Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translate content from Russian to Ukrainian language in WordPress (using Google Translate)

Translated

 1. 812
   2  0

  5 days50 USD

  Hello! I have experience in website translation and content management, which can be useful. Feel free to contact me!
  Вітаю! Є досвід перекладу сайту та досвід контент менеджера, що може стати у нагоді. Звертайтеся!

 2. 3907
   104  3

  1 day25 USD

  Good day, I have experience in translating goods for online stores, ready to help with your project.
  Доброго дня, маю досвід в перекладі товарів для інтернет-магазинів, готовий допомогти і вашому проекту.

 3. 351    1  0
  1 day13 USD

  Good day! Two languages are native to me, so I will gladly complete your task at a high level.
  Доброго дня! Дві мови для мене рідні, тому залюбки виконаю ваше завдання на високому рівні

 4. 415    2  0
  1 day50 USD

  Good day, Ivan! I can translate the content into Ukrainian for you. I have worked a lot with Wordpress, so I will be able to make edits quickly. We can agree on a price that is convenient for you and for me.

  I am located in Lviv, so I would like to take on this order as soon as possible.
  Доброго дня, Іван! Можу вам перекласти контент на українську мову. З Wordpress працювала багато, тому правки зможу вносити швиденько. За ціну можемо домовитись зручну для вас і для мене.

  Територіально знаходжусь у Львові, тому це замовлення хотілось би взяти в роботу, чим пошвидше)

 5. 379  
  1 day18 USD

  Hello, Ivan!
  I can quickly and qualitatively perform this work. I have experience in translating from Russian to Ukrainian.
  The price and time of execution depend on the volume of work, so we can agree with you.
  Вітаю, Іван!
  Зможу швидко та якісно виконати дану роботу. Маю досвід в перекладі з російської на українську.
  Ціна та час виконання залежить від обсягу роботи, тож зможемо з вами домовитись.

 6. 513    11  0
  1 day25 USD

  Hello!

  Experience in similar projects. Ready to discuss and start.
  Hourly payment.

  Deadlines, attention to detail, communication. Contact me!
  Вітаю!

  Досвід роботи в подібних проектах. Готова обговорити і приступити.
  Оплата погодинна.

  Строки, уважність, комунікація. Звертайтеся!

 7. 288  
  1 day13 USD

  Good day, Ivan

  Ready to perform the assigned task qualitatively and quickly
  Добрий день, Іван

  Готовий якісно та швидко виконати поставлену задачу

 8. Nazar K. ONLINE MEDIA
  619    6  1
  1 day13 USD

  I use GPT-4 Turbo and Deepl.
  Our team has specialists in developing websites on Wordpress (you may be interested in automation of translation through relevant plugins).

  The price depends on the provided source data (doing everything manually in the admin panel, which doesn't even have bilingual functionality yet, *.docx files will be provided for translation or, for example, we will add an auto-translation plugin).

  I am ready to discuss in more detail to clarify the translation method, volumes, and corresponding cost. Waiting for your message in PM.
  Використовую GPT-4 Turbo та Deepl.
  У команді є спеціалісти по розробці сайтів на Wordpress (можливо Вам буде цікава автоматизація перекладу через відповідні плагіни).

  Ціна залежить від наданих вихідних даних (робити все самому в адмінці, яка ще навіть немає функціоналу двомовності, будуть надані *.docx файли для перекладу чи наприклад додаватимемо плагін автоперекладу).

  Готовий обговорити детальніше для уточнення способу перекладу, об'ємів та відповідно вартості. Чекаю в ПП.

 9. 235  
  1 day13 USD

  Hello!
  I have a lot of experience in translating into English. My English level is C1. I translate promptly and qualitatively, following all the requirements.
  Вітаю!
  Я маю багато досвіду у перекладу на англійську мову. Мій рівень англійської C1. Я оперативно та якісно виконую переклад з дотриманням усіх побажань.

