Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translator from English to Ukrainian

Translated137 USD

 1. 1490
   53  1

  3 days137 USD

  Good morning, I’m doing English translations. Level of language C2. I get acquainted with Lending and I can start work without any problems. It must be done until the weekend.
  Доброго дня, займаюся перекладами англійською мовою. Рівень мови С2. З лендингом ознайомився і без проблем зможу розпочати роботу. До вихідних має зробити

 2. 264  
  7 days137 USD

  Good day !
  I know English very well, so I can do your job easily. I do the work well in the scheduled time. I also guarantee information texts without grammar, orphographic errors. This site has been recently, so there are no comments yet.
  You can write to me in a personal message, I’m always in contact.
  As for payment, we can talk in a personal chat.
  Добрий день!
  Я добре володію англійською, тому з легкістю виконаю ваше завдання. Роботу виконую якісно в поставлені терміни. Також гарантую інформативні тексти без граматичних, орфографічних помилок. На цьому сайті недавно, тому відгуків поки немає.
  Ви можете написати мені в особисті повідомлення, я завжди на зв'язку.
  Щодо оплати, можемо обговорити у особистому чаті.

 3. proposal concealed by freelancer
 4. proposal concealed by freelancer
 5. 769    16  1
  3 days137 USD

  Good day !
  I have experience in translating similar works, especially recently. Experience in translation over 4 years.
  The translation of one such page takes 1-3 days. The price is 1000 UAH.
  Details can be discussed in personal messages.
  Доброго дня!
  Маю досвід в перекладі схожих робіт, зокрема й нещодавно. Досвід в перекладі більше 4-х років.
  Переклад однієї такої сторінки займає 1-3 дні. Орієнтовна вартість 1000 грн.
  Деталі можемо обговорити в особистих повідомленнях

 6. proposal concealed by freelancer
 7. proposal concealed by freelancer
 8. proposal concealed by freelancer
 9. 1431    25  0
  5 days137 USD

  Natalie, good day !

  Ready to translate your landing into English. I work with a philologist, experience in translation - 7 years. Ready to start cooperation.

  Orientation fee for translation of Lending 1800gn, deadline of 4-5 days

  Go back and talk.
  Наталю, доброго дня!

  Готові перекласти ваш лендінг англійською. Співпрацюю з філологом, досвід виконання перекладів - 7 років. Готові розпочати співпрацю.

  Орієнтовний прайс за переклад лендінгу 1800грн, термін виконання 4-5 днів

  Звертайтесь, обговоримо

 10. proposal concealed by freelancer
 11. proposal concealed by freelancer
 12. 2265    99  3   1
  3 days137 USD

  Welcome to. Ready for a good translation. The price is 150 UAH for 1800 symbols. I will be happy to collaborate!
  Вітаю. Готова виконати якісно переклад. Вартість 150 грн за 1800 символів. Буду рада співпраці!

 13. 808    14  0
  4 days137 USD

  Good day !
  My level of English C1.
  I have experience in translation.
  I met the material.
  I will be happy to cooperate!
  Доброго дня!
  Мій рівень англійської C1.
  Маю досвід в перекладі лендингів.
  З матеріалом ознайомився.
  Буду радий співпраці!

 14. proposal concealed by freelancer
 15. 5770    319  1   3
  7 days164 USD

  Good day !
  I offer a professional translator. Quality of performance guarantee, the task is understood.
  9 years of work experience (all detailed information about me in the profile - reviews, summary, portfolio).
  Themes of similar landings are known.
  Terms and budget indicated, but to be accurate, it will need to be familiar with all the material.
  I will be happy to have fruitful cooperation!
  Доброго дня!
  Пропоную свої послуги професійного перекладача. Якість виконання гарантую, завдання зрозуміла.
  Досвід роботи 9 років (уся детальна інформацію про мене у профілі - відгуки, резюме, портфоліо).
  Тематика подібних лендингів знайома.
  Терміни та бюджет вказала, але щоб точно, то треба буде ознайомитися з усім матеріалом.
  Буду рада плідній співпраці!

 16. proposal concealed by freelancer
 17. proposal concealed by freelancer
 18. proposal concealed by freelancer
 19. 2221    46  0
  2 days191 USD

  Natalia, I’m going to do it.
  Great experience in creating good translations.
  Experience in translations over 5 years, I am different in professionalism and quality of work
  Let me write! Always in contact!
  Наталія, зроблю якісно!
  Великий досвід в створенні якісних перекладів.
  Досвід в перекладах більше 5 років, відрізняюсь професійністю та якістю роботи
  Пишіть! Завжди на зв'язку!

