Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Posts for categoriesТексти для сторінок категорій

Translated200 UAH

 1. 3858    256  0
  1 day200 UAH

  Good day ! I have a good content on TZ. Experience in work is 10 years. 1000 symbols in two languages - 70 UAH.
  My texts:
  Written and informative;
  Unique and structured;
  No water, with keywords and LSI.
  Portfolio - Freelancehunt
  I will do my task clearly and timely.
  Congratulations to Xenia Rudd Best-Content.
  Добрий день! Підготую якісний контент по ТЗ. Досвід роботи - 10 років. 1000 символів на двох мовах - 70 грн.
  Мої тексти:
  грамотні та інформативні;
  унікальні та структуровані;
  без води, з ключовими та LSI-словами.
  Портфоліо - Freelancehunt
  Звертайтесь, виконаю завдання чітко та вчасно!
  З повагою, Ксенія Руд Best-Content.

 2. 1717    130  0
  1 day250 UAH

  Good day !
  Interested in your project.
  I understand well in this topic, experience working as a copywriter 9 years.
  ready to discuss the conditions of cooperation.
  Доброго дня!
  Зацікавив Ваш проект.
  Добре розуміюсь в данній тематиці, досвід роботи копірайтером 9 років.
  Готова обговорити умови співпраці.

 3. proposal concealed by freelancer
 4.  freelancer isn't working in the service any longer
 5. 351  
  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is 150 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 150 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 6. 9047    525  0
  14 days270 UAH

  Good day !Ready to perform properly after clarification of some issues.It will not be quickly, because the unique check for text.ru, and there the limitation - for a day free up to 5000 spb.They don’t want to pay for occupants.I have knowledge of ROS.and Ukr.speaking at the professional level, skills, experience with furniture topic and great desire to work.Co-working only through SEAF or through Personal Contracts.❗❗❗Editor of Faith.🤓Experience in writing - over 18 years:
  Editorial experience in printed media - 8 years (7 years by the publishing editor of the medical magazine "Healthy" and its apps "Healthy to be a mother" and "Healthy to grow healthy" - from 2007 to 2013), in copywriting - 10 years (from the beginning of 2012).The price is 60 UAH / 1000 UAH in the Russian language.🤑Translation in Ukrainian - 30 UAH/1000 ZBP.For 1 text 3000 Zbp in both languages - 270 UAH, which is indicated in the bet.The completion period of 96 of the positions indicated in the TZ is up to 14 days, taking into account the time for unique checking and with the reserve for the case of force majeure.The exact cost of all the work can be stated only after discussing the details of the project.I will be happy to cooperate with you.🤝
  Доброго дня!
  Готова виконати якісно після уточнення деяких питань. Швидко не буде, тому що перевірка унікальності за текст.ру, а там обмеження - на день безкоштовно до 5000 спб. Платити окупантам не хочеться.
  Маю знання рос. і укр.мови на професійному рівні, навички, досвід із меблевою темою і велике бажання працювати.
  ❗❗❗ Співпраця лише через СЕЙФ або через Персональні контракти.
  🤓Редакторка за фахом. Загальний досвід роботи з текстами - понад 18 років:
  редакторський досвід у друкованих ЗМІ - 8 років (7 років випусковим редактором медичного журналу "Здорово" та його додатків "Здорово бути мамою" і "Здорово зростати здоровим" - із 2007 до 2013), у копірайтингу - 10 років (із початку 2012-го року).
  🤑 Ціна - 60 грн/1000 збп російською мовою. Переклад українською - 30 грн/1000 збп. За 1 текст 3000 збп обома мовами - 270 грн, що вказано у ставці. Термін виконання 96 вказаних у ТЗ позицій - до 14 днів із врахуванням часу на перевірки унікальності та із запасом на випадок форс-мажору. Точну вартість усієї роботи зможу назвати лише після обговорення деталей проєкту.
  🤝 Буду рада співпраці з Вами.

