Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translate from English to English contractПерекласти з української на англійську договір

Translated

Applications 2

App view is available only registered users.
 1. 547    36  0   2
  1 day200 UAH

  Jan, good time!

  I am doing translations into English.
  I will do it quickly and well!

  I can make a test translation for your quality assessment.
  You can read my translations in the profile. Freelancehunt
  Ян, доброго часу!

  Займаюсь перекладами на Англійську мову.
  Зроблю все швидко та якісно!

  - Можу зробити тестовий переклад для Вашої оцінки якості.
  З відгуками про мої переклади можете ознайомитися у профілі. Freelancehunt

 2. 351  
  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is 150 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 150 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 3. proposal concealed by freelancer
 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. 144  
  1 day400 UAH

  Congratulations, you are ready to do this work well!
  I have experience in drawing two-speaking contracts.
  Вітаю, готова виконати дану роботу якісно!
  Маю досвід в оформленні двомовних договорів.

 7. 4474
   131  1

  1 day200 UAH

  Good day !
  Interested in your task.
  A graduate lawyer and translator with more than 7 years of work experience, level of English C2
  I am pleased to perform the translation quickly and efficiently.
  Ready to start now.
  Deadlines and costs can be discussed in personal messages
  I will be happy to work with you!
  Добрый день!
  Заинтересовало Ваше задание
  Дипломированный юрист и переводчик с опытом работы более 7 лет, уровень английского С2
  С удовольствием выполню перевод качественно и оперативно!
  Готова приступить уже сейчас.
  Сроки и стоимость можем обсудить в личных сообщениях
  Буду рада поработать с Вами!

 8. 48  
  2 days500 UAH

  Good day, I will translate quickly and quality in 2 days, and maybe even faster. I have experience in writing translations. I know the Ukrainian language at the level of the language, as well as the Russian language. English language level B2
  Добрий день , перекладу швидко та якісно за 2 дні , а може і швидше. Маю досвід в написанні перекладу текстів . Знаю українську мову на рівні носія мови , також і россійською володію. Англійська мова рівень В2

 9. proposal concealed by freelancer
 10. 1128    37  0
  2 days2000 UAH

  Good Morning,

  Cost of translation: 2000 UAH, Seafood

  Duration of execution: 2 days
  Доброго дня,

  Вартість перекладу: 2000 грн., Сейф

  Термін виконання: 2 дні

 11. 1265    82  2   1
  2 days850 UAH

  Good day .
  I work with legal documents constantly, so I have a lot of examples.
  I love to translate your contract as best.
  Доброго дня.
  З юридичними документами працюю постійно, тож маю дуже багато прикладів.
  Залюбки перекладу ваш договір якнайякісніше.

 12. 3188    80  0
  1 day600 UAH

  A translator, a philosopher. Level English - s2, is experience of translation of contracts. I will be happy to cooperate.
  Дипломований перекладач, філолог. Рівень англійської - с2, є досвід перекладу договорів. Буду рада співпраці.

 13. proposal concealed by freelancer
 14. 1212    62  1
  1 day1210 UAH

  Good day ! Interested in your proposal. I am an English translator. Experience in work - 8 years in various translation offices and freelance. I specialize in translation of legal subjects. I can perform the test task. Examples of translation. The price is 1210 UAH. I hope for fruitful cooperation!
  Доброго дня! Зацікавила Ваша пропозиція. Я дипломований перекладач англійської мови. Досвід роботи - 8 років в різноманітних бюро перекладів та на фрілансі. Спеціалізуюся на перекладі юридичної тематики. Можу виконати тестове завдання. Приклад перекладу прикріпив. Виконаю за 1210 грн. Сподіваюся на плідну співпрацю!

 15. 193  
  1 day1000 UAH

  Good day !
  I will be happy to help you, I will do everything quickly and well! I will be happy to cooperate with you.
  Доброго дня!
  Буду рада вам допомогти,все зроблю швидко і якісно! Буду рада з вами співпрацювати.