 10. 226    5  0
  2 days13 USD

  I will do quality work on time. Creativity, honesty guaranteed.
  Зроблю якісно та в сроки.
  Креативність, порядність гарантую.

 11. 250  
  2 days13 USD

  Good day, I am a native speaker of both Ukrainian and Russian languages, ideally mastering the grammar and correctness of writing in these languages, and I am ready to complete this work for the minimum price and in the shortest possible time.
  Добрый день являюсь носителем как украинского так и русского языка , в идеале владею грамматикой и правильностью написания на данных языка и готова выполнить данную работу за минимальную цену и при этом в кратчайшие сроки

 12. 1285    24  1
  2 days25 USD

  Good day,
  There is a ready script that translates using google translate
  Contact me, we will discuss the project in more detail, how, where to store, in what format to store the translated information, etc.
  Доброго дня,
  Є готовий скрипт, який робить переклад за допомогою google translate
  Звертайтеся, будемо обговорювати проект детальніше, як, куди зберігати, в якому форматі перекладену інформацію, тощо

 13. 573    14  1
  7 days20 USD

  Good day! Ready to cooperate, have experience in translating from Russian to Ukrainian. We will agree on the price.
  Доброго дня! Готова до співпраці, маю досвід перекладу з російської на українську. Щодо ціни домовимось.

 14. 262  
  10 days25 USD

  Good day!
  Ready to cooperate.
  I have experience in translating content from Rus-Ukr, Ukr-Rus with corrections of Google Translate translation errors, worked with Worppress, Chat gpt 3.5.
  Approximate price - 10 hryvnias per one product (reasonable bargaining is appropriate).
  Добрый день!
  Готова к сотрудничеству.
  Есть опыт перевода контента на рус-укр, укр-рус с исправлениями ошибок перевода Google Translate, работала с Worppress, Chat gpt 3.5.
  Ориентировочная цена - 10 гривен за один товар (разумный торг уместен).

 15. 1845    49  1
  1 day13 USD

  Hello, this task corresponds to my specialization and I can complete it quickly and with the highest quality.
  💯 Ready for long-term cooperation 💯
  50 UAH per 1,000 characters without spaces

  I will be glad to discuss the terms with you.✔️
  Здравствуйте, данное задание соответствует моей специализации и я могу выполнить его в короткие сроки и максимально качественно.
  💯 Готова к долгосрочному сотрудничеству 💯
  50 грн за 1 000 символов без пробелов

  Буду рада обсудить с вами условия.✔️

 16. 1606    52  0
  1 day13 USD

  Hello, Ivan. I work a lot with WordPress and ChatGPT. Maybe it's better to translate through Deepl? I have over 10 years of experience as a content manager. What price are you counting on?
  Вітаю, Іване. Багато працюю з WordPress та ChatGPT. Можливо краще перекладати через Deepl? Досвід роботи контент-менеджером більше 10-и років. На яку ціну розраховуєте?

 17. 254  
  1 day13 USD

  Good day! Ready to start the task and complete it as soon as possible with quality.
  Доброго дня! Готова приступити до завдання і виконати в найближчий час якісно.

 18. 1016    25  0
  1 day13 USD

  Good day!
  I can help with completing the task. Experience in content management is over 5 years, experience working with CMS WordPress is also over 5 years. I also have experience in translating from Russian to Ukrainian. I take into account all requirements when completing tasks. All details and conditions can be discussed. The price and deadline are conditional.
  I work through Safe.
  Available from 8:00 to 20:00.
  Доброго дня!
  Можу допомогти із виконаням завдання. Досвід в контент-менеджменті більше 5 років, досвід роботи із CMS WordPress аналогічний більше 5 років. Маю також досвід перекладу із рос на Українську мову. Враховую всі вимоги при виконані завдання. Всі деталі та умови можуть обговорюватись. Ціна і термін вказані умовні.
  Працюю через Сейф.
  На зв'язку з 8:00 до 20:00.

