Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Create a design for a mobile app

Translated26 USD

 1. 1303
   5  0

  10 days255 USD

  Welcome to!I have been working in design for more than a year.
  I develop creative and modern design solutions.🫡To be sure of this, get to know my portfolio, and I promise that after its review you will get to work with me!I also develop the design of mobile applications
  Here is a link to the last work:
  Dribbble

  Details can be discussed directly in the listing.
  I will be happy to cooperate

  The portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Dribbble😉✅📩🤝
  Вітаю!
  Працюю в сфері дизайну вже понад рік.. 🫡
  Розробляю креативні та сучасні дизайн рішення. Для того щоб упевнитися в цьому, ознайомтесь з моїм портфоліо, та обіцяю що після його перегляду вам закортить попрацювати зі мною! 😉

  Розробляю також дизайн мобільних додатків ✅
  Ось посилання на останню роботу:
  Dribbble

  Деталі можемо обсудити безпосередньо в листуванні 📩
  Буду рада співпраці🤝

  Портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  Dribbble

 2. 1034
   9  0

  14 days153 USD

  Welcome to Romane!
  Very interesting task, ready to cooperate with you. I have experience in developing mobile applications. Interesting to work in this style. I would like to discuss the functionality in more detail.
  Portfolio: Freelancehunt
  Вітаю, Романе!
  Дуже цікаве завдання, готова до співпраці з Вами. Маю досвід у розробці мобільних застосунків. Цікаво попрацювати в даному стилі. Пропоную більш детальніше обговолити функціонал.
  Портфоліо: Freelancehunt

 3. 6744
   50  0

  12 days766 USD

  Hello, Romane was interested in your project.
  I specialize in:
  UI / UX (Game / Mobile / Desktop)
  The graphic design;
  2D art.
  The portfolio:
  Behance
  Freelancehunt
  Dribbble
  Let's write, let's discuss all the details.
  I will be happy to cooperate.
  Привіт, Романе зацікавив ваш проект.
  Специалізуюсь на:
  -UI/UX (Game/Mobile/Desktop);
  -Graphic design;
  -2D Art.
  Портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt
  Dribbble
  Пишіть, обговоримо всі деталі.
  Звертайтесь буду радий співпраці.

 4. 1096    57  0   2
  111 days28 USD

  Good day ! I am a ui/ux (web, mobile) designer with great experience in graphic design and I am pleased to benefit your project.

  Let’s discuss the project more?

  Portfolio: Dribbble Behance Freelancehunt
  Доброго дня! Я - ui/ux (веб, мобайл) дизайнерка з великим досвідом у графічному дизайні та із задоволенням принесу користь вашому проєкту.

  Обговоримо проект докладніше?

  Портфоліо: Dribbble Behance Freelancehunt

 5. 369    2  0
  7 days128 USD

  Good day ! Working in the company, I had experience in creating such mobile apps. I can't do it because I'm under the NDA. However, I can tell you that I’m going to deal with your task. And I understand that you need to make a design of about 20 screens. Write to me and I will start my work.

  My portfolio is Behance
  Доброго дня! Працюючи в компанії, я мала досвід з створенням подібних мобільних додатків. Продемострувати не можу, оскільки під НДА. Однак, я точно можу сказати, що впораюсь з вашим завданням. І я так розумію потрібно зробити дизайн приблизно 20 екранів. Напишіть мені, і я одразу розпочну роботу

  Моє портфоліо Behance

 6. 1714    14  1
  10 days511 USD

  and greetings. There are a number of questions about your app.. About "handwriting" font or graphics and illustrations..
  In general, making the design itself is not a problem, but it’s hard to assess.)) Consider that the quality supplement will develop somewhere from $400-500. It will be less hunt. If you need a unique schedule, it’s more expensive.
  Go to the discussion.
  The
  Behance
  Вітання. Там є ряд питань, по вашому додатку.. Щодо "рукописного" шрифта чи графіки і ілюстрації..
  Загалом зробити сам дизайн не проблема, але точно оцінити важкувато ))) Рахуйте, що якісний додаток вам розроблять десь від 400-500 дол. Менше буде халтурка. Якщо треба якусь унікальну графіку - дорожче..
  Звертайтесь до обговорення.
  _
  Behance

