Write to me, I will start working today. I will be happy to cooperate with you!

  Ready to design layout.
  Вітаю! Виконаю ваше завдання швидко і якісно.

  Моє портфоліо: https://freelancehunt.com/ua/freelancer/romas6ka.html#portfolio
  Пишіть, почну сьогодні працювати. Буду радий співпраці з Вами!

  Готовий зверстати дизайн.

 41. 2796    35  0
  3 days72 USD

  Ready to start working on the task today.
  We work with you in a way that you will like to every detail)
  Always in touch, all additional edits are free!

  Examples of works:
  Behance
  Freelancehunt
  Готовий приступити до виконання завдання сьогодні.
  Працюємо з вами так – щоб вам сподобалося до всіх подробиць)
  Завжди на зв'язку, всі додаткові редагування безкоштовно!

  Приклади робіт:
  Behance
  Freelancehunt

 42. 230  
  14 days652 USD

  Hello, Bogdan

  I have 2 years of design experience in Figma

  I carefully analyze the audience and competitors. I make mobile and tablet adaptations for them. I specialize in many types of websites and online stores. I create not only beautiful, but also functionally clear websites.

  I am ready to create a modern and attractive Landing Page design.

  I will be happy to discuss all the details with you!

  My portfolio Behance
  Здравствуйте,Богдан

  Я имею 2 года опыта дизайна в Фигме

  Я Тщательно анализирую аудиторию и конкурентов. Делаю для них мобильные и планшетные адаптации. Я специализируюсь на многих видах сайтах и интернет-магазинах. Я создаю не только красивые, но и функционально понятные сайты.

  Я готова сделать современный и привлекательный дизайн Landing Page.

  Буду рада обговорить с вами все детали !

  Мое портфолио Behance

 43. 3714    93  0   4
  3 days72 USD

  Hello. My name is Vladislav, I am a UI/UX Designer.
  Ready to work on your project.
  My portfolio on freelance: Freelancehunt
  Вітаю. Мене звуть Владислав, я UI/UX Дизайнер.
  Готовий виконати ваш проєкт.
  Моє портфоліо на фрилансі: Freelancehunt

 44. 392    3  0
  5 days121 USD

  Good day!
  I will gladly complete your order!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Write to me - let's agree.
  Доброго дня!
  Із задоволенням виконаю Ваше замовлення!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt
  Пишіть – домовимося.

 45. 582    1  0
  6 days72 USD

  Hello, Bohdan! Having familiarized myself with your request, I can confidently say that I will implement the design for the orthodontist services website to the best of my ability. Before starting the work, the effective structure of the website will be carefully thought out and developed, after which the visual part will be executed.

  I suggest starting our cooperation with a free selection of references for the future design to get an idea of the style.

  Let's discuss the project in the chat.
  Do you have ready text or do you need help?
  Portfolio: Freelancehunt
  Behance
  Привіт, Богдане! Ознайомившись із вашою запитом, можу впевнено сказати, що реалізую дизайн для сайту послуг ортодонта якнайкраще.
  Перед початком роботи буде продумано та розроблено ефективну структуру сайту, після чого буде виконано візуальну частину.

  Співпраця пропоную почати з безкоштовного підбору референсів для майбутнього дизайну, щоб зорієнтуватися в стилістиці.

  Давайте обговоримо проект у чаті.
  У вас є готовий текст чи потрібна допомога?
  Портфоліо Freelancehunt
  Behance

 46. 243  
  7 days72 USD

  Hello, Bohdan!

  I will create an informative landing page for an orthodontist together with design and layout on Weblium, add basic SEO optimization as a bonus, and set up the domain. For lead generation, I suggest adding a booking form connected to a chatbot that will send personalized notifications about interested clients.

  I will make it mobile and desktop responsive.

  Portfolio: Behance
  Вітаю, Богдане!

  Зроблю інформативний лендинг для ортодонта разом з дизайном та версткою на Weblium, додам в якості бонуса базову seo оптимізацію та налаштую домен. Для лідогенерації пропоную додати форму запису підключену до чат-боту, що налсилатиме персональні сповіщення про зацікавлених клієнтів.

  Адаптую до мобілки та компа.

  Портфоліо: Behance

 47. 517    1  0
  3 days72 USD

  Good day. Ready to develop a landing page for orthodontic services. Write in DM, we will discuss the details. There are several options for a dentistry website.
  Доброго дня. Готовий розробити лендінг для послуг ортодонта. Пишіть в ПП, обговоримо деталі. Є декілька варіантів сайту стоматології.

 48. 223  
  4 days84 USD

  Good day!)

  I am a web designer and ready to offer you my services, fulfill all the conditions according to your technical task.