 19. 2463    58  1
  2 days18 USD

  Hello)
  I have experience in proofreading and translating websites, I am fluent in Ukrainian and Russian languages, additionally I do editing. If you need to replace Russian texts with Ukrainian ones, I will gladly help you) If you need to add bilingualism - it's more complicated, but it's also possible to consider
  Translation rate - 60 UAH per 1000 characters or separately we can calculate according to the volume of work with your website. Feel free to contact :)
  Вітаю)
  Маю досвід з вичитки та перекладу сайтів, відмінно володію укр та рос мовами, додатково роблю перевірку. Якщо вам потрібно саме замінити рос тексти на українські, залюбки допоможу вам) Якщо необхідно додати двомовність - то вже складніше, але теж можна подивитись
  Рейт на переклад - 60 грн за 1000 символів або окремо можна прорахувати відповідно до обсягу роботи з вашим сайтом. Звертайтеся :)

 20. 905    8  0
  5 days13 USD

  Hello, Ivan! I am ready to professionally translate your website and fix all existing errors.
  I have over 7 years of editing experience, and I am also proficient in WordPress.
  Contact me - we will agree on the price.
  Вітаю, Іване! Готова професійно перекласти ваш сайт і виправити всі наявні помилки.
  Маю більше 7 років досвіду літредагування, також чудово знаю Вордпрес.
  Звертайтеся - по ціні домовимося.

 21. 264  
  2 days13 USD

  Good day! Ready to perform your task qualitatively, have experience working with a translator and editing text, thoroughly proofread and check everything. By specialty - editor. Will be glad to cooperate with you!
  Доброго дня! Готова виконати ваше завдання якісно, є досвід роботи з перекладачем та редагуванням тексту, все якісно вичитую та перевіряю. За спеціальністю - редактор. Буду рада співпраці з Вами!

 22. 285    1  0
  2 days13 USD

  Good evening, Ivan), I am open to cooperation. I perform the work as quickly and qualitatively as possible. I will be glad to cooperate with you.
  Доброго вечора, Іване ) , я відкрита до співпраці. Виконую роботу максимально швидко і якісно. Буду рада співпрацювати з Вами.

 23. 223  
  1 day13 USD

  Good evening! I am ready to help with writing a motivational letter. I have had experience writing similar texts. I am proficient in English at level C1 (business English), fluent in Russian at level C2; 5 years of experience in technical and support translation.
  Доброго вечора! Готова допомогти з написанням мотиваційного письма. Вже мала справу з написання подібних текстів.
  Володію англійською на рівні C1( business English), російська-вільно, C2; досвід супровідного та технічного перекладу-5 років

 24. 515    2  0
  1 day13 USD

  Good day. I have been working with Wordpress for over 10 years. I can translate 1 page as a test and then determine the price (depending on the amount of content on each).
  Добрий день. Працюю з Wordpress більше 10 років. Можу тестово перекласти 1 сторінку і тоді назву ціну (в залежності від кількості контенту на кожній).

 25. 256  
  1 day13 USD

  Good day!
  I have experience working with GPT chat and other neural networks.
  Also, excellent knowledge of Ukrainian and Russian languages.
  Price is negotiable.
  Looking forward to your response. Have a great day!
  Доброго дня!
  Є досвід роботи з чат GPT та інш нейромережами.
  Також вдосконале знання української та російської мови.
  Ціна договірна.
  Чекаю на Ваш відклик. Гарного дня!

 26. 140  
  2 days13 USD

  Welcome! We offer to fulfill your order by translators of the Enjoy Language Center!

  Our center has been on the translation market for over 9 years and cooperates with professional certified translators from most languages ​​in the world. We work with all possible language pairs, perform translations of any complexity, translation of document packages, notarizations, and apostilles within the specified timeframe.

  Your application has interested our language center, so we will gladly take on its implementation in the nearest future. Our translators guarantee fast and high-quality translation. Thank you in advance for your response!

  Yours sincerely,
  Enjoy Language Center
  Вітаємо! Пропонуємо виконате ваше замовлення перекладачами мовного центру Enjoy!

