Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translated by ru-UAПерекласти сайт ru-UA

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2.  freelancer isn't working in the service any longer
 3. 835    28  0   1
  1 day200 UAH

  Good Morning Ulyan!
  Ready to translate your website.
  I have a lot of experience in similar work.
  Go to the private message we will discuss more in detail.
  Good day, all is well!
  Доброго дня, Уляно!
  Готовий перекласти ваш сайт.
  Маю великий досвід схожої роботи.
  Звертайтесь в приватні повідомлення обговоримо детальніше.
  Гарного дня, на все добре!

 4. 634    17  1   1
  7 days5000 UAH

  Good day .
  I can realize your project.
  I don’t really understand on the screens on which platform the site is: by the structure of the url and the layout of the page is similar to OpenCart, but the admin is not openCart.
  I work through the seafood. Write it.
  Доброго дня.
  Я можу реалізувати Ваш проект.
  Не зовсім розумію по скрінах на якій платформі сайт: по структурі урл і розмітки сторінки схоже на Опенкарт, але адмінка не опенкартівська.
  Працюю через Сейф. Пишіть.

 5. 2106    62  0
  1 day200 UAH

  Good day !

  I graduated from the University of Philosophy, Ukrainian language and literature. I have experience in translating texts on different topics.

  Examples and examples are in the profile.
  The price is 30 UAH/1000 ZBP.

  Let’s discuss the details of cooperation!
  Добрий день!

  Я закінчила ВНЗ за напрямком філолог, українська мова та література. Маю досвід перекладу текстів на різні теми.

  Відгуки та приклади є у профілі.
  Вартість - 30 грн/1000 збп.

  Давайте обговоримо деталі співпраці!

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 845    25  4   2
  2 days1000 UAH

  Good day . I'm constantly working on translation of websites. I get acquainted with your site.
  All details should be discussed in the personal record.
  to turn.
  Доброго дня. Займаюся перекладом сайтів постійно. З вашим сайтом ознайомилась.
  Всі деталі потрібно обговорити в особовій переписці.
  Звертайтесь.

 8. 2866    130  0
  1 day200 UAH

  Congratulations to Uliano.
  I will translate the content. I have repeatedly performed such projects.
  35 rupees / 1000 rupees.
  to turn.
  Вітаю, Ул'яно.
  Зроблю переклад контента. Виконувала подібні проекти неодноразово.
  35 грн./1000зпб.
  Звертайтесь.

 9. proposal concealed by freelancer
 10. 623    28  3
  1 day200 UAH

  Good morning, a native Ukrainian resident in Russia, I am free to speak the language, I will be happy to cooperate, I translate sites, books, documents, etc.
  Доброго дня, корінна українка мешкала в Росії, вільно володію мовою, буду рада співпраці, перекладаю сайти, книги , документи і т.д

 11. 1135    68  7   1
  3 days200 UAH

  Good day . Ready to perform the translation, if necessary, I will provide examples of work. I am engaged in writing works of different topics, as well as translations from rss/ukr. and vice versa. Let’s talk about all the conditions ;)
  The price is 30 UAH/1000 ZN.
  Доброго дня. Готова виконати переклад, при потребі надам приклади робіт. Займаюся написанням робіт різної тематики, а також перекладами з рос./укр. і навпаки. Звертайтеся, обговоримо всі умови)))
  Ціна 30 грн/1000 зн.

 12. 2097
   37  0

  2 days200 UAH

  Good day .
  I have five years of experience with content. I write in English, Russian, and Ukrainian languages. The Ukrainian language is native.
  The work will be done quickly and in a clearly defined time. Ready to work.”
  Ready to take a project. Budget and deadlines can be discussed.
  Добрий день.
  Маю п'ятирічний досвід із наповнення контенту. Пишу англійською, російською, українською мовами. УкраЇнська мова рідна.
  Роботу виконаю швидко, якісно у чітко обумовлені терміни. Готовий взятися за роботу."
  Готовий взятися за проект. Бюджет та терміни можна обговорити.