 20. proposal concealed by freelancer
 21. 166  
  4 days137 USD

  Good morning, your offer was interested) Ukrainian on the level of wear, English on the level of B2, the cost will be 60 UAH for 1000ZBP
  Доброго дня, зацікавила ваша пропозиція) українська на рівні носія, англійська на рівні В2, вартість буде 60 грн за 1000збп

 22. proposal concealed by freelancer
 23. proposal concealed by freelancer
 24. proposal concealed by freelancer
 25. 1659    24  0
  1 day137 USD

  Good day ,

  I am pleased to fulfill your task quickly and efficiently.I am a Roman-German group of languages.I know English, German, Ukrainian, Russian languages.For more than three years I am engaged in professional translation and writing texts (examples of works are in the portfolio).I have access to professional software that will help to write and correctly format the text.Ready to answer your questions and help in performing your work.

  With respect,
  Vladislav Voytovich😊
  Добрий день,

  З задоволенням виконаю Ваше завдання, швидко та якісно!

  Навчаюсь на лінгвіста романо-германської групи мов. Володію англійською, німецькою, українською, російською мовами.

  Вже більше трьох років займаюсь професійним перекладом та написанням текстів (приклади робіт є у портфоліо).

  Маю доступ до професійних програмних забезпечень, що допоможе написанню та правильному оформленню тексту.

  Готовий відповісти на Ваші запитання та допомогти у виконанні роботи😊

  З повагою,
  Владислав Войтович

 26.  freelancer isn't working in the service any longer
 27. 308    7  0
  5 days137 USD

  Welcome to Natalie.
  I am an experienced translator with 15 years of experience in the industry. Ready to complete your order, but to calculate you need to see the entire volume. My rate is 100 UAH for 1000 signs without breakdowns. If you can provide all the material for the calculation, then I will be able to notify the full cost of the work. I'll make a manual translation that you won't be ashamed for.
  I hope for cooperation,
  Congratulations Irina
  Вітаю, Наталія.
  Я практикуючий перекладач з досвідом 15 років у галузі. Готова виконати Ваше замовлення, але для розрахунку необхідно бачити весь обсяг. Моя ставка - 100 грн за 1000 знаків без пробілів. Якщо Ви зможете надати весь матеріал для розрахунку, то я зможу повідомити повну вартість роботи. Здійснюю ручний переклад, за який Вам не буде соромно.
  Сподіваюся на співпрацю,
  З повагою, Ірина

 28. 358  
  1 day137 USD

  Welcome to. I have experience in the proposed field. I work as quickly as possible. 0.4 UAH per word.
  Вітаю. Маю досвід у запропонованій сфері. Працюю максимально швидко. 0.4 грн/слово.

 29. 325    1  0
  3 days137 USD

  Good Morning, Natalie
  The translation of one such bandage will cost up to $700, but for a precise assessment you need to see all six. I will translate six languages in three days.
  I am an experienced translator with 15 years of experience and level of English C2, as close as possible to the language. I can perform a short test translation (1-2 paragraphs) for quality assessment.
  Добридень, Наталіє,
  Переклад одного такого лендинґу вартуватиме до 700 гривень, але для точної оцінки треба побачити всі шість. Шість лендинґів перекладу за три дні.
  Я досвідчений перекладач із 15-річним досвідом та рівнем англійської C2, максимально близьким до носія мови. Можу виконати короткий тестовий переклад (1-2 абзаци) для оцінки якості.

 30. proposal concealed by freelancer
 31. 1182    22  0
  2 days137 USD

  Good day !
  Through learning English over many years and great interest in intercultural communication, I have developed a deep understanding and ability to translate text from one language to another with high accuracy and context preservation.

  Having experience in translating various texts, from business documents to literary works, I understand very well the importance of accuracy, stylistic conformity and timetables.

  My professional approach is based on the fact that I will always seek to understand the specification of the text and its corresponding audience. I follow the latest trends and news in the industry that helps me to maintain high quality translation and use modern vocabulary and stylish expressions.
  The level of language is C2. The cost is 700 - 1000 UAH, looking at the complexity of the texts.
  Доброго дня!
  Завдяки вивченню англійської на протязі багатьох років і великому інтересу до міжкультурного спілкування, я розвинула глибоке розуміння і вміння перекладати текст з однієї мови на іншу з високою точністю та збереженням контексту.

