Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translation from English to UkrainianПереклад з англійської на українську мову

Translated3250 UAH

Applications 2

App view is available only registered users.

Client's feedback on cooperation with Oleksandr Freelancer

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

I recommend a quick task!

Freelancer's feedback on cooperation with Vitaly Kovgan

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Thank you for cooperation. I will be happy to help again.

Oleksandr Freelancer | Safe Safe

 1. 393    2  0
  7 days200 UAH

  Welcome, good day.
  I am a freelancer who has studied English for 15 years and has been engaged in professional translations for about 2 years. Examples of works and reviews can be seen in the profile. The price for 1000 symbols without breaks is 45 UAH. I look forward to your answer. Good day to you.
  Віталій, доброго дня.
  Я фрілансер який вивчає англійську протягом 15 років, та займається професійними перекладами близько 2-х років. Приклади робіт та відгуки можна побачити у профілі. Ціна за 1000 символів без пробілів - 45 грн. Чекаю на вашу відповідь. Гарного вам дня.

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 2989    60  0
  3 days3760 UAH

  Congratulations to Ukraine! I am a designer, with a translation education from English. I have experience in translation. The level of English language is B2 / C1.
  Ready to perform a written translation, quickly and efficiently.
  Page is 80 grn.
  I will be happy to collaborate, please.
  Слава Україні ! Я дизайнер, за освітою переклад з англійської мови. Маю досвід перекладу! Рівень володіння англійською - В2/С1.
  
Готова виконати грамотний переклад, якісно та швидко.
  Сторінка - 80грн.
  Буду рада співпраці, звертайтеся.

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 1894
   26  0

  4 days3250 UAH

  The price is 3250g
  I’m going to do it quickly!!The !
  Great experience in translation in Ukrainian language.
  Experience in translations over 7 years, I distinguish myself by responsibility and quality of work
  I work quickly, always on the link.
  Ціна=3250грн
  Віталій, зроблю оперативно!!!
  Великий досвід в перекладі укараїнською мовою.
  Досвід в перекладах більше 7 років, відрізняюсь відповідальністю та якістю роботи
  Працюю оперативно, завжди на звязку

 6. proposal concealed by freelancer
 7. proposal concealed by freelancer
 8. 3738
   91  1

  5 days5000 UAH

  Good morning, I will perform a medical translation with preservation of formatting, work experience over 7 years. The price is indicated by 2 instructions.
  Доброго дня, виконаю медично грамотний переклад зі збереженням форматування, досвід роботи понад 7 років. Ціна вказана за 2 інструкції.

 9. 453    2  0
  10 days8000 UAH

  Welcome to.
  On the output you will receive two word files with full storage of formatting and illustrations on their locations. The price is 60 grn/1000zn. The price/term indicated.
  Вітаю.
  На виході отримаєте два файли word із повним збереженням форматування та ілюстраціями на своїх місцях. Ціна 60грн/1000зн. Орієнтовну ціну/термін вказала.

 10. 4730
   83  0

  2 days200 UAH

  Good day !
  I am a professional copywriter. I write in English, Russian, and Ukrainian languages. My level of English is C1. I understand LSI and SEO copywriting. The price of the translation is 100 UAH for 1000 ZBP.
  The work will be done quickly and in a clearly defined time.
  Добридень!
  Я професійний копірайтер. Пишу англійською, російською, українською мовами. Мій рівень англійської С1. Розумію завдання LSI та SEO копірайтингу. Цына перекладу 100 грн за 1000 збп.
  Роботу виконаю швидко, якісно у чітко обумовлені терміни.

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 483    2  0
  10 days8400 UAH

  Welcome to! I love a good translation. I am a graduated translator with 7 years experience working in the field of translation in English-Ua, Ua-Eng. I work with special CAT tools that keep the formatting and structure of the document. Quality and compliance is guaranteed. to turn. I will be happy to cooperate.
  My rate is 60 UAH for 1000 signs without breakdowns. The honorary will be approximately 8400 UAH.
  Вітаю! Залюбки виконаю якісний переклад. Я – дипломований перекладач із 7-річним досвідом роботи у сфері пееркладу в мовних парах Eng-Ua, Ua-Eng. Працюю зі спеціальними CAT-інструментами, які зберігають форматування та структуру документа. Якість та дотримання термінів гарантую. Звертайтесь. Буду рада співпраці.
  Моя ставка - 60 грн за 1000 знаків без пробілів. За такий об’єм гонорар становитиме близько 8400 грн.

 13. 660
   13  1

  5 days6000 UAH

  Good day !
  I have great experience in translating instructions. I will make a good translation with the end of the formatting.
  The cost is 3000 UAH for 1 instructions.
  Доброго дня!
  Маю великий досвід перекладу інструкцій. Зроблю якісний переклад зі збереженням вихідного форматування.
  Вартість 3000 грн за 1 інструкцію.

 14. proposal concealed by freelancer
 15. 250    1  0
  4 days3000 UAH

  Good day !
  I did English at the level C1 and was engaged in translation. I will be able to translate and formate the work. The work is 29 days.

  Price = 3,000 UAH (ready to go to a compromise)
  I will be grateful for cooperation!
  Добрий день!
  Володію англійською на рівні С1 та займалась тех .перекладом. Тому зможу якісно перекласти та відформатувати роботу. Закінчу роботу 29 числа.

  Ціна = 3.000 грн (готова йти на компроміс)
  Буду вдячна за співпрацю!