 13. 441    1  0
  4 days500 UAH

  Good day ! I have experience in translating websites.
  I have a few questions about the format of the translation, do you have a file for translation or is the translation provided through the admin panel of the site?
  If you haven’t yet chosen an executive, I’ll be glad to work with you!
  Доброго дня! Маю досвід у перекладі сайтів.
  Маю декілька питань стосовно формату перекладу, маєте файл на переклад чи передбачається переклад через адмін панель сайту?
  Якщо ще не обрали виконавця - буду рада з вами співпрацювати!

 14. 1113    16  0
  10 days10 000 UAH

  Good day Ulyan!
  As I realized you need not only to translate the text, but also to replace it in your SMS, then I can do it. I have experience working with different web management systems, as well as with web development on pure HTML.
  It is necessary to discuss details because it is difficult to assess the amount of work now. There may be meaning and possibility to make a language switch on your website. I would ask for an hourly payment of about 280 UAH. $7 per hour.
  to turn. I will do everything properly.
  I don’t have any time, but it’s my portfolio)) http://www.myasnikov.pp.ua/
  Добрий день, Уляно!
  Наскільки я зрозумів Вам потрібно не тільки перекласти текст, але й замінити його у Вашій СMS, то я можу це зробити. Маю досвід роботи з різними системами управління сайтів, а також з розробкою сайтів на чистому HTML.
  Потрібно обговорити деталі, бо зараз важко оцінити обсяг роботи. Можливо є сенс і можливість зробити перемикач мов на Вашому сайті. Я б попросив погодинну оплату близько 280 грн. ($7) на годину.
  Звертайтесь. Все зроблю якісно.
  Гадки не маю навіщо, але це моє Портфоліо)) http://www.myasnikov.pp.ua/

 15. 1560    52  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  We are ready to help you with the translation, reading and editing of the text of your project. I work in a team with the speakers. I only take the projects I am confident of. Quality is the most important thing for me and my team. Before submission, the project takes place 2 stages of reading. If you are interested, write in a personal message. Ready to make a discount.
  Good day to you!
  Доброго дня!
  Готова допомогти Вам з перекладом, вичиткою та редактурою тексту Вашого проєкту. Працюю в команді з носіями мов. Беру в роботу тільки ті проєкти, в яких впевнена. Якість для мене та моєї команди має найбільше значення. Перед здачею проєкт проходить 2 стадії вичитки. Якщо Ви зацікавлені - пишіть в особисті повідомлення. Готова зробити знижку.
  Вам гарного дня!

 16. 207  
  2 days400 UAH

  Ready to start. Ideally I have two languages.
  Higher education of a philologist-translator.
  Готова приступить. В идеале владею двумя языками.
  Высшее образование филолога-переводчика.

 17. 417    2  0
  5 days5000 UAH

  Welcome to. I am very pleased to translate your website into English. Prices are in the profile. The overall price indicated. When discussing the details we will find a common language ;)
  Вітаю. Із задоволенням виконаю переклад вашого сайту на українську. Ціни вказані в профілі. Орієнтовну загальну ціну вказала. При обговоренні деталей знайдемо спільну мову ;) Звертайтесь.

 18. proposal concealed by freelancer
 19. 1240    20  0
  1 day200 UAH

  Good day
  I can help with the task. I have experience of similar work with the translation of the site from Russian to Ukrainian. I keep in mind all the language standards and requirements for translation.
  Examples of a similar task:
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/pereklad-saytu-vnesennya-perekladu-brovi-com-ua/1588329.html - https://freelancehunt.com/project/perevod-sayta/1087598.html
  In terms of performance and value, I will be able to orient in personal communications, learning all details and requirements.
  Conditions can be discussed, ready to work through the seafood.
  Connecting 24/7.
  Доброго дня
  Можу допомогти із виконанням завдання. Маю досвід аналогічної роботи із перекладу сайту із російської на українську. Враховую всі мовні норми та вимоги при перекладі.
  Крайній приклад виконаного аналогічного завдання:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/pereklad-saytu-vnesennya-perekladu-brovi-com-ua/1588329.html - https://freelancehunt.com/project/perevod-sayta/1087598.html
  По терміну виконання і вартості зможу зоорієнтувати в особистих повідомленях, дізнавшись всі деталі та вимоги.
  Умови можна обговорювати, готовий працювати через Сейф.
  Зв'язок 24/7.