  Маючи досвід перекладу різноманітних текстів, від бізнес-документів до літературних творів, я дуже добре розумію важливість точності, стилістичної відповідності та строків.

  Мій професійний підхід базується на тому, що я завжди прагну зрозуміти специфіку тексту та його відповідну аудиторію. Я стежу за останніми тенденціями та новинами в галузі, що допомагає мені підтримувати високу якість перекладу і використовувати сучасну лексику та стильові вирази.
  Рівень володіння мовою - C2. Вартість 700 - 1000 грн, дивлячись на складність текстів.

 32. proposal concealed by freelancer
 33. 662
   7  0

  5 days137 USD

  Good day ! Get acquainted and ready to implement your project. I will perform a written translation of the landings from Ukrainian to English. The price is 500 UAH per page. The translation will take 4-5 days. My level of English is Proficiency C2.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Доброго дня! Ознайомився та готовий виконати Ваш проект. Здійсню грамотний переклад лендингів з української на англійську мову. Орієнтовна вартість 500 грн за одну сторінку. Усього переклад займе 4-5 дні. Мій рівень англійської мови Proficiency C2.
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 34. 93  
  1 day137 USD

  Good day !
  Documents for legal, volunteer companies and small and medium-sized including personal documents and many other written and oral translations - I have experience in this 4 years. I work with some on a constant basis. I work quickly and well. It’s not time and quality for you if you’re trusting me.
  A translator, a philosopher of English and German.
  Доброго дня!
  Документи для юридичних, волонтерських компаній та малих і середніх бізнесів куди входять і особисті документи та багато інших письмових і усних перекладів - маю досвід в цьому 4 роки. З деякими працюю на постійній основі. Працюю швидко і якісно. Перейматися за час та якість не потрібно, якщо ви довіритися мені.
  За освітою перекладач- філолог англійської та німецької мови.

 35. 383  
  2 days137 USD

  Welcome to!

  My name is Alina. I am a translator with 11 years of experience. I work as a oral and written translator, and I also do teaching activities.
  Ready to perform your translation, discuss the deadlines and the cost. I suggest to meet in private messages and discuss the cooperation in detail.

  Good day !
  Вітаю!

  Мене звати Аліна. Я перекладач з 11-річним стажем. Працюю як усним, так і письмовим перекладачем, також веду викладацьку діяльність.
  Готова виконати Ваш переклад, обговорити терміни виконання та вартість. Пропоную зустрітися в приватних повідомленнях та детально обговорити співпрацю.

  Гарного дня!

 36. proposal concealed by freelancer
 37. 1175    41  1   1
  5 days137 USD

  Good day Natalie!

  I am pleased to fulfill your order. I guarantee that the work is performed in the shortest time.
  I have philosophical education and experience in translation. I have a free Ukrainian language. The level of English is C1.
  The cost of the translation is 80 UAH/1000 ZBP. The orientation period of performance is 4-5 days.
  Ready to discuss details in personal messages.

  I will be happy to collaborate!
  Добрий день, Наталю!

  Із задоволенням виконаю Ваше замовлення. Гарантую якісно виконану роботу в найкоротші строки.
  Маю філологічну освіту та досвід перекладу. Вільно володію українською мовою. Рівень англійської мови - С1.
  Вартість перекладу - 80 грн/1000 збп. Орієнтовний термін виконання 4-5 днів.
  Готова обговорити деталі в особистих повідомленнях.

  Буду рада співпраці!

 38. proposal concealed by freelancer
 39. Mikita Ostrovsky Flashorder
  17307    415  1   3
  2 days137 USD

  Hi, we offer the services of the team of translators and language carriers "Flashorder".
  Translators with experience in translation to more than 50 language pairs. We have worked since 2012.
  Editing, editing and localization.
  English in addition.
  More than 130 positive reviews on Freelancehunt. We are in the top 5 in the category Translation of texts, and in the top 3 in Site Localization, Software. We work through a seafood and a business seafood.
  Always ready for direct calculation.
  A large portfolio of works. Quality translations of sites, documents, artistic and technical texts.
  You are ready to discuss your rates or budget.
  More comfortable and cheaper than individual translators, freelancers. We have one of the lowest and most affordable prices on the market.

