Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Creating a Web App (Django + React)

Translated1791 USD

 1. 177  
  31 days1791 USD

  Good time for the day!
  I am ready to implement this project, but I would like to get acquainted with the TZ first.
  Доброго времени суток!
  Готов приступить к реализации данного проекта, но для начала хотелось бы ознакомиться с ТЗ.

 2. 450    6  0
  10 days1791 USD

  Can you have a more detailed technical task in your personal message? I have experience with databases and Django.
  Добрий день, можна в особисті повідомлення більш детальне технічне завдання? маю досвід з базами даних та Django...

 3. 263  
  29 days1791 USD

  Good day ! I am very interested in your project. Will we discuss everything in personal messages? Is there TZ?
  Добрый день! Очень заинтересован вашим проектом. Обсудим все в личных сообщениях? Есть ТЗ?

 4. 220  
  30 days1791 USD

  Good morning, I have experience in developing on Django and React. I would be glad to learn more about the project.
  Добрий день, маю досвід в розробці на Django та React. Буду радий дізнатись більше про проект.

 5. 72  
  21 days1791 USD

  I’m an experienced Python programmer with more than 2 years of experience, ready to solve a variety of projects. We provide efficient and efficient solutions with fast implementation. I’m on this site recently so you probably don’t have any way to check me because I don’t have any comments yet, but give me a chance you’ll be happy. Contact me and provide all relevant questions, details and requirements. A nice day.
  Jestem doświadczonym programistą Pythona z ponad 2-letnim doświadczeniem, gotowym do rozwiązywania różnorodnych projektów. Dostarczam wydajne, opłacalne rozwiązania z szybką realizacją. Jestem na tej stronie od niedawna więc zapewne nie masz jak zweryfikować mnie, bo nie mam jeszcze opinii, ale daj mi szansę, będziesz zadowolony. Skontaktuj się ze mną i podaj wszystkie istotne kwestie, szczegóły i wymagania. Miłego dnia.

 6. 1423    17  2   1
  20 days1791 USD

  Good day .
  I have experience working with django and react. I would like to learn more about the project.
  Доброго дня.
  Маю досвід роботи з django та react. Хотів би дізнатись більш детально про проєкт.

 7. 1261    11  0
  10 days1791 USD

  Hi, I am engaged in creating web applications in Django and React with any complexity. We will agree on the price and conditions.
  Witam, zajmuję się tworzeniem aplikacji webowych w Django i React o dowolnej złożoności. Uzgodnimy cenę i warunki.

 8. 3202    35  3
  30 days1791 USD

  Hello to you,

  I’ve read with interest your announcement about the need to develop a responsive web application using Django, React and PostgreSQL.I have extensive experience in working with these technologies and in creating scalable and efficient web applications.My experience includes both the design and implementation of the backend in Django, which provides a solid foundation for safe and reliable applications, as well as the development of interactive user interfaces using React.Working with PostgreSQL databases is for me a everyday life, which allows me to efficiently manage and optimize data.I understand that at the initial stage the project focuses on data collection forms, which is a clear starting point for me.I will also be pleased to help in the planned expansion of the application, adapting its functionality to the growing needs.I appreciate the communication with the customer and I am ready for regular meetings (virtual or personal, depending on the location) to ensure that the project is developing according to your vision.I also understand the value of long-term cooperation and I am open to continuing work on the project after it is implemented.I add links to my portfolio / GitHuba, where you can see examples of my previous projects.If you have any questions or would like to discuss the details of the project, please contact us.I look forward to the opportunity to work with this exciting project.
  Witam,

  Z zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o potrzebie opracowania responsywnej aplikacji webowej z wykorzystaniem Django, React i PostgreSQL. Posiadam rozległe doświadczenie w pracy z tymi technologiami oraz w tworzeniu skalowalnych i wydajnych aplikacji webowych.

  Moje doświadczenie obejmuje zarówno projektowanie i implementację backendu w Django, co zapewnia solidną podstawę dla bezpiecznych i niezawodnych aplikacji, jak i rozwijanie interaktywnych interfejsów użytkownika z wykorzystaniem React. Praca z bazami danych PostgreSQL jest dla mnie codziennością, co pozwala mi na efektywne zarządzanie danymi i ich optymalizację.

  Rozumiem, że na początkowym etapie projekt skupi się na formularzach zbierających dane, co jest dla mnie klarownym punktem wyjścia. Chętnie pomogę również w planowanej rozbudowie aplikacji, dopasowując jej funkcjonalność do rosnących potrzeb.

  Cenię sobie komunikację z klientem i jestem gotów na regularne spotkania (wirtualne lub osobiste, w zależności od lokalizacji), aby zapewnić, że projekt rozwija się zgodnie z Państwa wizją. Rozumiem także wartość długoterminowej współpracy i jestem otwarty na kontynuowanie pracy nad projektem po jego wdrożeniu.