 20. 423    7  2
  1 day500 UAH

  Good day ! I have many years of experience in filling content including translation.
  Ready to get to work. Prices and deadlines are oriented. More detailed in personal recording.
  The price and time depends on the amount of work.
  Turn to
  Congratulations to Vladimir.
  Доброго дня! Маю багаторічний досвід з наповнення контентом в тому числі переклад.
  Готовий взятись за роботу. Вартість і терміни орієнтовні. Більш детельно в особистій переписці.
  Ціна і термін залежать від об'єму роботи.
  Звертайтесь
  З повагою, Володимир.

 21. 6027    231  1   3
  1 day300 UAH

  Welcome, ready to accept your order. Can you provide all the material in a ward or exel tables so that you don’t go hand by all the links?
  So it will be much easier to work and it will be easy to count the amount and time for the task.
  Приветствую, готов взяться за ваш заказ. Можете предоставить весь материал в ворде или эксель табилце, чтоб не ходить вручную по всем ссылкам?
  Так будет куда проще работать и легко можно будет посчитать сумму и срок на задачу

 22. proposal concealed by freelancer
 23. proposal concealed by freelancer
 24. 243    5  1
  1 day200 UAH

  Ready to go to work. The study of literary and technical translations, copywriters, rereaters, SEO texts, articles and prose. Unicity text without water and spam. Free possession in Ukrainian and Russian. I feel the word, I work quickly.
  Готова взятися до роботи. Дослід перекладів-і літературних, і технічних, копирайтера, рерайтера, СЕО-текстів, статей і прози. Унікальні тексти без води і спама. Вільне володіння українською і російською. Відчуваю слово, працюю швидко

 25. 351  
  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is 150 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 150 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 26. 1024    50  0
  5 days1000 UAH

  Good day . Ready for translation. Under the education of teachers, the Ukrainian language is native, I have great experience in working with texts. Cost of 25 UAH for 1000 Symbols
  Добрий день. Готова виконати переклад. За освітою педагог, українська мова рідна, маю великий досвід роботи з текстами. Вартість 25 грн за 1000 символів

 27. 153    1  0
  2 days300 UAH

  Welcome to!
  I was very interested in your project.
  Ready to help with translation.
  I am a graduate translator.
  Ukrainian - native, English and Russian - on the level of wear.
  I will be happy to talk about the details of the project in personal messages.
  50 grn. 1000 signs.
  Вітаю!
  Дуже зацікавив ваш проект.
  Готова допомогти з перекладом.
  Я дипломований перекладач.
  Українська - рідна, англійська та російська - на рівні носія.
  Буду рада поспілкуватися про деталі проекту в особистих повідомленнях.
  50грн. за 1000 знаків.

 28. 269    3  1
  1 day200 UAH

  Good day . I'll make a good translation of the website to Ukr. The language. He has already done similar tasks.
  Доброго дня. Зроблю якісний переклад сайту на укр. мову. Звертайтесь, схожі завдання вже робила.

 29. 209  
  7 days5000 UAH

  Welcome to the translation. I have a good language. If necessary, I will rectify, taking into account your wishes. I will be happy with productive cooperation.
  Вітаю, готова здійснити переклад. Гарно володію мовою. В разі необхідності відкоригую, враховуючи ваші побажання. Буду рада продуктивній співпраці

 30. proposal concealed by freelancer
 31. 568    8  1
  1 day3500 UAH

  Hello to you
  I have been studying abroad for two years, so I know English as my brother. I will translate correctly and without mistakes. Always in contact if you write.
  Здраствуйте,
  учился 2 года за границей, так что знаю английский как родного брата. Переведу грамотно и без ошибок. Всегда на связи, если что пишите.