  Наш центр уже понад 9 років на ринку перекладу і співпрацює з професійними дипломованими перекладачами з більшості мов світу. Ми працюємо з усіма можливими мовними парами, виконуємо переклад будь-якої складності, переклад пакету документів, нотаріальні засвідчення та апостилі у визначений термін.

  Ваша заявка зацікавила наш мовний центр, тому ми з радістю візьмемося за її виконання в найближчі терміни. Наші перекладачі гарантують швидкий і якісний переклад. Завчасно дякуємо за Вашу відповідь!

  З повагою,
  Мовний центр Enjoy

 27. 493    8  0
  2 days25 USD

  Good day! I work with WordPress constantly, have many examples of website translations in my portfolio. Payment is 130 UAH per hour, or based on the volume of work, there is light, stable internet. Always available, feel free to contact me!
  Доброго дня! З WordPress працюю постійно, є багато прикладів перекладів сайтів в портфоліо. По оплаті 130 грн. година, або за об'єм роботи, світло є, інтернет стабільний. Завжди на зв'язку, звертайтеся!

 28. 347    2  0
  3 days25 USD

  I specialize in translation and adaptation. (If you want me to make any changes programmatically, I won't be able to do that). Depending on the volume I see, we will agree on deadlines. I also do not specify the exact price because I do not see the volumes.
  Write me privately, we will discuss everything.
  Я займаюсь саме перекладом, та адаптацією. (Якщо ви хочете, щоб я програмно щось змінила, цього я не зможу). В залежності від об'єму, що я побачу, домовимось про строки. Ціну теж вказую не точну, через те, що не бачу об'ємів.
  Пишіть в особисті, все обговоримо.

 29. 198    0  1
  1 day13 USD

  Responsible and punctual. Quickly and qualitatively fulfill your order.
  Відповідальна та пунктуальна. Швидко та якісно винаю ваше замовлення.

 30. 146  
  1 day25 USD

  Responsible freelancer, I will complete the order quickly within 1 day!
  Відповідальний фрілансер, виконаю замовлення швидко за 1 день!

 31. 213  
  7 days13 USD

  Good day! Interested. I know WordPress, Ukrainian - at the level. The cost of work - we will discuss.
  Доброго дня! Зацікавлена. Вордпресс знаю, українська - на рівні. Вартість роботи - обговоримо.

 32. 411    11  1
  1 day13 USD

  Hello, I am a content manager. I work with websites, have translated texts many times. Qualitatively and correctly.
  I will complete this task.
  We will agree on the price.
  Вітаю, я контент-менеджер. Працюю з сайтами, не раз перекладала тексти. Якісно та правильно.
  Виконаю данну задачу.
  З ціною домовимось.

 33. 247    2  0
  1 day13 USD

  Good day!
  Certified philologist.
  I have been working as a translator for 12 years.
  100 UAH for 1800 characters with spaces.
  Yours faithfully, Marina Ragulina.
  Доброго дня!
  Дипломований філолог.
  12 років працюю перекладачем.
  100 грн. за 1800 знаків з пробілами.
  З повагою, Марина Рагуліна.

 34. 744    3  0
  1 day13 USD

  Hello, Ivan! Interested in collaborating with you. Although I currently have a low rating here, I approach work carefully and responsibly. I am proficient in both languages. Deadlines and cost depend on the volume of work. Please write me privately for more detailed information 😌🤝
  Вітаю, Іване! Зацікавлена у співпраці з вами. Хоч у мене тут поки і низький рейтинг, я ставлюся до роботи уважно і відповідально. Гарно володію обома мовами. Строки і вартість залежать від об'єму роботи. Напишіть у приватні більш детальну інформацію 😌🤝

 35. 2696    41  0
  1 day13 USD

  Hello! I am fluent in Ukrainian and Russian languages. I have experience in translation (both oral and written) and using CAT tools.
  I will be glad to cooperate!
  We can discuss the price in a private chat.
  Вітаю! Вільно володію українською та російською мовами. Маю досвід перекладу (усного і письмового) та користування ШІ.
  Буду рада співпраці!
  Ціну можемо обговорити в особистому чаті.