 16. proposal concealed by freelancer
 17. 933    32  0
  10 days9300 UAH

  Good Morning, Vitaly
  I offer you my translator service. Experience in this field - over 12 years, including with the translation of instructions to medical equipment. Ready to perform your task according to your requirements. to turn. I will be happy to cooperate.
  Добрий день, Віталіє.
  Пропоную Вам свої послуги перекладача. Досвід роботи в цій галузі - понад 12 років, включно з перекладом посібників до медичного обладнання. Готова виконати Ваше завдання відповідно до вимог. Звертайтесь. Буду рада співпраці.

 18. 1077    21  0
  6 days3000 UAH

  Good day ! Interested in your proposal.
  I have experience in performing similar tasks (revisions are in the profile), I can also provide examples ( download in pp).
  I have medical education. Level of English B2.
  If necessary, I can perform a small test.

  The price of the work is 3000 UAH.

  I will be happy to collaborate!
  Добрий день! Зацікавила ваша пропозиція.
  Маю досвід виконання подібних завдань (відгуки є в профілі), також можу надати приклади ( скину в пп).
  Маю медичну освіту. Рівень англійської В2.
  За необхідності можу виконати невелике тестове заадання.

  Ціна за роботу 3000 грн.

  Буду рада співпраці!

 19. 306    2  0
  5 days200 UAH

  Good morning,I have English for about 5 years, and I translate documents and files into Ukrainian.You can look at my portfolio or write to me and I will drop all my work.
  The price is $70 per page.I do it in time and quality.
  Доброго дня,володію англійською вже близько 5 років, та перекладаю документи і файли на українську.Можете подивитись моє портфолію або мені написати і я Вам скину всі свої роботи.
  Ціна за сторінку 70 грн.Виконаю вчасно та якісно.

 20. 453    5  0
  2 days4777 UAH

  Good Morning, I was interested in your offer! I will be happy to take it.
  Ready to work at any time.
  Knowledge of English at high level. I am studying, I work for the profession. Translating the text will not be difficult. I'll make a good translation with the preservation of formatting.
  $130 for two instructions
  If the price is critical we can come to a compromise) I will be happy to cooperate)
  Доброго дня, зацікавила ваша пропозиція! З радістю візьмуся за неї.
  Готова приступити до завдання в будь-який момент
  Знання англійської на високому рівні. Навчаюся в ОНУ, працюю за професією. Перекласти текст не складе труднощів. Зроблю якісний переклад зі збереженням форматування.
  130 USD за дві інструкції
  Якщо ціна критична можемо прийти до компромісу) Буду рада співпраці)

 21. 1425    58  0
  1 day200 UAH

  Welcome to!
  We are ready to help you with the translation, reading and editing of the text of your project. I work in a team with the speakers. I only take the projects I am confident of. Quality is the most important thing for me and my team. Before submission, the project takes place 2 stages of reading. If you are interested, write in a personal message. Ready to make a discount.
  Good day to you!
  Вітаю!
  Готова допомогти Вам з перекладом, вичиткою та редактурою тексту Вашого проєкту. Працюю в команді з носіями мов. Беру в роботу тільки ті проєкти, в яких впевнена. Якість для мене та моєї команди має найбільше значення. Перед здачею проєкт проходить 2 стадії вичитки. Якщо Ви зацікавлені - пишіть в особисті повідомлення. Готова зробити знижку.
  Вам гарного дня!

 22. 5817    231  1   3
  14 days10 000 UAH

  Hello, I was interested in your project. I got to know the material, ready to take a task. Work is performed in the best way. The deadline and cost of the entire project is indicated in the application. Write to me :)
  Здравствуйте, заинтересовал ваш проект. С материалом ознакомился, готов взяться за задание. Работу выполним в лучшем виде. Срок и стоимость выполнения всего проекта указаны в заявке. Пишите:)

 23. 1205    32  0
  6 days27 000 UAH

  Good night, Vitaly!
  Get familiar with your instructions. Ready to offer cooperation.
  1 . I have experience working with medical documents.
  The 2nd Knowledge of English at the level of language.
  3 . There is experience of transferring one type of document to another.
  and 4. There is experience working with the preservation of formatting and illustrations.
  The price is indicated taking into account the level of my experience, the complexity of the topic, the specificity of the task and the deadlines you need. Working through the seafood.
  Добрий вечір, Віталій!
  Ознайомилася із вашими інструкціями. Готова запропонувати співпрацю.
  1. Маю досвід роботи з медичними документами.
  2. Володію англійською на рівні носія мови.
  3. Є досвід перенесення одного типу документу в інший.
  4. Є досвід роботи із збереженням форматування та іллюстрацій.
  Ціна вказана із врахуванням рівня мого досвіду, складності теми, специфічності завдання та потрібних вам термінів. Співпраця через Сейф.

 24. 203  
  21 days1000 UAH

  Good afternoon. I have experience in technical translation (books, scientific work, instructions on operation, catalogues, etc.) from different topics. I do a quality translation with the preservation of the formatting and structures of the documents. The time and cost are ready to be discussed in personal listing.
  I will be happy to cooperate with you.
  Доброго вечора. Маю досвід технічного перекладу (книги, наукові праці, інструкції з експлуатації, каталоги тощо) із різних тематик. Виконаю переклад якісно із збереженням форматування та структур документів. Строки та вартість готова обговорити при особистому листуванні.
  Буду рада співпрацювати із Вами.

 25. proposal concealed by freelancer
 1. proposal withdrawn