 32. 374    12  0
  1 day500 UAH

  Good time to the day!
  I will be happy to help with the website translation.
  Philologist, editor with 17 years of experience and experience in translations (publishing, bear, news portal, authors).
  Translation is manual. If I am an editor, you can save on the reader (I will read immediately).
  30 UAH/1000 signs without breakdowns.
  Ready to work!
  Доброго часу доби!
  Буду рада допомогти з перекладом сайту.
  Філолог, редактор з 17-річним стажем та досвідом перекладів рос/укр (видавництво, змі, новинний портал, автори).
  Переклад ручний. Оскільки я редактор, то на вичитці зможете заощадити (вичитую відразу).
  30 грн/1000 знаків без пробілів.
  Готова стати до роботи!

 33. 282    1  0
  1 day10 000 UAH

  Good day !
  We are ready to help you with the translation of the website. Ukrainian/Russian native, quality guarantee. I will do a translation without mistakes, with the education of a philosopher-translator. Write in a private message, we will discuss the details of the work and the deadlines of execution.
  Доброго дня!
  Готова допомогти вам у перекладі сайту. Українська/російська native, якість гарантую. Зроблю переклад без помилок, за освітою філолог-перекладач. Пишіть у приватні повідомлення, обговоримо деталі роботи та терміни виконання.

 34. 1050    67  0
  1 day600 UAH

  Good day Ulyan.
  The ! !There is a ready script. Translated “in the summer”. It uses the Bases GT (Google Translator).
  I can take some examples of where I have introduced it recently. Everyone is satisfied.
  Interested - write (I will tell you the details).
  A good day.
  Добрый день, Ульяна.
  !!!Есть готовый скрипт. Переводит "на лету". Использует Базы GT (гугл-переводчика).
  Могу скинуть примеры где его внедрил в последнее время. Все довольны.
  Интересует - пишите (расскажу подробности).
  Хорошего дня.

 35. 223  
  7 days5000 UAH

  Good day !
  I can do this task! I’m working with translations from Russian to Ukrainian, I have experience in translating websites. I speak Russian and I speak Russian. Pricing for 1000 symbols - 50 UAH
  I will be happy to cooperate!
  Доброго дня!
  Можу виконати це завдання! Займаюсь перекладами з російської на українську, маю досвід перекладання сайтів. Я носій української мови, вільно володію російською. Орієнтовна ціна за 1000 символів - 50 грн
  Буду рада співпрацювати!

 36. 222  
  1 day200 UAH

  Good day, I will be happy to take this job, in a short time I will do everything in the best way.)
  Доброго дня, з радістю візьмусь за дану роботу, за короткий термін зроблю все в найкращому вигляді)

 37. 169  
  2 days400 UAH

  Welcome, I will do it quickly and well. I have experience in translating websites.
  Вітаю, зроблю все якісно і швидко. Маю досвід перекладу сайтів.

 38. 1371    17  0
  1 day200 UAH

  Welcome to! I do everything properly, with dictionaries, without a surgeon. I have years of appropriate experience, I constantly translate, either for the Vodafone-Ukraine online store or the project "All-Ukraine School Online". In my life I use Ukrainian, I do training and online-working with anti-surgical. I frequently followed the editors.
  30 UAH for 1000 UAH. I can perform the test task.
  Вітаю! Виконаю все грамотно, зі словниками, без суржику. Маю роки відповідного досвіду, постійно перекладаю, як-от для інтернет-магазину Vodafone-Україна чи проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". У житті я використовую українську, веду тренінги та онлайн-заняття з антисуржику. Часто доредаговую після редакторів.
  30 грн за 1000 збп. Можу виконати тестове завдання.