 16. 5922    231  1   3
  2 days1400 UAH

  Hello, I was interested in your project. I got to know the material, ready to take a task. Work is performed in the best way. The deadline and cost of the entire project is indicated in the application. Write to me :)
  Здравствуйте, заинтересовал ваш проект. С материалом ознакомился, готов взяться за задание. Работу выполним в лучшем виде. Срок и стоимость выполнения всего проекта указаны в заявке. Пишите:)

 17. 350    3  0
  1 day450 UAH

  I have been interested in the offer, I have been working with professional translators for several years. Ready to start with colleagues to order right now (there is the possibility to translate your text a little for example).
  Заинтересовало предложение, занимаюсь уже несколько лет профессиональным переводом с носителями языков. Готова прямо сейчас приступить с коллегами к заказу ( есть возможность немного перевести вашего текста для примера).

 18. 1476    17  0
  2 days1260 UAH

  Good health .

  I have a humanitarian education, I have completed my postgraduate.
  The total amount is 1260 euros.

  Congratulations, Ivan
  Доброго здоров`я.

  Маю гуманітарну освіту, закінчив аспірантуру.
  За весь обсяг - 1260 гривень.

  З повагою, Іван

 19. proposal concealed by freelancer
 20. 331    5  0
  5 days400 UAH

  Good day ! I have a philosophical education with specialty in Ukrainian and English. The price and timetable. Turn on!
  Доброго дня! Маю філологічну освіту за спеціальністю українська та англійська мови. Ціну та строки вказала. Звертайтеся!

 21. proposal concealed by freelancer
 22. 134  
  1 day300 UAH

  I am pleased to fulfill your order. I know Ukrainian, English and Russian languages. I have experience in teaching English.
  The price of the work is 300 UAH, the completion period is 1 day.
  Write all details to pp.
  Добрий день) Із задоволенням виконаю Ваше замовлення. Володію українською, англійською та російською мовами. Маю досвід викладання англійської.
  Ціна роботи 300 грн, термін виконання 1 день.
  Усі деталі пишіть у пп.

 23. 264  
  1 day1450 UAH

  Welcome to Jane!

  I do the translation as well as possible. 14 years experience. Level of English C2.
  Вітаю, Яне!

  Виконаю переклад максимально якісно. Досвід 14 років. Рівень англійської C2.

 24. 380    5  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  Practicing translator, level of English C1. Ukrainian is free possession.
  Translation of the contract. This topic has been discussed most often.
  Доброго дня!
  Практикующий перекладач, рівень англійської С1. Українська - вільне володіння.
  Виконаю переклад договору. З цією тематикою мала справу найчастіше.

 25. 145  
  1 day250 UAH

  Good day ! I was interested in your task.
  I can go to work now. English language level B2. The price is 250g. I will be happy to help you)
  Доброго дня! Мене зацікавило ваше завдання.
  До роботи можу приступити і зараз. Рівень англійської мови “B2”. Ставка- 250грн . Буду рада Вам допомогти)

 26. 398    4  0
  2 days1200 UAH

  Good day . SpeakOk, Dnepr's translation office is ready to complete your order until tomorrow's lunch. The cost of translation for the entire document provided in your hat will be 1200 UAH. Contact us and trust the professionals.
  Добрый день. Бюро переводов SpeakOk, г. Днепр готовы выполнить ваш заказ до обеда завтрашнего дня. Стоимость перевода за весь документ предоставленный в вашей шапке составит 1200 грн. Обратитесь к нам - доверьтесь профессионалам.

 27. 463  
  1 day1000 UAH

  A peaceful day!
  I have great experience in translation and preparation of bilingual contracts.
  There are examples of work in the portfolio Freelancehunt
  The price is based on time and volume.
  I will be happy to help ;)
  Мирного дня!
  Маю великий досвід перекладу і підготовки двомовних договорів.
  Є приклади робіт в портфоліо Freelancehunt
  Ціна обгрунтована об'ємом і строками.
  Буду радий допомогти ;)

 28. 223  
  2 days600 UAH

  Good day .

