Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Advertising on social networks

Translated

 1. 1936
   8  0

  30 days305 USD

  Welcome to Sergey
  I have been specializing in targeted advertising on Facebook, Instagram and contextual Google Ads for more than 3 years.👋The result of the contract 👍🏻
  I have experience working in more than 50 niches on the markets of almost all of the CIS, EU and the US.
  Advertising on building goods and furniture

  Write to me and I will advise you about possible strategies and rounds and the approximate value of the application for each of them.📩
  Вітаю Сергій 👋
  Спеціалізуюся на таргетованій рекламі в Фейсбук, Інстаграм та контекстної Google Ads вже більше 3х років.

  Гарантія результату за договором 👌🏻
  У мене є досвід роботи в більше ніж 50 нішах на ринках майже всього СНГ, ЕС та США
  Запускав рекламу на будівельні товари та меблі

  Напишіть мені і я проконсультую вас щодо можливих стратегій та воронок і приблизної вартості заявки по кожній з них 📩

 2. 35954
   421  0

  30 days152 USD

  Good day ,

  I recommend considering my candidacy.
  The cost includes setting + 1 month of conduct.
  There is a great experience of conducting projects on various topics. Examples of work are presented in the portfolio Freelancehunt.
  Добрий день,

  Пропоную розглянути мою кандидатуру.
  У вартість входить налаштування+1 місяць ведення.
  Є великий досвід проведення проектів різних тематик. Приклади робіт представлені у портфоліо Freelancehunt.

 3. 24444
   185  0

  30 days330 USD

  Good day .👋I was interested in your project and I would like to take it into work.My advantages:
  I am in the top 3 in the category Social Media Promotion (SMM)
  Professional with more than 8 years of work experience.We have successfully implemented more than 300 projects, receiving a lot of positive reviews from customers.I am proud to have worked with big budgets and achieved success in the projects.You can see more detail here.
  Freelancehunt

  Let’s discuss how I can help you your goals.Contact me by clicking the message button next to my profile.
  Добрый день👋.

  Меня заинтересовал ваш проект и я хотел бы взять его в работу.

  Мои приимущества:
  - Вхожу в топ 3 в категории продвижение в социальных сетях (SMM)
  - Профессионал с более чем 8-летним опытом работы.
  - Успешно реализовали 300+ проектов, получив при этом множество положительных отзывов от клиентов.
  - Горжусь тем, что работал с большими бюджетами и добились успеха в проектах.

  Детальнее можете ознкомиться тут
  Freelancehunt

  Давайте обсудим, как я могу помочь вам достичь ваших целей. Свяжитесь со мной, нажав на кнопку сообщения возле моего профиля.

 4. 868    2  0
  30 days317 USD

  👋Welcome to Sergey!I do your project with the desired price of ice and sale.I have experience working with Facebook, Instagram (Meta) for more than 4 years.👇- 60+ successfully implemented projects.I work with a budget of more than $3,000 a month.I cooperate with the leading business schools of Ukraine, insurance companies, autosalons, schools of English and electronic commerce.My advantages:
  - On communication without weekends from 07:00 and until 00:00
  - I work exclusively on providing you with the desired price of ice and sales, constantly tracking and analysing the results of the companies, I can optimize them to efficiency indicators that will exceed your expectations and will be profitable for your business model.I have rich practical experience in promoting products and services in a large number of niches.Contact me on the site by clicking on the message next to my profile.by P.S. with portfolio you can get acquainted on this site, click on my profile - portfolio.
  👋Вітаю, Сергію!
  Виконаю ваш проект з бажаною вартістю ліда і продажу.
  Маю досвід роботи з Facebook, Instagram (Meta) понад 4 роки👇.

  - 60+ успішно реалізованих проєктів.
  - Працюю з бюджетами більш ніж $3000 на місяць.
  - Співпрацюю з провідними бізнес-школами України, страховими компаніями, автосалонами, школами англійської та електронною комерцією.

