Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translation of presentations from RU to Ukrainian

Translated13 USD

Applications 2

App view is available only registered users.

Client's feedback on cooperation with Oksana I.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Everything is OK! thank you. Let’s return again!

Freelancer's feedback on cooperation with Maksim Miroshnik

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Thank you for your collaboration, everything is fine!

 1. 1652
   17  0

  5 days51 USD

  Hello to you! I will be happy to cooperate. Ready to discuss the details and begin the work. The price and time are indicated for the translation of all your information.
  Здравствуйте! Буду рада сотрудничеству. Готова обсудить детали и приступить к работе. Цена и время указаны за перевод всего вашего объема информации.

 2. 726
   10  1

  1 day13 USD

  Welcome to!
  I can do this work.
  I know the Russian language and I know the Russian at a good level.
  I will do it quickly!
  Вітаю!
  Можу виконати дану роботу.
  Українська рідна мова, а російську знаю на хорошому рівні.
  Зроблю все швидко!

 3. 169  
  1 day13 USD

  Good morning, ready to take your job, I will do it quickly and well.
  Доброго дня, готова взятися за вашу роботу, виконую швидко та якісно

 4. 247    2  0
  1 day13 USD

  Good day !
  A graduate philosopher.
  I have been a translator for 12 years.
  Congratulations to Marina Ragulina.
  Доброго дня!
  Дипломований філолог.
  12 років працюю перекладачем.
  З повагою, Марина Рагуліна.

 5. 201  
  1 day13 USD

  Good day .
  Your task is fully in line with my specialization, and I can with certainty declare that it is able to perform it at a high level, quickly and efficiently. I have experience working in similar projects, which allows me to guarantee the high quality of work.

  My rate is 0.45 UAH per word, and I own the level C1, which is a confirmation of my high qualification and the ability to work with texts of different complexity.

  I am open to long-term cooperation and ready to discuss all conditions so that our partnership is as productive and mutually beneficial as possible.
  Добрий день.
  Ваше завдання повністю відповідає моїй спеціалізації, і я з упевненістю можу заявити, що здатна виконати його на високому рівні, швидко та ефективно. Маю досвід роботи в аналогічних проектах, що дозволяє мені гарантувати високу якість виконання робіт.

  Моя ставка становить 0,45 грн за слово, і я володію рівнем С1, що є підтвердженням моєї високої кваліфікації та вміння працювати з текстами різної складності.

  Я відкрита до довготривалої співпраці та готова обговорити усі умови, щоб наше партнерство було максимально продуктивним та взаємовигідним.

 6. 347    1  0
  2 days13 USD

  Good Morning
  There is experience in translation of websites, texts and so on. Please, please, you just need to translate or need a ready presentation in Ukrainian?
  Доброго вечора
  Є досвід у перекладі сайтів, текстів і тощо. Підкажіть, будь-ласка, потрібно просто перекласти чи потрібна готова презентація на українській?

 7. 275  
  1 day13 USD

  Good day . I am very pleased to perform the translation quickly and efficiently. The level of possession of Russian and Ukrainian C2 (is the certificate of the national commission of the state language).
  Добрий день. Із задоволенням виконаю переклад - якісно та швидко. Рівень володіння російською та українською С2(є сертифікат національної комісії з державної мови).

 8. 244  
  5 days18 USD

  Good day ! I know Russian and Ukrainian languages well. There is experience with such translations. Interested in cooperation
  Доброго дня! Добре володію російською та українською мовами. Є досвід таких перекладів. Цікавить співпраця

 9. 231  
  2 days63 USD

  Experience in translation of more than 50,000 pages
  different topics. Interesting to join your presentation.
  Досвід перекладу понад 50000 сторінок
  різної тематики. Цікаво долучитися до Вашої презентації.

 10. 200  
  1 day13 USD

  Welcome to! Interested in your offer.
  I have both Russian and Ukrainian.
  I'm going to translate the work well, finally checking it for errors.
  Вітаю! Зацікавила Ваша пропозиція
  Вільно володію як українською, так і російською.
  Якісно перекладу роботу, в кінці перевіривши її на помилки.

 11. 238  
  2 days23 USD

  Welcome to Maxime!
  Interested in your proposal.

  I have both Russian and Ukrainian.
  I'm going to translate the work well, finally checking it for errors.

  I am pleased to discuss the details.
  I hope for good cooperation!
  Вітаю, Максим!
  Зацікавила Ваша пропозиція.