  I have a professional legal education in the field of international law. I have an excellent professional terminology.
  I hope for fruitful cooperation!
  Congratulations Andrei
  Доброго дня.

  Маю професійну юридичну освіту у сфері міжнародного права. Досконало володію юридичною професійною термінологією.
  Сподіваюся на плідну співпрацю!
  З повагою, Андрій

 29. 13786
   309  1

  1 day200 UAH

  Hi, we offer the services of the team of translators and language carriers "Flashoder".
  Translators with experience in translation to more than 50 language pairs. We have worked since 2012.
  Editing, editing and localization.
  English in addition.
  More than 130 positive reviews on Freelancehunt. We are in the top 7 in the category Text Translation, and in the top 3 in Site Localization, Software. We work through a seafood and a business seafood.
  Always ready for direct calculation.
  A large portfolio of works. Quality translations of sites, documents, artistic and technical texts.
  You are ready to discuss your rates or budget.
  More comfortable and cheaper than individual translators, freelancers. We have one of the lowest and most affordable prices on the market.

  with respect,
  Professional translation agency.
  Здравствуйте, предлагаем услуги команды переводчиков и носителей языка "Flashoder".
  Переводчики (носители) с опытом перевода на более 50 языковых пар. Работаем с 2012 года.
  Вычитка, редактура, локализация.
  Английский включительно.
  Более 130 положительных отзывов на Freelancehunt. Входим в топ 7 в категории Перевод текстов, и в топ 3 в Локализация сайтов, ПО. Работаем через сейф и бизнес сейф.
  Так же всегда готовы на прямой расчет.
  Большое портфолио работ. Качественные переводы сайтов, документов, текстов художественных и технических.
  Готовы обсудить ваши ставки или бюджет.
  Удобнее и дешевле, чем отдельные переводчики, фрилансеры. У нас одни из самых низких и адекватных цен на рынке.

  С уважением,
  Услуги профессионального бюро переводов.

 30. 421    3  0
  1 day200 UAH

  Good day ! I'm interested in your proposal)) I'll make a good and written translation. English on the level of wear. The price can be agreed. Always ready to cooperate. Go back )
  Добрий день! Зацікавила Ваша пропозиція)) Зроблю якісний та грамотний переклад. Англійська на рівні носія. Щодо ціни зможемо домовитись. Завжди готова співпрацювати. Звертайтесь))

 31. proposal concealed by freelancer
 32. 654    43  0
  2 days600 UAH

  Good day ! I am a professional English translator. I am pleased to help you with the translation. The cost and deadlines are indicated in the application.
  Доброго дня! Я професійний перекладач англійської мови. Із задоволенням допоможу Вам із перекладом договору. Вартість та строки виконання вказала у заявці.

 33. 336    1  0
  1 day200 UAH

  Welcome to! ready to help you. I have English at the level B2 and Ukrainian as a language. I will do it all in time and quality.
  Вітаю! Готовий вам допомогти. Володію англійською на рівні В2 та українською як носій мови. Все виконаю у строк та якісно.

 34. proposal concealed by freelancer
 35. 164  
  5 days1000 UAH

  Виконаю Ваше замовлення. Рівень володіння правовою англійською Б2.

 36. 177  
  1 day350 UAH

  Hello to you!There is work experience, knowledge of English - at an advanced level.I'm ready to talk about everything else personally, if you were interested in my proposal - write😘
  Здравствуйте! Есть опыт работы, знание английского языка- на продвинутом уровне. Про все остальное готова говорить лично, если вас заинтересовало моё предложение - пишите 😘

 37. 199  
  1 day200 UAH

  Good day .
  I have a philosophical education, so I will perform a good translation.
  I will be happy to collaborate!
  Добрий день.
  Маю філологічну освіту, тому якісно виконаю переклад.
  Буду рада співпраці!