 7. 337    9  0
  5 days1000 UAH

  A significant experience in copying online and offline.
  I will prepare the text according to the requirements of the TZ.
  100 UAH for 1000 characters in two languages.
  Значний досвід роботи копірайтером онлайн та офлайн.
  Підготую змістовні тексти відповідно до вимог ТЗ.
  100 грн за 1000 знаків тексту двома мовами.

 8. 3081
   59  0

  2 days200 UAH

  Good day .
  I have five years of experience in filling content.
  I understand the tasks of LSI and SEO.
  Ready to take the project.
  Добрый день.
  Имею пятилетний опыт по наполнению контента.
  Понимаю задачи LSI и SEO копирайтинга.
  Готов взяться за проект.

 9. 351    22  0
  1 day200 UAH

  Предлагаю свои услуги. Большой опыт (14 лет) написания информационных, сео и продающих статей. Информативные, грамотные, структурированные статьи без воды. Стоимость работы 30 грн за тыс. знаков, обращайтесь.
  Андрей, опять поработаем на тех же условиях.

 10. 125  
  1 day200 UAH

  Good day .
  I will take the task of 100 UAH/1000 ZBP
  Long experience of working with text and furniture sites.
  Доброго дня.
  Візьму в роботу задачу 100 грн/1000 ЗБП
  Тривалий досвід роботи з текстами та меблевими сайтами.

 11. 432    13  1
  1 day300 UAH

  A written writing of texts in Ukrainian and Russian languages, on any topic.
  Writing original articles, advertising posts, publications in social networks, SEO texts. I can work with titles and lists. The price for a thousand signs is 30-50 UAH, depending on the amount of work.Garantiated structurality, performance exactly in time and in terms of time.
  Грамотне написання текстів українською та російською мовами, на будь-яку тему.
  Написання оригинальных статей,рекламних постів, публікацій в соцмережах, seo-текстів. Вмію працювати з заголовками та списками. Ціна за тисячу знаків 30-50 грн,в залежності від обсягу роботи.Гарантую структурованість, виконання точно в строки і по Т.З.

 12. 365    4  0
  1 day200 UAH

  I have experience working with these texts. I will be happy to cooperate
  Привіт, маю досвід роботи з такими текстами. Буду рада співпраці

 13. 2550    67  0
  2 days200 UAH

  Good day !
  I write to the online furniture stores. There are examples in the portfolio. Excellent possession of Russian and Ukrainian.
  The price of 1000 symbols is 90 UAH, translation is 40 UAH.
  Turn on!
  Доброго дня!
  Пишу для інтернет-магазинів меблів. Є приклади у портфоліо. Досконало володію російською та українською.
  Вартість 1000 символів — 90 грн, переклад — 40 грн.
  Звертайтеся!

 14. 1254    105  0   1
  2 days200 UAH

  I understand the topic greatly.
  He wrote a lot about furniture and furniture.
  Examples are:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/12qCqzgrZktcBnZ4knloE9L4SlQnaYbvJ/edit
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1D9kDyRfDrPmTJBXqNk0i26C4YXob2fPU/edit
  Отлично разбираюсь в теме.
  Много писала про мебель и мебельные ткани.
  Примеры:
  https://docs.google.com/document/d/12qCqzgrZktcBnZ4knloE9L4SlQnaYbvJ/edit
  https://docs.google.com/document/d/1D9kDyRfDrPmTJBXqNk0i26C4YXob2fPU/edit

 15. 292  
  2 days200 UAH

  Good day ! Interested in your project, ready to start working with it. I am an educated journalist and editor, I have worked with texts for more than 2 years. Examples of work are on my page. I hope for cooperation.
  Доброго дня! Зацікавив ваш проект, готова почати працювати з ним. За освітою журналіст та редактор, працюю з текстами вже понад 2 років. Приклади робіт є на моїй сторінці. Сподіваюсь на співпрацю.

 16. 297    5  0
  1 day300 UAH

  Welcome to! Experience in work is more than 4 years.
  I write 1000 symbols for 40 UAH.