  I have experience in designing both single-page websites and multi-page websites.


  Behance. - my portfolio

  https://zagrai.com.ua/ - the latest design done
  Доброго дня!)

  Я веб дизайнер і готова запропонувати Вам свої послуги, виконати всі умови згідно Вашого технічного завдання.

  Маю досвід дизайну як і односторінкових сайтів, так і багатосторінкових.


  Behance. - моє порфтоліо

  https://zagrai.com.ua/ - останній зроблений дизайн

 49. 1036    13  0
  3 days72 USD

  Good day, Bohdan 🤗
  I will develop a modern, informative design for your landing page that will definitely generate leads. You can view my portfolio here Freelancehunt
  Доброго дня, Богдан 🤗
  Розроблю сучасний, інформативний дизайн для Вашого лендінгу, який точно приводитиме лідів. Моє портфоліо можете переглянути тут Freelancehunt

 50. 481  
  14 days72 USD

  Good day!

  I have carefully read the description of your order and will be happy to help with its implementation.

  Please tell me, do you have any text content for the page?

  I would also appreciate examples of designs that you like)
  Thank you and have a nice day.

  Behance
  Доброго дня!

  Я уважно ознайомилась з описом вашого замовлення та з задоволенням допоможу у його реалізації.

  Підкажіть будь-ласка, чи є у вас текстове наповнення для сторінки?

  Також буду вдячна за приклади дизайнів, які вам подобаються)
  Дякую та гарного дня.

  Behance

 51. 726    17  1
  2 days72 USD

  Hello. Ready to discuss further in DMs. I suggest Themeforest + cms........................
  Здравствуйте. Готов обсудить подробнее в ЛС. Предлогаю Themeforest + cms........................

 52. 397    2  0
  2 days72 USD

  Good day! My name is Anna, and I am a designer. I am very interested in your project, so I would be happy if you familiarize yourself with my portfolio at the link Freelancehunt and contact me for cooperation.
  Добрий день! Мене звати Анна, і я дизайнер. Мене дуже зацікавив ваш проєкт, тому я буду рада якщо ви ознайомитесь з моїм портфоліо за посиланням Freelancehunt і зв'яжетесь зі мною для співпраці.

 53. 1331    11  0   1
  2 days72 USD

  Good day, Bohdan
  I can develop a design for you
  Ready to discuss details and start working
  Добрий день, Богдан
  Можу вам розробити дизайн
  Готовий обсудити деталі та почати працювати

 54. 158  
  10 days72 USD

  I am a Junior UI/UX designer.

  I can take on any project. I design in Figma, create adaptive versions of websites on any topic. I do not do coding. Ready to discuss details. Behance
  Я Junior UI/UX дизайнер.

  Можу взятися за будь-який проект. Розробляю дизайн у фігмі, роблю адаптивні версії сайту на будь яку тематику. Не займаюсь версткою. Готова обговорити деталі. Behance

 55. 17 more hidden bids
  2 more hidden bids
 • Dima D.
  30 May, 18:05 |

  одна година роботи ортодонта коштує куди дорожче чим вказаний бюджет за завдання, але на вашу думку, повний дизайн сайту має вартувати 3000 грн  👏 

 • Vitalii Sokurenko
  30 May, 19:34 |

  Мабуть такий крутий ортодонт...

Current freelance projects in the category Web programming

Connect the Free Shipping sticker module in OpenCart in the product card.

Подключить в OpenCart модуль стикер на товары -Безкоштовна доставка-,чтобы высвечивало на всех карточках товара на сайте.

Web programming ∙ 3 proposals

Client part of the application collection and custom CRM for their processing

362 USD

To simplify the activities related to conducting cultural, educational, and sports events within the framework of the National Festival "Code of the Nation," we publish a project for the creation of an appropriate CRM system. The festival is a non-profit public association,…

Web programmingBot development ∙ 2 proposals

Business card website for a psychologist

A business card website is needed for a psychologist, to insert diplomas and photos. (minimalist design), to create a mobile version of the site. In Ukrainian for Ukraine, in Russian for Lithuania. Implement the site in Google search and launch advertising.

Web programming ∙ 20 proposals

Development and design of a corporate website

A corporate website needs to be created for an IT company. There is a ready logo and an understanding of the color scheme for the site, but there is no website design. Additionally, there are several examples of ready-made templates (Wordpress and Webflow) that will need to be…

Web programmingWeb design ∙ 37 proposals

Need a program on the computer that would provide information on the calculator.

36 USD

And specifically by numbers individually, the information is available, the calculator is also there, there should be text under individual dates

DatabasesWeb programming ∙ 13 proposals

Client
Profile banned


Project published
1 month 21 days ago
394 views