  with respect,
  Professional translation agency.
  Здравствуйте, предлагаем услуги команды переводчиков и носителей языка "Flashorder".
  Переводчики (носители) с опытом перевода на более 50 языковых пар. Работаем с 2012 года.
  Вычитка, редактура, локализация.
  Английский включительно.
  Более 130 положительных отзывов на Freelancehunt. Входим в топ 5 в категории Перевод текстов, и в топ 3 в Локализация сайтов, ПО. Работаем через сейф и бизнес сейф.
  Так же всегда готовы на прямой расчет.
  Большое портфолио работ. Качественные переводы сайтов, документов, текстов художественных и технических.
  Готовы обсудить ваши ставки или бюджет.
  Удобнее и дешевле, чем отдельные переводчики, фрилансеры. У нас одни из самых низких и адекватных цен на рынке.

  С уважением,
  Услуги профессионального бюро переводов.

 40. 196  
  5 days137 USD

  Good morning, ready to translate all 6 lending for a period of time up to 5 days at the price of 1700 for all the work done, ready to start immediately, I wait for your message, thank you soon.
  Доброго дня, готовий перекласти усі 6 лендінгів за період часу до 5 днів за ціною 1700 за всю зроблену роботу, готовий починати одразу, чекаю на ваше повідомлення, за здалегідь дякую.

 41. 905    13  0
  2 days137 USD

  Good health !
  I am studying at the master's degree, specializing in Chinese, English - translation.

  I already have great experience in translating texts of different topics. The oriented deadline for the execution of 1 lending is 2 days. The cost of one 700 UAH.
  Доброго здоров’я!
  Я навчаюся на магістратурі, за спеціальність Китайська мова, англійська мова - переклад.

  Вже маю великий досвід у перекладі текстів різної тематики. Орієнтовний термін виконання 1 лендінгу 2 дні. Вартість одного 700 грн.

 42. 398    1  0
  3 days137 USD

  Good day ! I can perform your task quickly and efficiently. I have a B2+ level and I am a translator. For details, go to the directory.
  Доброго дня! Можу швидко і якісно виконати ваше завдання . Мій рівень В2+ і навчаюсь на перекладача . За деталями звертайтесь у дірект.

 43. 5139    236  1   3
  2 days137 USD

  Hello, I am interested in your order for the translation of the site. I will be happy to cooperate with you. Would you not be able to send the whole material to translate into the Word or Excel table, or the language files themselves? Maybe you have your own html/php files? In the extreme case, please send a list of all links for translation. Otherwise you will have to either consider a parser, and he has a very high error, or manually.
  Здравствуйте, заинтересовал ваш заказ по переводу сайта. Буду рад сотрудничать с вами. Не могли бы вы прислать весь материал на перевод в Ворде или Эксель таблице, либо сами языковые файлы? Может, у вас есть сами html/php-файлы? На крайний случай пришлите пожалуйста список всех ссылок на перевод. В противном случае придется либо считать парсером, а у него очень высокая погрешность, либо вручную.

 44. 646    12  0
  2 days137 USD

  Good day . My level of English is C2. I work with two speakers of this language. We do everything properly. All directions are free. The duration of one banding is approximately 1 to 1.5 hours. The cost of 6 lending is 4,000 grams. In connection from 8:30 to 1:00. We will be grateful for our cooperation.
  Доброго дня. Мій рівень англійської мови - С2. Працюю разом з двома носіями даної мови. Все виконаємо якісно. Всі правки безкоштовні. Термін виконання одного лендингу - приблизно 1 - 1.5 години. Вартість за 6 лендінга - 4000 гривень. На зв'язку з 8:30 - 1:00. Будемо вдячні за співпрацю.

 45. 559    13  0
  4 days137 USD

  Good night Natalie!
  Ready to translate your sites into English in 3-4 days (2 lendings = 1 day). The level of knowledge of English is C2. Ready to complete a free test task!
  Please sign up for personal messages!
  Добрый вечер, Наталья!
  Готов перевести ваши сайты на английский язык за 3-4 дня ( 2 лендинга = 1 день ). Уровень знания английского - C2. Готов выполнить 1 бесплатное тестовое задание!
  Отпишите, пожалуйста, в личные сообщения!