  Вільно володію як українською, так і російською.
  Якісно перекладу роботу, в кінці перевіривши її на помилки.

  З радістю обсуджу деталі,
  Сподіваюсь на хорошу співпрацю!

 12. 235  
  1 day13 USD

  Welcome to
  Interested in your project.
  Ready to Start Work
  I will do everything quickly and well.
  Вітаю
  Зацікавив ваш проект
  Готова приступити до роботи
  Зроблю все якісно та швидко

 13. 192  
  1 day13 USD

  Good day . I do everything very quickly. I have good Ukrainian language.
  Доброго дня. Виконаю все дуже швидко. Гарно володію українською мовою

 14. 205  
  1 day13 USD

  Welcome to! I will do everything quickly and well. I'm a potential carrier of languages, so I do without mistakes, the price is contractual, we can discuss in personal messages)
  Вітаю! Зроблю все швидко і якісно. Я потенційний носій мов, тому виконаю без помилок, ціна договірна, можемо обговорити в особистих повідомленнях)

 15. 338  
  4 days13 USD

  Good day !
  The translator. I speak Russian and Ukrainian languages freely. Ready to fulfill your task.
  Доброго дня!
  Перекладач. Українською та російською мовами володію вільно. Готова виконати Ваше завдання.

 16. 1166    17  0
  1 day25 USD

  Good day !
  Ready to collaborate!
  Experience in similar projects.
  * Details in Personal
  Доброго дня!
  Готовий перейти до співпраці!
  Досвід в схожих проектах - є.
  *деталі в особистих*

 17. 281  
  2 days38 USD

  Welcome to Maxime!
  I am a philosopher with experience in translation.
  Ready to translate presentations.
  The price is 40/1000
  Вітаю, Максиме!
  Я фаховий філолог з досвідом перекладу.
  Готова перекласти презентації.
  Ціна 40/1000

 18. 260    1  0
  1 day25 USD

  Good day . I will quickly translate the presentation with the preservation of the appearance.
  Доброго дня. Швидко зроблю переклад презентації із збереженням зовнішнього вигляду

 19. 285    1  0
  2 days38 USD

  Welcome to. I work as a translator and editor in an online edition (link to the site I can send in person). I know English, Ukrainian and Russian languages. I can make a translation or edit the text. I’m open to a new job, so I’ll be glad to complete your task quickly and quality!
  Вітаю. Працюю перекладачем та редактором в онлайн-виданні (посилання на сайт можу відправити в особисті). Володію англійською, українською та російською мовами. Можу зробити переклад або відредагувати текст. Я відкрита для нової роботи, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 20. 562    9  0
  2 days38 USD

  Good day .
  Translated by Ross-Ukr (examples in portfolio)
  She worked in the Ukr of the real estate agency, possessing an extended vocabulary from this sphere.

  A total of 33 bp signs.
  If the work is to only translate and not push in the format, the price is indicated
  Добрий день.
  Займалась перекладами рос-укр ( приклади в портфоліо)
  Працювала в укр агенції нерухомості, володію розширеною лексикою з цієї сфери.

  Виходить в сумі 33 тис знаків бп
  Якщо робота в тому, щоб тільки перевести та не підганяти по формату, ціна зазначена

 21. 253    1  0
  2 days13 USD

  Good day !
  I have great experience in translating different languages.
  Interested in cooperation!
  All questions are ready to be resolved in personal messages.
  Доброго дня!
  Маю великий досвід перекладача різних мов.
  Зацікавлена в співпраці!
  Всі питання готова вирішити в особистих повідомленнях.

 22. 604    22  0
  4 days13 USD

  Welcome to Maxime!
  I will be happy to help with the translation.
  Philology, editor with 19 years of experience and experience in translations (publishing, bear, news portal, authors).
  Examples and reviews are in the portfolio.
  Since I am an editor, I will read it immediately, so on the reader you can save.)
  The course is close, maybe faster.
  40 UAH/1000 signs without breakdowns.
  I will be happy to have fruitful cooperation!
  Вітаю, Максиме!
  Буду рада допомогти з перекладом.
  Філологиня, редакторка з 19-річним стажем та досвідом перекладів (видавництво, змі, новинний портал, автори).
  Приклади й відгуки є у портфоліо.
  Оскільки я редактор, то вичитую відразу, тож на вичитці зможете заощадити.)
  Строк приблизний, можливо швидше.
  40 грн/1000 знаків без пробілів.
  Буду рада плідній співпраці!