 39. 446    4  0
  1 day200 UAH

  Good day . I am pleased to consider your project. A huge experience of localization of websites for both Ukrainian and European partners. The price is 100 UAH for 1800 signs. With respect to the SpeakOk Translation Bureau, Dnepr
  Добрый день. С удовольствием готовы рассмотреть ваш проект. Огромный опыт локализации сайтов как для украинских, так и для европейских партнеров. Стоимость 100 грн за 1800 знаков. С уважением бюро переводов SpeakOk г. Днепр

 40. 168  
  2 days200 UAH

  Good day ! Ready to take your order. I have more than 10 years of experience working with similar texts. The fee is 45 UAH. 1000 signs. to turn.
  Добрий день! Готова взятися за ваше замовлення. Маю досвід роботи з подібними текстами понад 10 років. Ставка - 45 грн. / 1000 знаків. Звертайтеся.

 41. 212  
  1 day500 UAH

  Welcome to!
  I will perform the translation quickly and efficiently.
  Russian and Ukrainian are familiar, literacy is guaranteed.
  I will be happy to cooperate!
  Вітаю!
  Залюбки виконаю переклад якісно та швидко.
  Російська та українська – рідні, грамотність гарантую.
  Буду радий співпраці!

 42. 1286    62  1
  15 days200 UAH

  Good Morning ! Interested in your proposal. I am a graduate philologist, I am free to speak Russian and Ukrainian languages. Experience in work - 8 years at freelancer and in various translation offices. I can perform the test task. Examples of translation. The deposit is 100 UAH/1800 symbols without breaks. I look forward to fruitful cooperation!
  Доброго ранку! Зацікавила Ваша пропозиція. Я дипломований філолог, вільно володію російською та українською мовами. Досвід роботи - 8 років на фрілансі та у різноманітних бюро перекладів. Можу виконати тестове завдання. Приклад перекладу прикріпив. Ставка - 100 грн/1800 символів без пробілів. Сподіваюсь на плідну співпрацю!

 43. 140  
  3 days350 UAH

  Good day ! I can do everything quickly and correctly. I know Russian and Ukrainian perfectly.
  Добрий день ! Можу зробити все швидко та правильно. Знаю російську та українську досконально

 44. 143  
  7 days7500 UAH

  and greetings. Ready to translate the site, and goods positions.

  There is experience working with text translation, as well as with the Prom portal, Shopify.
  Привіт. Готова перекласти сайт, та товарні позиції.

  Є досвід роботи з перекладом текстів, а також з порталом Prom, Shopify.

 45. 404  
  1 day200 UAH

  Hello to you!
  Ready to fulfill your order. There is SEO re-right and text copy experience. I am actively looking for new orders. I will be glad to discuss the details.
  Здравствуйте!
  Готова выполнить Ваш заказ. Есть опыт SEO рерайта и копирайта текстов. Сейчас нахожусь в активном поиске новых заказов. Буду рада обсудить детали.

 46. 272  
  2 days1000 UAH

  Good day ! Interesting this project, ready to work. I speak English for more than two years and have been working in English for more than two years. I can guarantee good and timely work. to turn.
  Доброго дня! Цікавить цей проект, готова працювати. Вільно володію українською мовою, текстами займаюсь більше 2 років. Зі своєї сторони можу гарантувати якісну та своєчасну роботу. Звертайтесь.

 • Profile banned
  3 August, 11:10 |

  количество товаров ? 

 • Max Usikov
  3 August, 11:14 |

  Яка кількість товарів ?

 • Aleksandr Semykin
  3 August, 11:19 |

  Вы, наверное, не совсем правильно указали категории проекта. Это вам больше к программистам нужно, чтобы они установили плагин для автоматического перевода. А то вас сейчас копирайтеры и переводчики закидают заявками.

 • Marina Y.
  3 August, 11:43 |

  Я теж думаю, що проект не для звичайного перекладача.

  P.S. Фрилансери, які пишуть у ставці "Ул'яно", ви нічого не плутаєте, коли додаєте, що якість перекладу гарантуєте? )))


Client
Ulyana Kulyan
Ukraine Kyiv  1  0
Project published
2 months 2 days ago
390 views