  I’m doing good work and I’m happy to work together!
  Вітаю! Досвід роботи - більше 4 років.
  Пишу 1000 символів за 40 грн.

  Виконаю роботу якісно по ТЗ та буду рада співробітництву!

 17. 385    5  0
  1 day200 UAH

  Good day
  I have been working with text for 7 years.
  Examples of my works Freelancehunt
  Compliance with each order
  Cost of 60 UAH for 1000 ZBP
  Добрий день
  Працюю з текстами вже 7 років
  Приклади моїх робіт Freelancehunt
  Відповідально відногшусь до кожного замовлення
  Вартість 60 грн за 1000 збп

 18. 753    13  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  My work experience is 8 years, I have both languages, I write quality and informative texts according to the TZ.
  Price: 55 UAH per 1 spp (two languages together)
  Доброго дня!
  Мій досвід роботи - 8 років, вільно володію обома мовами, напишу якісні та інформативні тексти відповідно до ТЗ
  Вартість - 55 грн за 1сбп (дві мови разом)

 19. 583    14  0
  2 days200 UAH

  Good day ! Interested in your project. I offer my services as a knowledge of the rules of writing really working on the buyers of content under the description of furniture.
  Доброго дня! Зацікавив ваш проект. Пропоную свої послуги, як знавця правил написання дійсно працюючого на покупців контента під опис меблів.

 20. 221  
  2 days200 UAH

  Hi, I will be glad to help.
  100 UAH - 1000 signs.
  14 years experience.
  Contact us, we will discuss the details.
  Здравствуйте, буду рада помочь.
  100 грн - 1000 знаков.
  Опыт 14 лет.
  Обращайтесь в ЛС, обсудим детали.

 21. 331    5  0
  2 days200 UAH

  Good day ! I own the Russian and Ukrainian. I will make an article taking into account all the requirements. Go to turn!
  Добрый день! Свободно владею русским и украинским. Сделаю статью с учетом всех требований. Обращайтесь!

 22. proposal concealed by freelancer
 23. 615    32  0   1
  1 day210 UAH

  Доброго дня, Юрій!
  Я вивчила Ваше технічне завдання та готова написати зрозумілі покупцям та корисні для просування тексти з гармонічно вплетеними ключами.
  Вартість роботи - 70 грн за 1000 знаків без пробілів.

 24. 286  
  1 day200 UAH

  Є досвід. Готовий приступити до роботи. Якість, оперативність, та уникальність - гарантую

 25. 276  
  4 days200 UAH

  Зроблю ваш проект після уточнення деталей. Вільно володію грамотною українською та російською. Тому зроблю як для себе. Чекаю на співпрацю.

 26. 298  
  2 days204 UAH

  Good day ! I am Timotheus, a copywriter who has experience in writing articles.
  I will do the work exclusively in compliance with the specifications. In the article I wrote will reveal the meaning and without complicated terms.
  The price can be discussed in personal messages.

  Thank you for your attention, good day!
  Добрый день! Я Тимофей, копирайтер, который имеет опыт в написании статей.
  Выполню работу, исключительно, соблюдая указанные особенности. В статье, написанной мной, будет раскрыт смысл и без сложных терминов.
  Цену можем обсудить в личных сообщениях.

  Спасибо за внимание, хорошего дня!

 27. 1835    35  3
  1 day500 UAH

  Good day Yuri!
  There is 4 years experience in writing information, sales and SEO-optimized texts in English, German, Ukrainian and Russian languages.
  Examples of texts and reviews are in the profile.
  Let me write! I will be happy to collaborate with you!
  Доброго дня, Юрій!
  Є 4 річний досвід у написанні інформаційних, продаючих та SEO-оптимізованих текстів англійською, німецькою, українською та російською мовами.
  Приклади текстів та Відгуки знаходяться в Профілі.
  Пишіть! Буду рада співпраці з вами!