 23. 2048    16  0
  1 day13 USD

  Welcome to Maxime!

  I will translate the presentation into Ukrainian quickly and without any observations. I translate carefully and thoroughly.

  It is now free to work and I can start at any time. I will do my task in a few hours.
  Вітаю, Максиме!

  Перекладу презентації на українську оперативно та без зауважень. Перекладаю уважно та змістовно.

  Наразі вільний для роботи і можу почати у будь-який момент. Звертайтеся, виконаю завдання за декілька годин.

 24. 1314    36  0
  2 days25 USD

  Maxime, my greetings.

  I can perform a translation of presentations from Russian to Ukrainian with the preservation of the appearance and format. There is experience in translation of instructions of guides, instructions and other materials (including - in pdf format).

  Go back, I’ll be happy to help!
  Максиме, мої вітання.

  Можу виконати переклад презентацій з російської на українську зі збереженням зовнішнього вигляду та формату. Є досвід перекладу інструкцій користувачів, посібників та інших матеріалів (у тому числі - в пдф.форматі).

  Звертайтеся, з радістю допоможу!

 25. 291  
  1 day14 USD

  Good day !
  I am Diana, ready to fulfill your order, guarantee quality and speed of work
  Доброго дня!
  Я Діана, готова виконати ваше замовлення, гарантую якість та швидкість роботи

 26. 760    20  0
  3 days13 USD

  Hello to Max. I offer my translator services for 25 UAH/1000 characters. Quality and Dedline is guaranteed.
  Здравствуйте, Максим. Предлагаю свои услуги переводчика за 25 грн/1000 знаков. Качество и дедлайн гарантирую.

 27. 404    5  0
  2 days13 USD

  Good day .
  I can help you in translation into Ukrainian for 30 UAH/1000 ZN.
  to turn.
  Добрий день.
  Можу вам допомогти в перекладі на українську мову за 30 грн/1000 зн.
  Звертайтесь.

 28. 235  
  4 days13 USD

  Welcome to!
  Ready to take the project. I have experience in translation and I have good experience in translation.
  Вітаю!
  Готова взятись за проект. Маю досвід у перекладі та якісно перекладаю презентації.

 29. 1306    29  0
  1 day13 USD

  Good day . Interested in your project.
  I can do something for you.
  Portfolio: Freelancehunt
  Google Drive
  Go back, I'll be happy to work together!
  Добрий день. Зацікавив Ваш проект.
  Можу зробити завдння для Вас.
  Портфоліо: Freelancehunt
  Google Drive
  Звертайтесь, буду рада співпраці!

 30. 439    3  0
  2 days13 USD

  Good day ! I am interested in your offer.I am engaged in English-Russian/Ukr translation and also from Russian-Ukr. Details can be discussed in person.
  Доброго дня ! Зацікавила ваша пропозиція .Займаюсь перекладом англ-рус/укр і також з рус-укр. Деталі можемо обговорити в особистих

 31. 969    62  0
  2 days13 USD

  Good day Maxime!
  Very interesting presentations!
  I am pleased to perform a quality and adapted translation in the shortest time possible.
  7 years in the translation of texts on various topics.
  After the translation, I do the rectification and rectification.
  Ukrainian and Russian are familiar, literacy is guaranteed.
  You can find feedback on my work in the profile.
  40 UAH for 1000 signs without gap.
  Ready to start right now.
  I will be glad to cooperate with you!
  Добрый день, Максим!
  Очень интересные презентации!
  С удовольствием выполню качественный и адаптированный перевод в кратчайшие сроки.
  7 лет в переводе текстов различных тематик.
  После перевода выполняю вычитку и корректуру.
  Украинский и русский – родные, грамотность гарантирую.
  С отзывами о моей работе можно ознакомиться в профиле.
  40 грн за 1000 знаков без пробелов.
  Готова приступить прямо сейчас.
  Буду рада с Вами сотрудничать!

 32. 530    13  0
  1 day13 USD

  Welcome to you!

  I was very interested in your project. I am a philosopher, my specialization is Ukrainian language and literature. I will be happy to work on the translation of the presentations. I guarantee the performance of the work in the specified time. I am happy to work 🙂 🙂 🙂
  Вітаю Вас!