 46. proposal concealed by freelancer
 47. proposal concealed by freelancer
 48. 238  
  7 days137 USD

  I have familiarized with your project. Ready to carry out tasks. Level of English C1.
  1000 Symbols - 90 UAH
  You can see my work in the portfolio Freelancehunt
  Ознайомилася з вашим проектом. Готова якісновиконати завдання. Рівень англійської C1.
  1000символів-90 грн
  Можете ознайомитися з моїми роботами у портфоліо Freelancehunt

 49. 468    4  1   1
  21 days137 USD

  Good day ! I can not only quality translation, but also customize the translation so that it looks "live" in English. Considering what can be key words. I work as a FOP.

  1 site for 3 days. The price indicated is suitable for you.
  Доброго дня! Зможу не тільки якісно перекласти, але і підлаштувати переклад так, аби виглядало "живо" англійською. З врахуванням що можуть бути ключові слова. Працюю офіційно, як ФОП.

  По термінах - 1 сайт 3 дні. Вартість вказана Вами підходить.

 50. proposal concealed by freelancer
 51. 140  
  2 days137 USD

  Good morning, the first day on the site, so there are no reviews and the profile is silent. However, I have been doing translations for 5 years, teaching children in addition and updating my knowledge every few months.
  I will do the work in two days. I will be happy to cooperate. The price for the first order will be low to encourage the audience and potential employers, and the quality of the work is not reflected. I look forward to a message from you.
  Доброго дня, перший день на сайті, тому відгуків немає і профіль сирий. Проте я займаюсь перекладами 5 років, додатково викладаю дітям і оновлюю знання кожні декілька місяців.
  Роботу виконаю протягом Двох діб. Буду рада співпрацювати. Ціна на перші замовлення буде низька для заохочування аудиторії і потенційних роботодавців , на якості роботи це не відображається. Чекаю на повідомлення від Вас.

 52. 1555    41  0
  4 days410 USD

  Good evening Natalie!
  I will be happy to help. With Lending, the concept was understood. The English language has a level of wear (C1 / C2).
  One such landing will come out for you at 2500 UAH, now I have time, so ready to perform relatively quickly. 1 to 2 per day.
  Доброго вечора, Наталіє!
  Буду рада допомогти. З лендінгом ознайомилася, концепт зрозуміла. Англійською володію на рівні носія (С1/С2).
  Один такий лендінг вийде вам на 2500 грн, зараз маю час, тож готова виконати відносно швидко. Орієнтовно 1-2 в день.

 53. 601    25  0
  3 days164 USD

  Good Morning Natalie,
  I am an English language philologist + IELTS certified
  I have more than 7 years of experience in copying and translation.
  Examples of works in the private
  Price for 1000 symbols - 130 UAH
  Oriented 3-4 days
  Добрий день Наталія,
  Я філолог англійської мови + сертифікована IELTS
  Маю більше ніж 7 років досвіду в копірайтингу та перекладах
  Приклади робіт кину в приватні
  Ціна за 1000 символів - 130 грн
  Орієнтовно 3-4 дні

 54. 461    12  1
  5 days191 USD

  Ready to begin the work immediately in accordance with your wishes and requirements.I will complete quality and timely. Experience in translation of technical documents. VUZ, in.яз + Ukrainian free. Details in
  Готова приступить к выполнению работы незамедлительно согласно вашим пожеланиям и требованиям.Выполню качественно и в срок. Есть опыт переводов технических документов. ВУЗ, ин.яз + украинский свободно. Подробности в

 55. 236  
  1 day137 USD

  Good day .
  I perform the work quality within the time limits. I try to make all my effort to make you happy with my work.
  I also guarantee information texts without grammar, orphographic errors.
  You can write to me in a personal message, I’m always in contact.
  Добрий день.
  Работу выполняю качественно в поставленные сроки. Стараюсь приложить все усилия чтобы вы остались довольны моей работой.
  Также гарантирую информативные тексты без грамматических, орфографических ошибок.
  Вы можете написать мне в личном сообщении, я всегда на связи.

 56. 260  
  3 days164 USD

  Term of execution 3 days
  Cost of 3000 UAH

  Requirements from you will be considered.
  Термін виконання 3 дні
  Вартість 3000 грн

  Правки від вас будуть враховані

 57. proposal concealed by freelancer
 58. proposal concealed by freelancer
 59. 326  
  2 days137 USD

  I am ready to work, a graduated translator, I work in the patent office of Ukraine, working sessions with the European Office and the United States on international classifications and standards every month.
  Готов поработать, дипломированный переводчик, работаю в патентном ведомстве Украины, рабочие сессии с Европейским ведомством и США по международным классификациям и стандартам каждый месяц.