 7. 944    4  0
  12 days357 USD

  Welcome to!
  I am engaged in creating mobile and web interfaces. I use the Auto Layout and the Components. I make a easy and convenient design) I can show other works that are not currently in the portfolio. I will be happy to discuss with you all the details and nuances.
  My portfolio: Behance
  Вітаю!
  Займаюсь створенням мобільних та веб інтерфейсів. В роботі використовую Auto Layout та Сomponents. Створю легкий та зручний дизайн) Можу показати інші роботи, яких немає наразі в портфоліо. Буду рада обговорити з Вами усі деталі та нюанси.
  Моє портфоліо: Behance

 8. 540    2  0
  10 days179 USD

  Good day
  Web design for 2 years. I work at Figma. I was interested in your project, I would like to discuss more in detail with you.
  I work on the result, additional editing in the work is free. I make the order in time.
  Link to the portfolio:
  Behance
  Доброго дня
  У сфері веб-дизайну 2 роки. Працюю у Figma. Мене зацікавив Ваш проект, хотілося б детальніше обговорити деталі з Вами.
  Працюю на результат, додаткові редагування в роботі – безкоштовно. Виконаю замовлення вчасно.
  Посилання на портфоліо:
  Behance

 9. 10421    99  0
  7 days179 USD

  I will make the design of all the screens + which will not be missing. The result is the work in Figma. I will do it according to Android and iOS standards. All directions are free. Examples of portfolio. Let’s talk, let’s talk!
  Зроблю дизайн всіх екранів + яких не буде вистачати. Результат - робота в Фігмі. Зроблю за всіма стандартами Android i iOS. Всі правки безкоштовні. Приклад роботи в портфоліо. Пишіть, все обговоримо!

 10. 356  
  10 days115 USD

  Welcome to Romane!
  I get acquainted with tz, ready to start work, I will make a design according to your needs and desires. We can talk more in detail about the work.
  My portfolio: Behance
  Вітаю, Романе!
  Ознайомилась із тз, готова розпочати роботу, зроблю дизайн відповідно до ваших вимог та побажань. Можемо в особистих поспілкуватись детальніше про роботу.
  Моє портфоліо: Behance

 11. 493    1
  7 days230 USD

  Good day !
  I'm ready to complete your order, ready to start right now!
  Here is my portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  I do everything well and quickly!
  Great experience with add-ons!
  Добрий день!
  Я готовий виконати ваше замовлення, готовий розпочати прямо зараз!
  Ось моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  Виконаю все якісно і швидко!
  Дуже великий досвід з додатками!

 12. 1143    10  0   1
  14 days511 USD

  Good Morning,
  Ready to perform the design according to the UI/UX principles and following the headsets.
  Experience in design for mobile applications - 3 years.
  Let’s discuss details.

  My portfolio:
  Behance
  Доброго дня,
  Готовий виконати дизайн за принципами UI/UX та дотримуючись гайдлайнів.
  Досвід створення дизайну для мобільних додатків - 3 роки.
  Пишіть, обговоримо деталі

  Моє портфоліо:
  Behance

 13. 2678    35  2
  2 days128 USD

  Good day . Interested in your project.
  I will make a quality adaptive design for your app.
  Working in Figma
  I have great experience in creating apps, I will do it quickly, we will be in contact for the best result
  My work: Freelancehunt Dribbble
  Доброго дня. Зацікавив ваш проект
  Зроблю якісний адаптивний дизайн для вашого додатку
  Працюю у фігма
  Маю великий досвід у створенні додатків, зроблю швидко, будемо на зв'язку для найкращого результату
  Мої роботи: Freelancehunt Dribbble

 14. 1003    4  0
  6 days77 USD

  Good Morning, Roman

  We have carefully studied your task and are happy to help you!👋✅I know the UX/UI principles well and I have experience creating different types of applications, here are examples: Behance https://www . Behance

  Ready to start work as soon as possible, I will make accurate and beautiful screens

  One screen – 450 UAH

  I look forward to further discussion of the details of the project in personal messages)

  My portfolio:
  Behance
  Freelancehunt
  Доброго дня, Роман!👋

  ✅Уважно вивчила ваше завдання та з радістю готова допомогти Вам!