  Мої переваги:
  - На зв'язку без вихідних з 07:00 і до 00:00
  - Працюю виключно над тим, щоб надати вам бажану вартість ліда та продажу, постійно відстежуючи та аналізуючи результати кампаній, я можу оптимізувати їх для досягнення показників ефективності, що перевершать ваші очікування та будуть вигідними для вашої бізнес-моделі.
  - Маю багатий практичний досвід просування продуктів і послуг у великій кількості ніш.

  Зв'яжіться зі мною на сайті натиснувши на повідомлення біля мого профілю.

  P.S. з портфоліо можете ознайомитися на цьому сайті, натисніть на мій профіль - портфоліо.

 5. 216  
  7 days102 USD

  Welcome to!

  I am Paul, I am a targetologist with great experience in creating effective advertising campaigns for.
  My expertise consists in attracting the right audience and converting reviews into real customers.

  If you’re looking for a qualified professional to help you optimize advertising, improve conversions and improve interaction with the target audience, I’m ready to help you.

  I'm inviting you to consult to discuss your goals and determine the optimal way to a successful advertising strategy.

  With the best wishes!
  Вітаю!

  Мене звуть Павло, я – таргетолог з великим досвідом в створенні ефективних рекламних кампаній для бізнесів.
  Моя експертиза полягає в тому, щоб залучати правильну аудиторію та перетворювати перегляди в реальних клієнтів.

  Якщо ви шукаєте кваліфікованого фахівця, який допоможе вам оптимізувати рекламу, підвищити конверсії та покращити взаємодію з цільовою аудиторією, я готовий вам допомогти.

  Запрошую на консультацію для обговорення ваших цілей та визначення оптимального шляху до успішної рекламної стратегії.

  З найкращими побажаннями!

 6. 898    2  0
  30 days381 USD

  I am interested in your project, I have experience in a similar niche.😊I have been working with advertising for 3 years on Facebook / Instagram / Tik Tok .👩💻I have experience working with budgets from $500 to $65,000 Write me in a personal case offer.My advantages:
  ~ Comprehensive project, I give recommendations on improving the digital path of the customer and content
  I do a lot of tests, I report and I do the result.
  Create banners and text for advertising

  Write in person, talk about the project
  Добрий день😊 Зацікавив ваш проект, маю досвід у схожій ніші.
  Працюю з рекламою 3 роки на Facebook / Instagram / Tik Tok 👩💻. Маю досвід роботи з бюджетами від $500 до $65 000 Напишіть мені в особисті надам кейси.

  Мої переваги:
  ~ комплексно веду проект, даю рекомендації щодо покращення цифрового шляху клієнта та контента
  ~ багато тестую, даю звітність та роблю результат
  ~ розробляю банери та тексти для реклами

  Пишіть у особисті, обговоримо проект

 7. 932    8  0
  30 days254 USD

  I am an expert on targeted advertising for e-commerce business.For 3 years I have worked with Facebook, Instagram Ads with Ukraine, the United States, Canada and countries of Europe.He is the official partner of Google in 2023.Interested in your project with the sale of 3D gips panels.The Last Case:
  Facebook Advertising for Comprehensive Apartment Repair Company
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/reklama-facebook-dlya-kompanii-po-kompleksnomu/1797984.html

  3 years experience in advertising
  55+ satisfied customers
  12 months in average cooperation with customers
  Advertising budgets up to $60 thousand.⭐⭐⭐⭐Monthly
  He has been working for two years in two international companies.⭐It will provide a transparent task plan, daily communication in working days and weekly reports with a review of the planning for the next week.Please write to me in person.Good day !🙂
  Вітаю, Cергію!👋🏼 Я експертка із таргетованої реклами для e-commerce бізнесів. Вже 3 роки працюю з Facebook, Instagram Ads з Україною, США, Канадою та країнами Європи. Є офіційним партнером Google у 2023 році. Зацікавив Ваш проект з продажy гіпсових 3д панелей.

