Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

ENG-UKR Nndbook TranslationENG-UKR Наndbook Translation

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. 1000
   12  0

  5 days8000 UAH

  Welcome to!
  I will translate, read, and formate.
  No stylistic, lexical and other errors.
  Philosophical education .
  English is free, and English is free.
  up to 5 days.
  Turn to!
  Вітаю!
  Перекладу, вичитаю, відформатую.
  Без стилістичних, лексичних та інших помилок.
  Філологічна освіта.
  Українська рідна, англійська вільна.
  До 5 днів.
  Звертайтесь!

 7. proposal concealed by freelancer
 8. proposal concealed by freelancer
 9. 181  
  5 days5000 UAH

  Good day ! I can start translating. Experience is, there will be no problems with translation. If you need to translate faster, I will also be able to write in a personal message! I will be grateful for the cooperation.
  Добрий день! Можу починати перекладати. Досвід є, проблем з перекладом не буде. Якщо потрібно перекласти швидше, також зможу, пишіть в особисті повідомлення! Буду вдячна за співпрацю.

 10. proposal concealed by freelancer
 11. proposal concealed by freelancer
 12. 2551    99  3   1
  10 days14 000 UAH

  Good day . Translate quickly and efficiently. I will be happy to collaborate!
  Доброго дня. Перекладу швидко і якісно. Буду рада співпраці!

 13. 444    10  0
  5 days7000 UAH

  Good day .
  If you were interested in your project, I would like to learn more about the material.

  About myself: Philologist, Translator 3 m.
  You can find out with my work in the portfolio.
  All questions can be discussed in personal messages.
  Добрий день.
  Зацікавив ваш проект, хотілося б ознайомитись з матеріалом детальніше.

  Про себе: Філолог, Перекладач 3 ін.м.
  З моїми роботами можете ознайомитись у портфоліо.
  Усі питання можемо обговорити у особистих повідомленнях.

 14. 441    2  0
  10 days8500 UAH

  Heroes of Glory!
  Congratulations to Eugene. I am pleased to take this project. On the output quality translation, reading (and not one) text, preserving formatting. In what format is the final file required? The word?
  The term is set with the reserve, you need to see the full text to be more accurate :)
  Героям слава!
  Вітаю, Євгене. Із задоволенням візьмусь за даний проєкт. На виході якісний переклад, вичитка (і не одна) тексту, збереження форматування. У якому форматі потрібний кінцевий файл? word?
  Термін вказала із запасом, потрібно побачити повністю текст, щоб бути точнішим :)

 15. 141  
  5 days1000 UAH

  Good morning, I can help you with the translation. Now I live in another country so with English I am a friend
  Доброго дня, можу допомогти вам з перекладом. Зараз живу в іншій країні тому з англійською я дружу

 16. proposal concealed by freelancer
 17. 258    2  1
  3 days3000 UAH

  Welcome, I'm happy to complete the translation, the time is approximately 2-3 days. Thank you for attention.
  Вітаю, з задоволенням виконаю переклад, термін приблизно 2-3 дні. Дякую за увагу.

 18. proposal concealed by freelancer
 19. proposal concealed by freelancer
 20. 188    1  0
  10 days70 000 UAH

  Good day .
  I am pleased to take the translation. I have experience in translations of books, scientific articles, medical and technical directions. I do the translation well, taking into account all your wishes.
  I'm happy to work together)
  Добрий день.
  Із задоволенням візьмусь за переклад. Маю досвід у перекладах книг, наукових статей, медичного та технічного напрямку. Виконаю переклад грамотно, беручи до уваги всі ваші побажання.
  Звертайтесь, буду рада співпраці)

 21.  freelancer isn't working in the service any longer
 22. 351  
  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is from 175 UAH to 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 175 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 23. proposal concealed by freelancer
 24. 345    4  0
  5 days5000 UAH

  I can perform the order. I have experience in translating both scientific and artistic texts. I have a master's degree in philosophy, I teach Ukrainian and English in Licea. I am currently studying in the Netherlands. Level of English C1. I will be happy to cooperate.
  Можу виконати замовлення. Маю досвід перекладу як наукових, так і художніх текстів. Маю диплом магістра філології, викладаю українську та англійську мову в ліцеї. Зараз проходжу навчання в Нідерландах. Рівень англійської С1. Буду рада співпраці.

 25. 1112    20  0
  7 days3000 UAH

  Heroes of Glory!
  I have experience doing such translations (revisions are in the profile).
  English level B2, Ukrainian level is native.
  Ready to perform the test task.

  I look forward to your answer.

  I will be happy to collaborate!
  Героям Слава!
  Маю досвід виконання подібних перекладів ( відгуки є в профілі).
  Англійська рівень В2, українська - рідна.
  Готова виконати тестове завдання.

  Чекаю вашої відповіді.

  Буду рада співпраці!

 26. proposal concealed by freelancer
 27. proposal concealed by freelancer
 28. 3234    174  1   2
  12 days40 300 UAH

  Congratulations, Dear Mr. Eugene.
  Translation for 2 weeks. The price indicated.
  Вітання, шановний пане Євгене.
  Перекладу протягом 2 тижнів. Вартість вказав.

 29. proposal concealed by freelancer
 30. proposal concealed by freelancer
 31. proposal concealed by freelancer
 32. proposal concealed by freelancer
 33. 765    15  1   2
  5 days7000 UAH

  Good day !

  Welcome to a graduated translator with 10 years of work experience. I work on different topics.

  I will be happy to collaborate!
  Доброго дня!

  Вас вітає дипломований перекладач з 10-річним досвідом роботи. Працюю з текстами різних тематик.

  Буду рада співпраці!

 34. 669    23  0   1
  7 days6000 UAH

  Good evening) I have a philosophical education and great experience of translation from English to Ukrainian) I do quality translation with compliance with all the grammar, pointing, orphographic requirements) Write, discuss details) I will be happy to cooperate)
  Доброго вечора) Маю філологічну освіту та величезний досвід перекладу з англійської на українську) Виконаю якісний переклад з дотриманням всіх граматичних, пунктуаційних, орфографічних вимог) Пишіть, обговоримо деталі) Буду Рада співпраці)

 35. 291    7  1   1
  7 days13 000 UAH

  I do translation

  The price indicated approximately, we can agree, the deadline indicated the maximum, for check and direction.

  Write in a personal message to clarify other questions
  Виконаю переклад

  Ціну вказав приблизну, можемо домовитись, строк вказав максимальний, для перевірки та правки.

  Напишіть в особисті повідомлення для уточнення інших питань

 36.  freelancer isn't working in the service any longer
 • Alina Dmytryshen
  29 September, 15:31 |

  Доброго дня, вкажіть будь ласка скільки сторінок? 

 • Eugene G.
  30 September, 11:46 |

  Слава Україні!

  Дякую кожному, хто зробив ставку.

  Двоє виконавців працюють.

  Хай щастить!

  Переможемо!