 36. 407    5  0
  5 days25 USD

  Ivan, good day.
  I can translate your website into Ukrainian. I am a philologist, I know Wordpress. Price is 150 UAH / 1 hour of work.
  Contact me. I will be happy to help you.
  Іван, добрий день.
  Можу перекласти на українську мову ваш сайт. Я філолог, Wordpress знаю. По ціні 150 грн /1 година роботи.
  Звертайтесь. Буду рада вам допомогти.

 37. 181  
  1 day13 USD

  Good evening, ready to do this job. Price negotiable, will be glad to cooperate with you.
  добрий вечір, готова зробити цю роботу
  ціна договірна, буду рада співпрацювати з вами

 38. 380    3  0
  30 days25 USD

  Good evening.
  Interested in this order.
  I will be glad to help with the translation.
  I think the price can be discussed.
  Доброго вечора.
  Цікавить дане замовлення.
  Буду рада допомогти з перекладом.
  Ціну думаю можна обговорити.

 39. 344    1  0
  2 days13 USD

  Good evening, Ivan! Ready to take on the job. I have experience in translating Russian to Ukrainian. I am proficient in both languages.
  Доброго вечора, Іване! Готова взятися за роботу. Маю досвід с перекладу російської мови на українську. Прекрасно володію двома мовами

 40. 242    1  0
  5 days13 USD

  Good day, I have experience in translation and working with WordPress websites. Price 30 UAH per 1000 characters without spaces. I will be glad to cooperate!
  Добрий день, маю досвід у перекладі та роботі з сайтами на WordPress. Ціна 30 грн за 1000 збп. Буду рада співпраці!

 41. 1402    41  0
  1 day13 USD

  Ivan, my greetings.

  I can provide high-quality translation from Russian to Ukrainian. I have significant experience in translating product descriptions on websites, technical instructions, and other materials (examples of work in the profile).

  To accurately assess the cost and timeframe, it would be good to see the subject matter and volume.

  Feel free to contact me, I am happy to discuss details and provide proposals on deadlines and costs.
  Іване, мої вітання.

  Можу виконати якісний переклад з російської на українську. Є суттєвий досвід перекладу описів товарів на сайті, технічних інструкцій та інших матеріалів (приклади робіт в профілі).

  Для коректної оцінки вартості та термінів було б добре побачити тематику та обʼєм.

  Звертайтеся, з радістю обговорю деталі і надам пропозиції по термінам та вартості.

 42. 1000    63  0
  1 day15 USD

  I work with WordPress. I do translations and content placements of various complexity. Reviews are in my portfolio.
  I can do a test translation and placement
  Працюю з Вордпресс. Роблю переклади та розміщення контенту різної складності. Відгуки є в моєму портфоліо.
  Можу зробити тестовий переклад й розміщення

 43. 281    4  0
  1 day13 USD

  Good evening, I am a Ukrainian language translator with over 20 years of experience, and I also have experience working on WordPress. Price for 1800 characters with spaces is 3 UAH.
  Доброго вечора я перекладач української мови з понад 20-річним стажем роботи, а також маю досвід на роботі на вордпресі. ціна за 1800 знаків із пробілами 3 грн

 44. 276  
  2 days13 USD

  Hello!
  I have extensive experience working with WordPress. I am confident we can agree on the price!
  I am currently available and ready to start working!
  Вітаю!
  Маю великий досвід праці з WordPress. По ціні впевнений, що домовимось!
  Зараз вільний та готовий приступити до виконання!

 45. 328    5  0
  1 day25 USD

  Good day, Ivan! I have been working with content and WordPress for 10 years. I will consider your conditions in terms of cost, or 1 hour for 200 UAH.
  Доброго дня, Іване! Працюю з контентом та Wordpres все 10 років. По варартості вислухаю ваші умови чи 1 година 200 грн.