  Останній кейс:
  Реклама Facebook для компании по комплексному ремонту квартир
  https://freelancehunt.com/showcase/work/reklama-facebook-dlya-kompanii-po-kompleksnomu/1797984.html

  ⭐️ 3 роки досвіду роботи з рекламою
  ⭐️ 55+ задоволених клієнтів
  ⭐️ 12 місяців в середньому співпраці з клієнтами
  ⭐️ Рекламні бюджети до $60 тис. щомісяця
  ⭐️ Двічі працювала CMO у 2 міжнародних компаніях.

  Забезпечу прозорий план виконання завдань, щоденний зв'язок у робочі дні та щотижневі звіти з оглядом на планування наступного тижня.

  Напишіть мені будь ласка в особисті.
  Гарного дня!🙂

 8. 278  
  30 days76 USD

  Sergey, good evening!We have experience working with more than 35 facilities and extending customers from 7 months

  We are ready to carry out a free audit for you and give your recommendations.🔥⚙Write your wishes in a personal message.Our team knows how to systematically attract new customers and create efficient traffic, with a profit-oriented
  Our case - https://wedigitagency.notion.site/8bdb78f9a2c840adbd4170b5f9f3b592?pvs=4

  Interested in your task, ready to start work in the shortest time possible.Thank you for the information, but we need to discuss your project in more detail!Write your wishes in a personal message.Case works you can also see in your account profile and if you write me in a personal message
  Сергій, доброго вечора! Маємо досвід роботи з більше ніж 35 проєктів 🔥 та пролонгування клієнтів від 7 місяців⚙️

  Ми готові провести для вас безкоштовний аудит та видати свої рекомендації. Напишіть будь-ласка в особисті повідомлення.
  Наша команда знає як системно залучати нових клієнтів та створити результативний трафік, з орієнтиром на прибуток
  Наші кейси — https://wedigitagency.notion.site/8bdb78f9a2c840adbd4170b5f9f3b592?pvs=4

  Зацікавило ваше завдання, готові приступити до роботи в найкоротші терміни. Дякуємо за інформацію, але необхідно більш детально обговоирити ваш проєкт!
  Напишіть будь-ласка в особисті повідомлення.
  Кейси робіт ви також можете подивитись в профілі акаунту та якщо напишите мені в особисті повідомлення

 9. 793    2  0
  30 days254 USD

  Welcome to!

  - Successfully realized more than 25 projects, with an average LTV - 7 months.

  I work with a budget of up to $5,000 a month.

  - Revenue of customers in different niches, for a month of work with me - 687674 UAH, 345891 UAH, 650500 UAH

  You can find more information here (link and finger)

  Interested in your project.
  Let’s talk about how I can help you your goals. Contact me by pressing the message button next to my profile.

  “The price is admissible”
  Вітаю!

  - Успішно реалізував більш ніж 25 проєктів, з середнім LTV - 7 місяців.

  - Працюю з бюджетами до 5 000$ на місяць.

  - Прибуток клієнтів у різних нішах, за місяць роботи зі мною - 687674 грн, 345891 грн, 650500 грн

  Детальніше можна ознайомитися тут (палец и ссылка)

  Зацікавив ваш проєкт.
  Давайте обговоримо, як я можу допомогти вам досягти ваших цілей. Зв’яжіться зі мною, натиснувши кнопку повідомлення біля мого профілю.

  "Ціну вказано припустиму"