  Я добре знаю принципи UX/UI і я маю досвід створення різних типів додатків, ось приклади: Behance https://www . Behance

  Готова приступити до роботи якнайшвидше, зроблю акуратні та красиві екрани☺️

  Один екран - 450 грн

  Чекаю на подальше обговорення деталей проекту в особистих повідомленнях)

  Моє портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt

 15. 20 more hidden bids
 1. 948
   4  0

  2 days26 USD

  Hello, I would like to discuss more in detail on the topic of TZ.
  The portfolio is personally.
  I look forward to your feedback!
  Привіт, хотілось б поспілкуватись детальніше на тему ТЗ.
  Портфоліо скину особисто.
  Чекаю на Ваш відгук!

 2. 2734    9  0
  15 days766 USD

  Welcome to!
  Please check out my portfolio and check out my experience in the UX/UI field. I’m not a designer who just paint, but a designer who PROJECT products that sell business services. I work with startups in early stages and business, I have a high qualification in UX and UI design.

  My portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Будь ласка, перегляньте моє портфоліо і переконайтеся в моїй досвідченості в UX/UI сфері. Я не дизайнер, який просто малює, а саме дизайнер, який ПРОЕКТУЄ продукти, які продають послуги бізнесів. Працюю зі стартапами на ранніх стадіях і бізнесами, маю високу кваліфікованість в UX та UI дизайні.

  Моє портфоліо:
  Freelancehunt

 3. 593    2  1
  7 days255 USD

  Welcome to Roman
  I can start now.
  I’ve already had experience working a mobile app of the same style as I saw in TZ but to another topic I’ve done to fix, I can share them in personal messages so you can convince, as in the portfolio of work there is no, because that was the customer wanted.

  Below you can see my projects that I have been able to pack in the portfolio
  The link to my Behance
  Behance
  Вітаю Роман
  Можу розпочати вже зараз
  У мене вже був досвід роботи мобільного додатку такого ж стилю як я побачив у ТЗ але до іншої тематики я робив для кріпти, можу поділиться ним в особистих повідомленнях, щоб ви переконалися, так як в портфоліо роботи немає, адже того хотів замовник

  Нижче ви можете побачити мої проєкти які я встиг упакувати в портфоліо
  Посилання на мій Behance
  Behance

 4. 2 more hidden bids
  1 bid hidden

Current freelance projects in the category Interface design

Junior UX/UI designer

153 USD

Hello! I need an assistant. Junior UX/UI designer - someone who can work in Figma, knows how to draw wireframes and mockups, is ready to learn and develop on real projects, and receive payment in $. The most important skill - SPEED! More details on how we will work: - I…

Interface designWeb design ∙ 11 proposals

Design an application that displays how much a person earns per second/minute.

26 USD

Application that displays how much a person earns per second/minute/day. The main goal - by default - is earnings per second. These are not static data, but accumulation, like a timer: every second the earnings per second is added to the previous earnings per second, at the end…

Interface designMobile apps design ∙ 3 proposals

(Design) Technical task for the page "Text Formatting"

Short task: Basis: 1. Use of existing elements: - The header and menu are already designed and do not require changes. - Use the established style from Figma. Link to the style in Figma:…

Interface designWeb design

I am looking for a designer

51 USD

I have a website and I need consultation, feeling that something is missing. The website is under development, so I can't provide a link to what it is, but I will show it during the consultation. Just specify the price per hour of consultation, as stated in the ad, just…

Interface designWeb design ∙ 29 proposals

Designer with experience in Wordpress is needed.

26 USD

Good day! I am looking for a designer with experience working on Wordpress who can help with redesigning the main page of the website. The site should be made more attractive and user-friendly. Link to the website: www.honeycolony.com Please send your portfolio for review in…

Interface designWeb design ∙ 15 proposals

Client
Roman D.
Ukraine Kyiv  4  0
Project published
1 month 16 days ago
310 views