 46. 360    1  0
  1 day13 USD

  Good day,
  I have experience in translating websites into Ukrainian, both through the admin panel and through the source code files. I also work a lot as a content and SMM manager.
  To provide a price, I need to see the overall scope of work (number of pages, topics, text descriptions, elements, etc.).
  Доброго дня
  Є досвід у перекладі сайту на українську мову, як через адмінку, так і через вихідні файли коду. Та працюю багато часу контент, smm менеджером.
  Щоб сказати ціну, потрібно бачити загальний об'єм роботи (кількість сторінок, тематику, тексти описів, елементів тощо).

 47. 1339    35  0
  1 day13 USD

  Hello Ivan.
  I want to offer you the Best option - Chat gpt but paid tariff! - checked - translates better!
  I can offer cooperation at a rate of 150 UAH/hour.
  Quality guaranteed!
  Sincerely!
  Вітаю Іван.
  Хочу запропонувати вам Найкращий варіант - Chat gpt але оплачений тариф! - перевірено - перекладає краще!
  Можу запропонувати співпрацю по ставці 150 грн/година.
  Якість гарантую!
  З повагою!

 48. 2097    53  1   1
  1 day25 USD

  Ivan, congratulations.
  I can set up translation on the site with another automatic translation plugin that allows you to edit individual words, phrases, or sentences.
  Everyone who installed it is satisfied.
  Іване, вітаю.
  Можу налаштувати переклад на сайті іншим плагіном автопереводу, який дає можливість правити окремі слова, фрази або речення.
  Всі, кому його поставив, задоволені.

 49. 1434    98  6   1
  2 days25 USD

  I will quickly and qualitatively complete the task. Extensive experience in copywriting guarantees brilliant results. I write uniquely, creatively, and with attention to detail. The price for copywriting is 40 UAH per 1k characters without spaces, translation - 35 UAH per 1k characters without spaces.
  Швидко та якісно виконаю задачу. Високий досвід копірайтингу гарантує блискучий результат. Пишу унікально, креативно та з увагою до деталей. Ціна копірайтингу - 40 грн за 1к сбп, переклад - 35 грн за 1к сбп.

 50. 1261    20  2
  10 days25 USD

  Good day! Translating content on websites using GPT. There are also several interesting tools for quality translation. We can agree on translating all content at once.
  Добрий день! Перекладав контент на сайтах використовуючи GPT. ТАкож є декілька цікавих інструментів для якісного перекладу. Можемо домовитись про переклад одразу всього контенту.

 51. 491    13  0
  1 day20 USD

  Good day.
  1 - I have experience working with Wordpress.
  2 - I am fluent in Ukrainian and Russian languages.
  3 - I have worked with a similar task before.
  4 - I have free time to complete the project without delays.
  Доброго дня.
  1 - Маю досвід роботи з Wordpress.
  2 - Вільно володію українською і російською мовами.
  3 - Працював вже зі схожим завданням.
  4 - Маю вільний час, щоб без затримок виконати проєкт.

 52. 2660    78  0
  1 day13 USD

  Hello! I will gladly take on your order. I have been working in the field of copywriting for over 10 years. Familiar with this topic, have written such articles multiple times. I guarantee 100% uniqueness, well-written and high-quality text within short deadlines.
  Can I see the scope of work?
  Добридень! З величезним задоволенням візьмуся за Ваше замовлення. У сфері копірайтингу працюю вже понад 10 років. Знайомий з цією тематикою, неодноразово писав такі статті. Гарантую 100% унікальність, грамотний та якісний текст у короткі терміни.
  Можна подивитися на об'єм роботи?

 53. 453    2  0
  7 days25 USD

  Good day! I am interested in your project for translating content. I would like to receive more details for evaluation. I will be working together with my wife, who has a higher philological education and extensive experience in translations, so she will be able to proofread the translation. I have experience working with CMS WordPress and translations myself. I am looking forward to collaborating!
  Добрий день! Мене зацікавив Ваш проект із перекладу контенту. Хотілося б отримати докладніше тз для оцінки. Працюватиму в парі з дружиною. яка має вищу філологічну освіту та великий досвід перекладів, тобто зможе вичитати переклад. Сам маю досвід роботи з CMS Wordpres та перекладами. Буду радий співпраці!