 10. 446    1  0
  30 days203 USD

  Welcome, I was interested in your project.Working with more than 20 niches, the success of my projects you can see in my profile in the "portfolio" section, the results, I think, will all say for themselves).Currently I work as a targeting in the company ANDREAS MOSKIN - this is the company No1 in quality of male clothes in Ukraine.On average, I have $10,000 to $20,000 monthly advertising budget in my hands.I offer a full range of targeting services, including:
  • Developing a advertising strategy
  • Creating advertising creativity
  • Advertising
  • Testing
  • Improving and improving the indicators
  Daily Advertising and Advertising Results
  • Report of work
  The key feature of my work is to a result.If not, I will return the money.Co-operation was possible.If necessary, it is possible to conclude an electronic service contract.Examples of my works can be viewed in my portfolio.If you are interested in my services - contact me to discuss your needs and opportunities for cooperation.I'm waiting for you in personal messages!
  Вітаю, зацікавив ваш проект. Працював більше ніж з 20 нішами, успішність моїх проєктів ви можете переглянути в моєму профілі в розділі "портфоліо", результати, думаю, самі все скажуть за себе). На даний момент працюю таргетологом в компанії ANDREAS MOSKIN - це фірма №1 по якості чоловічого одягу в Україні. В середньому, в моїх руках опиняється 10 000 - 20 000$ місячного рекламного бюджету.
  Я пропоную повний спектр послуг таргетолога, включаючи:
  • Розробку рекламної стратегії
  • Створення рекламних креативів
  • Налаштування реклами
  • Проведення тестів
  • Масштабування та покращення показників
  • Щоденний контроль результатів реклами та внесення правок
  • Звіт виконаної роботи
  Ключова особливість моєї роботи - досягнути результату. Якщо його не буде - я поверну кошти. Можлива тривала співпраця.
  При потребі є можливість укласти в електронній формі договір про надання послуг. Приклади моїх робіт ви можете переглянути у моєму портфоліо.
  Якщо ви зацікавлені у моїх послугах - зв'яжіться зі мною, щоб обговорити ваші потреби та можливості співпраці. Чекаю на Вас в особистих повідомленнях!

 11. 355  
  30 days152 USD

  In the first days I will bring the first ice and sales to your business!Welcome to,
  I do your project with the desired price of ice and sale.👋I have more than 4 years of work experience.👇- 55+ successful projects.I work with a budget of more than $8,000 a month.
  There is experience in your niche.📊
  В перші дні приведу перші ліди та продажі у ваш бізнес!

  👋 Вітаю,
  Виконаю ваш проект з бажаною вартістю ліда і продажу. Маю досвід роботи понад 4 роки👇.

  - 55+ успішно реалізованих проектів.
  - Працюю з бюджетами більш ніж 8000 $ на місяць 📊
  - Є досвід в вашій ніші

 12. 536    5  0   2
  30 days127 USD

  Welcome to Sergey!

  I have five-year experience in setting up and project management in the field of launching advertising companies for information business and commercial projects. We have successfully worked on the markets of Ukraine, the United States and Europe, using platforms such as Google ads, Meta ads (Facebook, Tik Tok, Instagram).

  My projects lasted about 8 months, and thanks to the individual approach to each customer and the professional relationship at all stages of cooperation, we were able to increase the company’s profits. I am open to new interesting projects and always aimed at providing profit to the customer, ready for long-term cooperation.

  I have my own team that can perform all stages of the creation and management of a advertising company. We provide a daily analytical report, and we are ready to start performing the order in the shortest time possible.

  I will be glad if you write me a personal message, and we will be able to discuss the possibility of cooperation and answer all your questions.
  Вітаю, Сергій!

  Маю п'ятирічний досвід у налаштуванні та управлінні проектами в області запуску рекламних компаній для інформаційного бізнесу та товарних проектів. Ми успішно працювали на ринках України, США та Європи, використовуючи платформи, такі як Google ads, Meta ads (Facebook, Tik Tok, Instagram).

  Мої проєкти тривають приблизно 8 місяців, і завдяки індивідуальному підходу до кожного клієнта та професійному відношенню на всіх етапах співпраці, ми змогли збільшити прибуток компаній. Я відкритий для нових цікавих проектів і завжди спрямований на забезпечення прибутку для клієнта, готовий до тривалої співпраці.

  У мене є власна команда, яка може виконати всі етапи створення та управління рекламною компанією. Ми надаємо щоденний аналітичний звіт, і ми готові розпочати виконання замовлення в найкоротший термін.

  Буду радий, якщо ви напишете мені особисте повідомлення, і ми зможемо обговорити можливість співпраці та відповісти на всі ваші запитання.