  Дуже зацікавив Ваш проєкт. За фахом я філологиня, моя спеціалізація - українська мова та література. Буду рада попрацювати над перекладом презентацій. Гарантую якісне виконання роботи у зазначені терміни. Буду рада співпраці 🙏🏻

 33. 2680    226  5   1
  3 days43 USD

  Maxime, good day !
  I will translate your presentations with keeping the layout - quickly and professionally.
  Many years of experience in translating and editing PDF files.
  Ready to start right now.
  Please call me, I will be happy to help.
  Максим, добрый день!
  Сделаю перевод ваших презентаций с сохранением оформления - быстро и профессионально.
  Многолетний опыт переводов и редактирования PDF-файлов.
  Готов приступить прямо сейчас.
  Обращайтесь, буду рад помочь.

 34. 225  
  1 day13 USD

  Good day, call me Light! Ready to fulfill your task with pleasure, quality and quickly! Write in Personal
  Доброго дня, мене звати Світлана! Готова виконати ваше завдання з задоволенням, якісно та швидко! Пишіть в особисте

 35. 1844    25  0
  1 day13 USD

  Welcome to!
  I translate and correct websites, books, documents and so on. Examples of projects are the internet store "Vodafone-Ukraine", the educational platform "skillsetter", the project "All-Ukraine School Online", several art and publicist books. He wrote and published two of his own books.
  I do everything well, with dictionaries, with no surgeon. I am frequently following translators and correctors.
  The price is 500 UAH.
  I can perform the test task.
  Turn on!
  Вітаю!
  Перекладаю та коректую сайти, книжки, документи тощо. Приклади проєктів - інтернет-магазин "Vodafone-Україна", навчальна платформа "skillsetter", проєкт "Всеукраїнська школа онлайн", кілька художніх та публіцистичних книг. Написав і видав 2 власні історичні книги.
  Виконую все грамотно, зі словниками, без суржику. Часто виправляю після перекладачів і коректорів.
  Вартість - 500 грн.
  Можу виконати тестове завдання.
  Звертайтеся!

 36. 704    11  1
  1 day13 USD

  Good day ! I will be happy with our cooperation.
  The portfolio:
  HTTPS://annahanna-portfolio.my.canva.site/

  Freelancehunt
  Добрий день! Буду рада нашій співпраці
  Портфоліо:
  https://annahanna-portfolio.my.canva.site/

  Freelancehunt

 37. 351  
  1 day13 USD

  Good day . I know Russian very well, so I can translate it without any problems. To discuss details write in personal message.
  Доброго дня. Досконало знаю російську мову, тому зможу перекласти без проблем. Для обговорення деталей пишіть в особисті повідомлення

 38. 1709    122  0   2
  2 days13 USD

  I will quickly and efficiently translate your text.
  I can change them in the presentation.
  I work with graphic editors.
  I have similar work experience.
  Швидко та якісно перекладу тексти Вашої презентації.
  Можу одразу змінити їх у презентації.
  Працюю у графічних редакторах.
  Маю досвід аналогічної роботи.

 39. 4405    153  0   1
  2 days25 USD

  Good morning, I will make exactly the same files, presentations only in Ukrainian language. Ready to start work immediately. Let’s talk
  Доброго дня, зроблю точно такі ж файли, презентвції тільки на українській мові. Готовий до роботи приступити зразу. Пишіть обговоримо

 40. 675    13  0
  1 day13 USD

  Good morning, I know two languages at the carrier level. Please contact me, I will do your work quality and most importantly quickly.
  Доброе утро, знаю два языка на уровне носителя. Обращайтесь, сделаю вашу работу качественно и главное быстро

 41. 281    4  0
  1 day13 USD

  Good morning I am a translator with 20 years of experience. The price for 1000 signs with the gap is $10
  доброе утро я переводчик с 20 летним стажем. цена за 1000 знаков с пробелами 10 гривень

 42. 2599    100  0
  1 day13 USD

  Good day !

  I graduated from the University of Philosophy, Ukrainian language and literature. I have experience in translating texts on different topics.

  Examples and examples are in the profile.
  The price is 35 UAH/1000 ZBP.

  Let’s discuss the details of cooperation!
  Добрий день!

  Я закінчила ВНЗ за напрямом філолог, українська мова та література. Маю досвід перекладу текстів на різні теми.

  Відгуки та приклади є у профілі.
  Вартість - 35 грн/1000 збп.

  Давайте обговоримо деталі співпраці!

 43. 138  
  1 day13 USD

  Good Morning .
  Ready to perform your task quickly and efficiently.
  For detailed information, write in a personal message.
  Доброго ранку.
  Готова виконати ваше завдання швидко та якісно.
  Для детальної інформації пишіть в особисті повідомлення.

