Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translation of automotive parts and dictionary filling

Translated253 USD

Client's feedback on cooperation with Svitlana S.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you, it’s okay. Wicked carefully and well!

Freelancer's feedback on cooperation with Volodimir Mihaylovich

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Good customer, thank you for your collaboration.

 1. 19629
   523  6

  2 days189 USD

  Good day . I have an English player in the team. They live in the states. Make a good adapted translation. During the period of 2-3 days. I will be happy to cooperate
  Добрий день. У мене в команді є носій англійської. Проживає у штатах. Зробимо якісний адаптований переклад. По термінах 2-3 дні. Буду рада співпраці

 2. 311    1  0
  3 days189 USD

  Good day ! I can fulfill your task.
  English C1, I’m engaged in translation of texts, documents, guidelines on different topics for 2 years
  I have a philosophical education, take into account terms and special phrases
  I will be happy to collaborate!
  Добрий день! Можу виконати ваше завдання
  Англійська С1, займаюсь перекладом текстів, документів, посібників на різні теми протягом 2 років
  Маю філологічну освіту, візьму до уваги терміни та спеціальні фрази
  Буду рада співпраці!

 3. 220    1  0   1
  7 days189 USD

  Good day . Diplomatic Specialist. I have great experience in technical translation, especially in automotive themes. 3 years of indirect work as a translator of the technical director in the Ukrainian-Corean joint car enterprise, so I have a very good topic.
  Доброго дня. Дипломований спеціаліст. Маю великий досвід технічного перекладу, зокрема автомобільної тематики. 3 роки безспосередньо роботи перекладачем технічного директора в україно-корейському спільному автомобільному підприємстві, тому темою володію дуже добре.

 4. 285    1  0
  7 days189 USD

  Welcome to. I work as a translator and editor in an online edition (link to the site I can send in person). I know English, Ukrainian and Russian languages. I can make a translation or edit the text. I’m open to a new job, so I’ll be glad to complete your task quickly and quality!
  Вітаю. Працюю перекладачем та редактором в онлайн-виданні (посилання на сайт можу відправити в особисті). Володію англійською, українською та російською мовами. Можу зробити переклад або відредагувати текст. Я відкрита для нової роботи, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 5. 1729    18  0
  7 days189 USD

  Good day ! I am interested in your project :)
  I graduated from technical translation in KPI. Now I am studying and living in the coordon - in a constant English language environment. I have a C1 level, IELTS certificate.

  I will be happy to help with your project!
  Доброго дня! Зацікавив ваш проект :)
  Я закінчила спеціальність технічного перекладу у КПІ. Зараз навчаюсь і проживаю закордоном - в постійному оточенні англійської мови. Сама маю рівень С1 - підтверджений сертифікатом IELTS.

  Буду рада допомогти з виконанням вашого проекту!

 6. 271    1  0
  7 days189 USD

  Good Morning ! I am interested in your proposal. I am a philosopher of English language. Experience in work is 10 years. I will be glad to help you. Ask for details in private.
  Доброго ранку! Цікавить ваша пропозиція. За спеціальністю я філолог англійської мови. Досвід роботи - 10 років. Буду рада вам допомогти. За деталями звертайтесь у приват.

 7. 1851    49  1
  4 days189 USD

  Good morning, this task meets my specialization and I can do it in a short time and the most efficiently possible.Ready for Long-Term Cooperation

  Level of English C1
  I will be happy to discuss the conditions of cooperation with you.💯💯
  Доброго дня, дане завдання відповідає моїй спеціалізації і я можу виконати його в короткі терміни і максимально якісно. 

  💯Готова до довготривалої співпраці💯

  Рівень володіння англійської С1
  Буду рада обговорити з вами умови співпраці.

 8. 1742    67  0
  1 day189 USD

  Welcome to!
  We are ready to help you with the translation, reading and editing of the text of your project. I work in a team with the speakers. I only take the projects I am confident of. Quality is the most important thing for me and my team. Before submission, the project takes place 2 stages of reading. If you are interested, write in a personal message. Ready to make a discount.
  Good day to you!
  Вітаю!
  Готова допомогти Вам з перекладом, вичиткою та редактурою тексту Вашого проєкту. Працюю в команді з носіями мов. Беру в роботу тільки ті проєкти, в яких впевнена. Якість для мене та моєї команди має найбільше значення. Перед здачею проєкт проходить 2 стадії вичитки. Якщо Ви зацікавлені - пишіть в особисті повідомлення. Готова зробити знижку.
  Вам гарного дня!