 13. 5001    130  0   3
  5 days127 USD

  Good day !My name is Alexander, I am a specialist in targeting, contextual advertising and SMM.👋I am pleased to support your project and will show you successful results.Experience of more than 5 years, hundreds of satisfied customers.Realized projects over $1,000,000
  Turn on!
  Доброго дня! 👋
  Мене звати Олександр, я спеціаліст в сфері таргетингу, контекстної реклами та SMM.
  З радістю візьмуся за реалізацію вашого проекту, та покажу успішні результати.
  Досвід роботи понад 5 років, сотні задоволених клієнтів.
  Реалізовано проектів більш ніж 1 000 000 $
  Звертайтеся!

 14. 266  
  31 days178 USD

  The Clear.Agency team welcomes you.Who are we and why can you choose us, your performers, among all?The !I will send the case to personal messages.

  The first and the main plus : His training our specialist graduated in one of the best and innovative schools of Target in Ukraine atom.univesity

  About 3 years, we worked on freelance and engaged in creative activities, video assembly We have developed and improved a creative approach to each customer and realize their dream into reality.📌📌🎞For our “user experience” and experience working in the World Wide Web, with the advertising office we are on “you”

  We specialize in the following sectors:
  Establishment and management of advertising companies
  Production of static and fraudulent creatives
  Guiding a page with increased indicators
  Creating chat bots for a page
  Exact analysis of competition

  Here is the site clear-target.online

  We also worked with such sites for our stage in Target:
  Facebook Ads
  by TIK TOK ADS
  The TargetMy
  by VK
  The Google Ads
  The Twitter ADS

  Unicity and uniqueity, brightness and desire to buy – this is what your advertising should be!📌📌📌📌📌📌📌📌Let us bring the idea into reality together.🎁❤
  Команда Clear.Agency приветствует вас.
  Кто мы такие и почему среди всех Вы можете выбрать именно Нас ,вашим исполнителем ?!
  Кейсы отправлю в личные сообщения)

  📌Первый и пожалуй главный плюс : Своё обучение наш специалист окончил в одной из лучших и новаторских школ Таргета в Украине atom.univesity

  📌Около 3 лет, мы работали на фрилансе и занимались креативной деятельностью, видеомонтаж 🎞Мы развили и улучшили творческий подход к каждому клиенту и помогли воплотить их мечту в реальность.

  📌За наш «пользовательский стаж» и опыт работы во Всемирной паутине, с рекламным кабинетном мы на «ты»

  Мы специализируемся в следующих отраслях:
  📌Настройка и ведение рекламных компаний
  📌Изготовление статичных и моушен креативов
  📌Ведение страницы с повышением показателей
  📌Создание чат ботов для страницы
  📌Точный анализ конкуренции

  📌Вот сайт clear-target.online

  📌Так же мы за свой стаж в таргете работали с такими площадками:
  -Facebook ADS
  -Tik Tok ADS
  -TargetMy
  -VK
  -Google ADS
  -Twitter ADS

  Уникальность и неповторимость, яркость и желание купить - вот какой должна быть Ваша реклама! Давайте вместе воплощать идею в реальность🎁❤️