 54. 244    2  0
  1 day23 USD

  I am ready to perform this task as I have experience in translating similar types of content.
  Готовий виконати дану роботу, оскільки маю досвід перекладу подібного типу.

 55. 329  
  1 day13 USD

  Good day.
  I offer my candidacy.
  Since 2013, I have been working with content (from collecting information to checking and proofreading texts).
  I am fluent in both Ukrainian and Russian languages.
  Translation through Google Translate or DeepL + proofreading and editing if necessary. Cost is 5 UAH/1000 characters without spaces, if you are not in a hurry.
  I can translate and proofread approximately from 30,000 to 100,000 characters per day (depending on the topic).
  Доброго дня.
  Пропоную свою кандидатуру.
  З 2013 року працюю з контентом (від збору СЯ до перевірки і вичитки текстів)
  Вільно володію як українською, так і російською мовами.
  Переклад через Гугл транслейт або Діпл + вичитка та редагування за необхідністю. Вартість 5 грн/1000 символів без пробілів, якщо Вам не швидко потрібно.
  В день можу перекласти і вичитати орієнтовно від 30000 до 100000 символів (залежить від тематики)

 56. 228  
  7 days25 USD

  Добрий вечір, Іване!
  Зацікавив ваш проєкт. Досвід перекладу з російської мови на українську маю.
  Магістр філології, перекладач.
  Ціну можна обговорити у приватних повідомленнях.
  Добрий вечір, Іване!
  Зацікавив ваш проєкт. Досвід перекладу з російської мови на українську маю.
  Магістр філології, перекладач.
  Ціну можна обговорити у приватних повідомленнях.

 57. 996    14  0
  1 day25 USD

  Доброго дня, Іване. Досвід великий, по ціні я впевнена ми домовимось. Звертайтесь. Зроблю як найкраще.
  Доброго дня, Іване. Досвід великий, по ціні я впевнена ми домовимось. Звертайтесь. Зроблю як найкраще.

 58. 1581    41  0   1
  1 day13 USD

  Доброго дня! Досвід маю. Готовий обговорити умови. Звертайтесь.
  Доброго дня! Досвід маю. Готовий обговорити умови. Звертайтесь.

 59. 248    1  0
  1 day13 USD

  Good day. I have experience in translations. We will agree on the price, contact me, I will be happy to cooperate. Write in private, waiting.
  Доброго дня. Маю досвід у перекладах. По ціні домовимось, звертайтеся, буду рада співпраці. Напишіть в особисті, чекаю.

 60. 394    10  0
  1 day13 USD

  Hello Ivan,

  I would like to offer my services in completing your work.
  I understand that I have a low rating among freelancers, but I guarantee you high quality work and timely delivery.
  I am also ready to discuss any details and requirements you have for this task.
  Вітаю Іване

  Я хотів би запропонувати свої послуги в виконанні Вашої роботи.
  Розумію, що у мене невеликий рейтинг серед фрілансерів, але я гарантую Вам високу якість роботи та своєчасну її здачу.
  Я також готовий обговорити будь-які деталі та вимоги, які Ви маєте за цим завданням.

 61. 698    15  0
  2 days13 USD

  Good day, Ivan. I actively use chat gpt 3.5 (if chat usage is allowed in the project), or for my own purposes. I also have a high level of proficiency in both languages. (I can also use Google Translate), feel free to contact me, I am also ready for long-term cooperation!
  Добрий день, Іван. Активно користуюся чат гпт 3,5 (якщо користування чатом дозволено в проекті), або для своїх цілей. Також маю високий рівень обох мов. (Гугл транслейт також вмію користуватися), звертайтеся, готова також до довгострокової співпраці!