 44. 408  
  1 day13 USD

  Good Morning ! I work with translations, I read texts carefully, I always do my job responsibly. to turn.
  Добрий ранок! Займаюсь перекладами, уважно вичитую тексти, завжди відповідально виконую роботу. Звертайтеся.

 45. 6291    278  0
  1 day13 USD

  Good morning, ready to perform a quality, written translation of the presentations into the Ukrainian language.
  Доброго дня, готова виконати якісний, грамотний переклад презентацій на українську мову.

 46. 274  
  1 day13 USD

  Good morning, I will perform your order quickly and efficiently! It’s the main thing that meets all your needs!
  Доброго дня, виконаю ваше замовлення швидко та якісно! А саме головне відповідно до всіх ваших вимог!

 47. 1240    26  0
  2 days13 USD

  Maxime, welcome
  There is experience of translating content on the subject of real estate
  Ready to perform your task.
  Turn to
  Максиме, вітаю
  Є досвід перекладу контенту саме на тему нерухомості
  Готова якісно виконати вашу задачу
  Звертайтесь

 48. 652    19  0
  1 day13 USD

  Good morning, ready to work together, I'm waiting for your message. Details in private.
  Доброго дня, готова співпрацювати, чекаю на ваше повідомлення. Подробиці у приват.

 49. 174  
  1 day13 USD

  Good Morning Maxime!
  I can translate the presentations. I also know the Power Point. It is ready to start after discussing the details. I will be happy to cooperate.
  Доброго ранку, Максиме!
  Можу перекласти презентації якісно. Також добре знаю Power Point. Готова почати після обговорення деталей. Буду рада співпраці.

 50. 2888    211  0
  2 days25 USD

  Good Morning .
  I do a translation.
  to turn. I will be happy to cooperate.
  Доброго ранку.
  Виконаю переклад.
  Звертайтеся. Буду рада співпраці.

 51. 186  
  1 day13 USD

  Welcome to!
  Interested in carrying out this task.
  I’m going to do it quickly and at a high level.
  I know Russian and Ukrainian very well.
  Go back, I'll be happy to work together!
  Вітаю!
  Зацікавлений у виконанні цього завдання.
  Все зроблю швидко та на високому рівні.
  Українську та російську знаю дуже добре.
  Звертайтесь, буду радий співпраці!

 52. 887    31  6   2
  1 day13 USD

  Good night .
  The translation is perfect.
  I will do it for tomorrow.
  to turn.
  Доброї ночі.
  Все перекладу досконало.
  Зроблю за завтрашній день.
  Звертайтеся.

 53. 2912    108  1
  1 day13 USD

  Good night, I can do the work quickly and efficiently.
  I look forward to your answer.
  Доброї ночі, можу якісно та швидко зробити роботу.
  Очікую на вашу відповідь.

 54. 14 more hidden bids
 • Profile banned
  22 February, 4:06 |

  Доброї ночі, хотіла би уточнити. Вам потрібен тільки переклад чи повністю переробити презентації?

Current freelance projects in the category Text translation

Translation Ukrainian-Portuguese ~50 sentences

Translation Ukrainian-Portuguese ~50 sentences Translation Ukrainian-Portuguese ~50 sentences Translation Ukrainian-Portuguese ~50 sentences

Text translation ∙ 1 proposal

Certified translation into English

32 USD

Certified translation into English important condition with stamp. price is indicated for 5 documents. on a regular basis

Text translation ∙ 7 proposals

Ukrainian language

51 USD

Quality translation of 15 food product labels from Ukrainian to Moldovan language needed by 19.04

Text translation ∙ 12 proposals

Site administrator with knowledge of the Polish language

We are looking for a contractor for ongoing work to translate the website from Ukrainian/Russian to Polish and immediately populate the translated information on the site. If you do not have experience working with websites, this is not a problem, we provide a technical task and…

Text translationText editing and proofreading ∙ 6 proposals

Translation with the subject Law. Finance. Taxes from English to Polish.

Translation of the text: Translation of texts on the topic Law. Finance. From English to Polish Corrected: Approximate number of characters, excluding spaces (from to): Approximate number of characters in 1 post - 650. Posting frequency: 5 times a week. How much time is there…

Text translation ∙ 8 proposals

Client
Maksim Miroshnik
Ukraine Kyiv  1  0
Project published
1 month 25 days ago
616 views