 15. 953    23  2
  30 days254 USD

  Good day
  Experience in Targate 8 years
  I live in Ukraine.
  I work from Europe, the United States, Dubai, Turkey and other countries
  -
  Portfolio of Facebook Instagram
  The CPU
  HTTPS://www.youtube.com/watch?v=KGNvt7XMszE&t=225s
  The Lawyers
  HTTPS://www.youtube.com/watch?v=OR6XqbZxYYk&t=2s
  The center of the back
  HTTPS://youtu.be/FEIcfEdbT-w
  Narcotic Clinic
  HTTPS://youtu.be/AClCKUcxmpw
  dentistry
  HTTPS://youtu.be/FjC4gTruADg
  Lower white
  HTTPS://youtu.be/FEgZ_G_VvJQ
  Pictures
  HTTPS://youtu.be/vNp5DzdX2b8
  Real Estate of Montenegro
  HTTPS://youtu.be/9aaiP5X_AN0
  Telegram Channel of Amёba
  https://www.youtube.com/watch?v=CBj1rXWuizY
  Shopify Shopping
  HTTPS://youtu.be/KZKk9KQWU9g
  CRM AmoCRM BITRIX24
  HTTPS://youtu.be/fWag9LOvXIQ
  Tourism
  HTTPS://youtu.be/v-Fm8ULRu-8
  Добрий день
  Досвід у Таргеті 8 років
  Я мешкаю в Україні
  працюю з Європа, США, Дубаи, Туреччина та інші країни
  -
  ПОРТФОЛІО таргетолог Фейсбук Інстаграм
  Верстати ЧПУ
  https://www.youtube.com/watch?v=KGNvt7XMszE&t=225s
  Юристи
  https://www.youtube.com/watch?v=OR6XqbZxYYk&t=2s
  Мед центр хребта
  https://youtu.be/FEIcfEdbT-w
  Наркологічна Клініка
  https://youtu.be/AClCKUcxmpw
  Стоматологія
  https://youtu.be/FjC4gTruADg
  Нижня білизна
  https://youtu.be/FEgZ_G_VvJQ
  Картини
  https://youtu.be/vNp5DzdX2b8
  Нерухоміть Черногорія Німетчина
  https://youtu.be/9aaiP5X_AN0
  Телеграмм канал амёба
  https://www.youtube.com/watch?v=CBj1rXWuizY
  Shopify Шопіфай
  https://youtu.be/KZKk9KQWU9g
  CRM AmoCRM BITRIX24
  https://youtu.be/fWag9LOvXIQ
  Туризм
  https://youtu.be/v-Fm8ULRu-8

 16. 660    4  0
  30 days279 USD

  Welcome to Cerguson!I am an expert in targeted advertising for business in the lead generation segment

  I have 4 years of experience in marketing on the platforms Facebook and Instagram.🚀My expertise allows you to effectively implement marketing strategies on the Meta platform, ensuring audience attraction and sales growth.My services include:

  Audit and optimization of advertising campaigns.💻🧐Developing and managing campaigns.💻Increased sales with lower expenses.💰Analysis and tracking of results.📊Audit landing pages and their optimization.🛠Optimization and scalability of advertising.💡My experience covers a variety of industries, including e-commerce, beauty salons, education/EdTech, advertising agencies and more.🌐I am ready to take responsibility for your targeted advertising on Instagram/Facebook, allowing you to focus on business development.📈I invite you to a short meeting or chat to discuss a full-fledged strategy aimed at the highest level of investment return (ROI).📈Good day !🙂
  👋🏼 Вітаю Cергій! Я експерт із таргетованої реклами для бізнесів у сегменті лідогенерації

  🚀 Обладаю 4 роками досвіду у сфері маркетингу на платформах Facebook та Instagram. Моя експертність дозволяє ефективно впроваджувати маркетингові стратегії на платформі Meta, забезпечуючи залучення аудиторії та зростання продажів.

  💻 Мої послуги включають:

  🧐 Аудит та оптимізацію рекламних кампаній.
  💻 Розробку та управління кампаніями.
  💰 Збільшення продажів при менших витратах.
  📊 Проведення аналітики та відстеження результатів.
  🛠 Аудит посадкових сторінок та їх оптимізацію.
  💡 Оптимізацію та масштабування рекламних оголошень.

  🌐 Мій досвід охоплює різні галузі, включаючи е-комерцію, салони краси, освіту/EdTech, рекламні агенції та інше.

  📈 Я готовий взяти на себе відповідальність за вашу таргетовану рекламу в Інстаграм/Фейсбук, дозволяючи вам зосередитися на розвитку бізнесу.