 62. 2380    158  0
  1 day13 USD

  Good day, Ivan. I offer my services: philological education, Ukrainian language teacher. I translate through Google Translate, proofread for errors, correct sentences as needed. Contact me to discuss prices and deadlines. I will be happy to cooperate.
  Добрий день, Іване. Пропоную свої послуги: філологічна освіта, викладач української мови. Перекладу через Google Translate, вичитаю на помилки, підкоригую за потреби речення. Звертайтеся для обговорення ціни та термінів. Буду рада співпраці.

 63. 992    27  0
  1 day13 USD

  Hello, ready to perform the task according to your requirements and wishes. Waiting for a response. Details in private.
  Вітаю,готова виконати завдання згідно ваших вимог та побажань. Чекаю на відповідь.Подробиці у приват.

 64. 431    18  0
  1 day13 USD

  Good day, Ivan! Ready to help you. Translation experience - 9 years, cost - 35 UAH per 1000 characters. Looking forward to cooperation.
  Доброго дня, Іване! Готова допомогти вам. Досвід роботи перекладачем - 9 років, вартість - 35 грн за 1000 сбп. Буду рада співпраці

 65. 640    10  0
  1 day13 USD

  Good day
  Ready to cooperate. To decide on the price, we need to focus on the topics and volumes.
  Доброго дня
  Готова поспівпрацювати. Щоб по ціні вирішити, потрібно від тематики та об'ємів відштовшуватися.

 66. 5 more hidden bids
 • Nazar K. ONLINE MEDIA
  11 April, 17:11 |

  Доброго дня,

  скажіть, будь ласка:

  1.  Переклад порібно здійснювати в адмін панелі сайту чи Ви надасте тексти окремо?
  2. Чи наявний на сайті відповідний функціонал двомовності чи його потрібно встановити та налаштувати?
  3.  Якщо не хочете розкривати посилання на сайм сайт, то чи можна дізнатися хоча б тематику?
  4. Під виправленням помилок мається на увазі суто текст чи й сама верстка? З досвіду скажу, що при перекладі "поза класичним блоком тексту" може бути зміщення тексту чи компонентів, що відображаються на сайті (наприклад тексти налазять на картинки через різний розмір слів у мовах)

  Дякую.

 • Diana Dobrova
  13 April, 13:00 |

  Майже 400 переглядів.

  52 ставки на будь який смак.

  Та нема з кого вибрати?...Current freelance projects in the category Content management

Assistant marketer in beauty project (freelance)

We are looking for a freelance marketing assistant for an educational beauty project We teach for each specific task. Tasks: - Managing and structuring marketing tasks, coordinating marketing processes with the team. - Content management (filling pages of the educational…

Content managementProject management ∙ 5 proposals

Telegram channel about crypto and trading

151 USD

Project Goal: Managing an informational Telegram channel in Ukrainian language, which will provide users with up-to-date information about cryptocurrency markets and will enable them to receive passive income.

Content management ∙ 5 proposals

Data Migration for Prom+Horoshop

25 USD

Automate the site on Horoshop. The donor site is on Promi. It is necessary for the product to be automatically updated from the donor site - price, availability, and product card - if a new card is added to Promi, it should be automatically added to Horoshop. In other words, the…

Content managementData parsing ∙ 5 proposals

Assistant for personal page development (Instagram)

38 USD

Looking for someone to help create an interesting storytelling (from vacation) Design the visual page (there was a photoshoot) Create 3-4 reels Write 3 posts

Content managementSocial media marketing ∙ 19 proposals

Make a file upload for the promo from the WordPress site

13 USD

The task is as follows. We offer cooperation on a fraction and need to create an export file for Prom from our website. To simplify, I will provide our export file, so it will be easier. The main specification is as follows: After uploading the import file to Prom, the…

Content managementData parsing ∙ 2 proposals

Client
Ivan Createnme
Ukraine Lvov  25  0
Project published
1 month 10 days ago
1 month 8 days
720 views