Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

You need a curator, a producer, a mentor or a marketer for the infobisnes.

Translated

 1. 465  
  30 days338 USD

  Welcome to WOW!

  I am a Social Media Advertiser with 4 years experience.

  I have cases in the niche of infobisnes with great results, write to me and discuss cooperation, I will also introduce you to cases)

  For the last year I was trusted by my social networks and advertising budgets to global companies such as Jacobs cafe, 4Service, CoinCasso and some public projects.

  For 2022 year under my leadership was invested over $240,000 budget for my customers

  But I also have experience working with a small business with a budget of up to $3,000 or no budget at all.

  Summary - Google Drive

  Part of the case:
  1) Google Drive

  2) https://docs.google.com/presentation/d/123ZQ7b2E07LWhXFfpTGZjr4wFvW8fMyVakQy9069ZyI/edit?usp=sharing
  Вітаю, Вова!

  Мене звуть Євген, я спеціаліст з реклами у соціальних мережах з досвідом роботи 4 роки

  В мене є кейси в ніші інфобізнесу з крутими результатами, напишіть мені та обговоримо співпрацю, також ознайомлю вас з кейсами)

  За останній рік мені довіряли свої соціальні мережі та рекламні бюджети світові компанії, такі як Jacobs cafe, 4Service, CoinCasso та деякі державні проекти.

  За 2022 рік під моїм керівництвом було інвестованого понад 240 000$ бюджету для моїх клієнтів

  Але також в мене є досвід роботи з малим бізнесом з бюджетом до 3000$ або взагалі без бюджету

  Резюме - Google Drive

  Частина кейсів:
  1) Google Drive

  2) https://docs.google.com/presentation/d/123ZQ7b2E07LWhXFfpTGZjr4wFvW8fMyVakQy9069ZyI/edit?usp=sharing

 2. 243  
  30 days1300 USD

  Good day !
  In infobies since 2019, she has worked in the company Leeloo.ai as a specialist in marketing automation (sales tunnel architect) for more than 3 years.
  4+ years deepened in the field of automation, the creation of chat bots, launch and development of sales bricks + I am engaged in automation of Instagram (I use manychat because in leeloo there are moments...)
  7+ years experience in marketing
  I think my experience and I will be helpful to you.

  More detailed in my portfolio + I can download a fresh summary

  I will be glad to collaborate with an interesting project (for the project I would like to learn more) to think and offer you ideas, how and what can be automated, what bricks to create and what to “pack in the bot”
  by p.s.: service Leeloo.ai know long and forward)

  Let’s talk, let’s talk, let’s talk
  Доброго дня!
  В інфобізі з 2019 року, працювала в самій компанії Leeloo.ai спеціалістом по автоматизації маркетингу (архітектор тунелів продаж) більше 3х років.
  4+ роки поглиблено у сфері автоматизації, створенні чат-ботів, запусках і розробці воронок продажів + займаюсь автоматизацією інстаграм (користуюсь manychat, бо в leeloo є моменти...)
  7+ років досвід у маркетингу
  Думаю, мій досвід і я буду вам корисна.

  Детальніше в моєму портфоліо + можу скинути свіже резюме

  Буду рада співпраці з цікавим проектом (про проект хотіла б дізнатися більше), щоб продумати і запропонувати вам ідеї, як і що можна автоматизувати, які воронки створити і що «упакувати в бота»
  p.s.: сервіс Leeloo.ai знаю вздовж і впоперек)

  Пишіть в особисті, поспілкуємось, обговоримо

 3. 258  
  111 days29 USD

  I’m going to be your leader in the world of business and marketing.
  Percent of the result.
  Стану Вашим провідником у світі бізнесу та маркетингу.
  За % від результату.

 4. 363  
  30 days780 USD

  Good Morning Vladimir.
  I am engaged in comprehensive marketing and promotion of experts in the infoprostor. I develop a comprehensive strategy under a specialist.
  I am interested in your proposal, and I am glad to work together.
  Доброго дня, Володимир.
  Займаюся комплексним маркетингом та просуванням експертів у інфопросторі. Розробляю комплексну стратегію під окремого спеціаліста.
  Зацікавила ваша пропозиція, буду радий співпрацювати.

 5. 255  
  30 days494 USD

  I’ve been advertising for white and gray projects on Instagram and Facebook for more than 5 years. I have worked for more than 3 years at the online school, I would like to discuss details.