 9. 3698    140  1   1
  12 days189 USD

  Good day ! I do well, experience is great. Translated Technical Lessons and Sites.
  I will be happy to cooperate.
  Добрий день! Виконаю якісно, досвід великий. Перекладала технічну лексику та сайти.
  Буду рада співпраці.

 10. 5326    203  0   2
  1 day189 USD

  Great experience in translation of sites, articles, instructions, brochures.
  I have translated for over 15 years. I am one of the top freelance translators.
  It is a language that is capable of expressing your thoughts properly and accurately.
  Only a manual translation. Preservation of format.
  $95 for 1000 signs.
  Portfolio: Freelancehunt
  Великий досвід у перекладі сайтів, статей, інструкцій, брошур.
  Перекладаю більше 15 років. Входжу в топ фрiланс-перекладачів.
  Бездоганна мова, уміння грамотно й точно виражати думки.
  Тільки ручний переклад. Збереження формату.
  95 гривень за 1000 знаків із пробілами.
  Портфоліо: Freelancehunt

 11. 799    21  0
  7 days189 USD

  Good morning, ready to work together, I'm waiting for your message. German/English and Ukrainian. Look at the portfolio. Details in private.
  Доброго дня, готова співпрацювати, чекаю на ваше повідомлення. Німецька/ англійська., українська. Дивіться портфоліо. Подробиці у приват.

 12. 2262    45  0   2
  7 days189 USD

  🌈Hello to you!English language translator.The language carrier.I'm doing my translation under the sling of the American audience.Any native will appreciate my translation to great.I know your topic, such sites have done.I will fill the dictionary as well.Find out the number of sites?
  🌈Здравствуйте!
  Лингвист-переводчик английского языка. Носитель языка.

  Свой перевод я делаю под сленг американской аудитории. Любой нейтив оценит мой перевод на отлично.

  Вашу тему знаю, подобные сайты делала. Словарь также заполню.
  Уточните, количество знаков сайта?

 13. 2655    124  0
  3 days189 USD

  Welcome to!
  Level of English is C1. I am working on translations of websites.
  There is experience in translation and automotive themes (instruments for cars, automotive services, etc.)
  I will work well and I will be happy to work together.
  Вітаю!
  Рівень англійської - С1. Займаюсь перекладами сайтів.
  Є досвід перекладу і автомобільної тематики (мастил для автомобілів, послуги автосервісу і т.д.).
  Звертайтеся, зроблю якісно та буду рада співпраці.

 14. 646    10  0
  1 day189 USD

  Good morning, interested in your order, ready to start performing, educated journalist, writing/edit and professionally translating texts in different languages for 3 years, performing everything quality and with compliance with your requirements. I'm happy to work together, please contact me.
  Доброго дня, зацікавлена у вашому замовленні, готова почати виконувати, за освітою журналіст, пишу/редагую та професійно перекладаю тексти різними мовами 3 роки, виконаю усе якісно та із дотриманням ваших вимог. Буду рада співпраці, звертайтесь

 15. 3788    89  0
  1 day189 USD

  Good day !

  My level of English is C2, and I work with an English language (American English) carrier who corrects and checks all my work to make sure it’s perfect. We work very quickly and guarantee the quality of work!

  I respond very quickly, and I would be happy to give examples of my previous projects.
  Доброго дня!

  Мій рівень англійської C2, і я працюю з носієм англійської мови (американська англійська), яка виправляє та перевіряє всю мою роботу, щоб переконатися, що вона ідеальна. Ми працюємо дуже швидко та гарантуємо якість роботи!

  Я відповідаю дуже швидко, і я був би радий надати приклади моїх попередніх проектів.

 16. 6 more hidden bids

Current freelance projects in the category English

Translation of a scientific article from Ukrainian to English. Judiciary

Urgent translation of an article on legal topics 50 characters with spaces Please indicate the approximate cost

EnglishText translation ∙ 13 proposals

Translation from English to Chicago

40 USD

I am looking for a translator who will help with calls and other translation moments in Chicago.

English

Quick and easy translation of the dialogue into English.

Good day. I am about to visit a doctor with a complaint of ear pain. It is necessary to compose a response to the question "What is bothering you?" in English. Increase the politeness and courtesy of the text towards the doctor. Adapt for oral storytelling. History of the…

EnglishText translation ∙ 12 proposals

Need En/Ru translator for real-time translations

Good day. I need a translator who can translate the conversation in real time. Write your rates and availability. If you are free today, we can schedule the first conversation for today.

English ∙ 3 proposals

Book Kindle version

101 USD

I need to create 5 books to launch my project on Amazon. I need assistants. Also, if this project is successful, I will launch 2 more projects.

EnglishText editing and proofreading ∙ 10 proposals

Client
Project published
2 months 8 days ago
161 views