  Dołączam linki do mojego portfolio / GitHuba, gdzie mogą Państwo zapoznać się z przykładami moich poprzednich projektów. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcieliby omówić szczegóły projektu, proszę o kontakt. Czekam na możliwość współpracy przy tym ekscytującym przedsięwzięciu.

 9. 238  
  7 days1791 USD

  Good day !
  Customer server realisation - React + Django (DRF), postgreSQL.
  I will create data collection forms that will be sent to the back-end through RestFullApi.

  Experience in customer-server development over 5 years!
  Ready for long-term cooperation, contact us!
  Доброго дня!
  Реалізую клієнт-сервер - React + Django(DRF), postgreSQL.
  Створю форми збору данних, які будуть відправлятись на back-end через RestFullApi.

  Досвід розробки клієнт-серверу більше 5 років!
  Готовий до довготривалої співпраці, звертайтесь!

 10. 607    4  1
  33 days1791 USD

  Welcome to. I will make a good project, fast, flexible, well scaled. Please, sound more clear requests, very desirable in TZ. thank you
  Вітаю. Зроблю хороший проект, швидкий, гнучкий, добре маштабований. Будь-ласка, озвучте більш чіткі вимоги, дуже бажано в ТЗ. Дякую

 11. 381  
  21 days1765 USD

  Good day .
  I am a representative of a small Ukrainian product IT company. For more than 4 years, we have been engaged in the development of personal products: web services, mobile applications, etc. We have experience working in the development of both large and complex systems and small websites for companies. Our main steak just includes React, Django and PostgeSQL, so there will be no problems with the implementation at all. Now we want to try our strength in freelance. So we will be happy to take your order and try to fulfill it in the shortest time possible.

  Thank you for attention
  Добрий день.
  Я представник невеликої української продуктової IT-компанії. Вже понад 4 років займаємось розробкою особистих продуктів: вебсервіси, мобільні застосунки тощо. Маємо досвід роботи в розробці як великих і складних систем, так і невеликих сайтів для компаній. В наш основний стек якраз входять React, Django та PostgeSQL, тому проблем з реалізацією взагалі не буде. Зараз хочемо спробувати свої сили у freelance. Тому з радістю візьмемось за Ваше замовлення і спробуємо виконати у найкоротші терміни.

  Дякую за увагу

 12. 706    1  0
  30 days1791 USD

  I am an experienced programmer who has the skills needed to create a responsive Python web application using Django and React, which collaborates with the PostgreSQL database. My experience includes both backend and frontend. Initially, I plan to create a page consisting mainly of data collection forms, with the possibility of expansion in the later phase.

  I’m looking forward to learning more details about the project, such as specific functions requirements, expected deadlines and other important issues. After getting full information, I am ready to cooperate and implement the project.
  Jestem doświadczonym programistą, który posiada umiejętności potrzebne do stworzenia responsywnej aplikacji webowej w Pythonie z użyciem Django oraz React, współpracującej z bazą danych PostgreSQL. Moje doświadczenie obejmuje zarówno backend, jak i frontend. Początkowo planuję stworzenie strony składającej się głównie z formularzy zbierających dane, z możliwością rozbudowy w późniejszej fazie.

  Chętnie dowiem się więcej szczegółów dotyczących projektu, takich jak konkretne wymagania dotyczące funkcji, oczekiwane terminy i inne istotne kwestie. Po uzyskaniu pełnej informacji jestem gotów do podjęcia współpracy i realizacji projektu.

 13. 7 more hidden bids

Current freelance projects in the category Python

Integration of Telegram bot with Esputnik

49 USD

Need to set up the transfer of client tokens from the bot to the Esputnik service. Link to integration instructions below. 1. https://esputnik.com/uk/support/nalashtuvannya-integraciyi-z-telegram-botom 2. https://docs.esputnik.com/reference/addapptokens

PHPPython ∙ 4 proposals

Telegram bot in Python

Hello, there is an interesting idea, I would like to know how much it will cost to implement it. Telegram bot in Python The neural network (GPT) receives a request from the user in Telegram It analyzes with the help of uploaded databases Receives a response, analyzes it, and…

PythonBot development ∙ 6 proposals

Create a parser

A parser is needed that will parse data on current tenders information from these sites https://zakup.sk.kz/ https://goszakup.gov.kz/ https://reestr.nadloc.kz/ru/tender/list https://eep.mitwork.kz/ru/ and load it onto our server in the form of excel, csv, or any other format

PythonDatabases ∙ 15 proposals

Implement interactions with litecoin (bitcoinlib)

Looking for someone who has worked with bitcoinlib and can implement several wallet functions, such as wallet creation, balance checking, transaction creation, and sending

Python ∙ 2 proposals

Development of a Telegram bot (parser, NoSQL, API ChatGPT,)

171 USD

It is necessary to develop a Telegram bot that will parse messages from ~30 Telegram channels, run them through ChatGPT (text formatting and classification by #(topics)), and send these messages to users who have chosen relevant # for themselves. I think a non-relational…

PythonMachine learning ∙ 12 proposals

Client
Maciej Sz
Poland Poland
Project published
4 months 29 days ago
172 views