  Link to the case - https://shore-soda-3cf.notion.site/Facebook-Instagram-21f9c35df6d6458d80187f8a272db548
  Доброго дня, більше 5 років займаюсь рекламою для білих та сірих проектів в інстаграм та фейсбук. Працював більше 3 років в онлайн школі, хотів би обговорити подробиці.

  Посилання на кейси - https://shore-soda-3cf.notion.site/Facebook-Instagram-21f9c35df6d6458d80187f8a272db548

 6. 228  
  30 days312 USD

  Welcome to!I want to invite you to my services smm-specialist, I have the opportunity to help in the advancement of your business, namely: managing Instagram pages, Facebook; filling with content according to the content plan (stores, posts, rolls).The result of the work will be the report of the work done at the end of the month.We are waiting for cooperation!👋
  Вітаю! 


  Хочу вам запронувати свої послуги smm-спеціаліста, маю можливість допомогти в просуванні твого бізнесу, а саме: ведення сторінок інстаграм, фейсбук; наповнення контентом згідно з контент планом (сторіс, пости, рілс). Резльтатом роботи буде звіт виконаної роботи в кінці місяця.
  

Чекаю для співпраці! 👋

 7. 837    3  0
  30 days312 USD

  Welcome to!

  I am a professional targetologist with a deep understanding of the niches of goods and the sphere of services. My approach to work is not just the setting of advertising, but a strategy focused on the result.

  With my help you will get:

  1 - accurate inclusion to your target audience.
  2. optimized advertising campaigns aimed at increasing sales and involvement.
  3 - attractive creatives and banners for your goods and services.
  4 - complete analysis of the market and consumer behavior for the most efficient work of your business.

  I’m working with a pay for the result, with a free 7-day test period.
  If you are interested in collaboration, please write to me.
  Вітаю!

  Я - професійний таргетолог з глибоким розумінням товарних ніш та сфери послуг. Мій підхід до роботи - це не просто налаштування реклами, а стратегія, орієнтована на результат.

  З моєю допомогою Ви отримаєте:

  1 - точне влучення у Вашу цільову аудиторію.
  2 - оптимізовані рекламні кампанії, спрямовані на збільшення продажів та залученості.
  3 - привабливі креативи та банери для Ваших товарів і послуг.
  4 - повний аналіз ринку та поведінки споживачів для найефективнішої роботи Вашого бізнесу.

  Я працюю з оплатою за результат, з безкоштовним 7-денним тестовим періодом.
  Якщо зацікавило співробітництво, напишіть мені у директ.

 8. 3 more hidden bids

Current freelance projects in the category Lead generation and sales

Completion and updating of electronic goods on marketplaces

new

We need help with the filling and updating of our products (3D models) on foreign marketplaces. It is also necessary to conduct an analysis of activity, sales and search for ways of promotion. You will need knowledge of English (mediate level,or a little lower), experience in…

Online stores and e-commerceLead generation and sales

Google Ads for a Small Online Store

new

The online store of goods for non-government. Advertising is working now. Campaign is the maximum efficiency. You need to either set up an existing one, or create a new one. Maybe not one, but a few. You need an audit to find out what will work better. The budget is minimal,…

Contextual advertisingLead generation and sales ∙ 5 proposals

Advertising in Instagram

new

Good day . We are looking for a goodwill specialist to set up ads in Instagram. Specialization - Creating websites. The Slavs of the US. The details will be directed. If you have any questions, please also prepare a commercial offer and write if there is experience in these…

Lead generation and salesSocial media advertising ∙ 16 proposals

Find contacts and check the U.S. accelerator start-up

new

Welcome to! There is a new analytical service for the assessment of startups led by an expert analyst. This is not an automated program, but a service, a service from analytics. There is a clear proposal with a unique approach. For generating leads (customers) you need to…

Email marketingLead generation and sales ∙ 1 proposal

Ice generation for analytical service. CA - venture investors from the United States

new

Congratulations to everyone! We need a generation of leads for an analytical service, created specifically for venture investors. If short, this is an outsourcing analytics of startups for investors. The service itself is the services of specialists, based on a certain…

Lead generation and salesCustomer support ∙ 5 proposals

Client
Project published
2 months 18 days ago
85 views