  📈 Запрошую до короткої зустрічі або чату для обговорення повноцінної стратегії, спрямованої на найвищий рівень повернення інвестицій (ROI).
  Гарного дня!🙂

 17. 597    1  0
  30 days114 USD

  Welcome to

  I am a specialist in targeted advertising.👋How can I be useful to you?I can set ads (target or selective) on social networks: Facebook and Instagram.What you are guaranteed to get from me as a Targetologist:
  1. setting targeted advertising through advertising systems for users;
  2. creating attractive advertising patterns; 3. identify our potential audience; 4. we can shake the circle of our audience or, on the contrary, expand it;
  Create reports about the advertising company.With great desire, release your time and I will help you in advancing your business!
  Привіт 👋

  Я спеціаліст - з таргетованої реклами.

  Чим я можу бути тобі корисна?

  Можу налаштувати рекламу (цільову або вибіркову) у соціальних мережах: Facebook та Instagram.

  Що ти гарантовано ОТРИМАЄШ від мене, як ТАРГЕТОЛОГА:
  1. налаштування таргетованої реклами через рекламні системи для користувачів;
  2. створення привабливих рекламних макетів; 3. визначаємо нашу потенційну аудиторію; 4. можемо звузити коло нашої аудиторії або навпаки розширити її;
  5. створення звітів щодо рекламної компанії.

  З великим бажанням, звільню Ваш час та допоможу ВАМ в просуванні ВАШОГО бізнесу!

 18. 288  
  30 days152 USD

  Good day
  I am called Sergey and I am engaged in setting and conducting targeted advertising of various.
  I like to work with such interesting projects.
  I’m ready to take this task and create effective advertising on Instagram and Facebook.

  I am looking forward to your feedback to start your collaboration!
  Доброго дня
  Мене звати Сергій і я займаюсь налаштуванням та веденням таргетованої реклами різних бізнесів.
  Люблю працювати з такими цікавими проектами.
  Я готовий взятися за це завдання і створити ефективну рекламу на Instagram і Facebook.

  З нетерпінням чекаю вашого відгуку, щоб розпочати співпрацю!

 19. 652    2  0
  30 days165 USD

  Welcome to!Interested in your project, ready to discuss details and show our cases in personal)
  We will conduct a thorough analysis of competitors.🔍We write advertising texts according to the known formulas: ADOBAUC, AIDA, AODC.📝We create attractive advertising titles using the 4U formula.💡Create the creatives.🎨We launch and protests various advertising strategies.🚀We will analyze and optimize advertising.📊regular weekly reports.📈
  Вітаю!
  Зацікавив ваш проект, готові обговорити деталі та показати наші кейси в особистих)
  🔍 Проведемо ретельний аналіз конкурентів.
  📝 Напишемо рекламні тексти за відомими формулами: ADOBAUC, AIDA, AODC.
  💡 Створимо привабливі рекламні заголовки, використовуючи формулу 4U.
  🎨 Підготуємо креативи.
  🚀 Запустимо та протестуємо різні рекламні стратегії.
  📊 Проведемо аналіз та оптимізацію реклами.
  📈 Регулярні щотижневі звіти.

 20. 18 more hidden bids
 • Yulia Pelipenko
  9 March, 10:46 |

  Здравствуйте, Сергiй! Меня зовут Юлия, я заинтересована вашим проектом и предлагаю свои услуги по настройке таргетированной рекламе в Facebook Ads. Готова приступить к работе в кратчайшие сроки. Буду рада обсудить подробности сотрудничества в ЛС.

  Я практикующий таргетолог. Работаю более 1,5 года. Опыт работы в 15+ проектах и разных нишах. Кейсы: image Google Drive

  В мою работу входит:
  Анализ предыдущих запусков в кабинете
  Анализ Инстаграм в сравнении с конкурентами
  Анализ ЦА, конкурентов
  Анализ рекламы конкурентов
  Подготовка стратегии продвижения
  Подготовка офферов
  Создание рекламных макетов
  Сбор аудиторий в кабинете
  Подготовка рекламных кампаний (офферы, макеты, аудитории)
  Подготовка рекламного кабинета
  Запуск рекламных кампаний
  Поиск рабочих связок
  Полное ведение рекламных кампаний
  Масштабирование рекламных кампаний
  Аналитика
  Отчетность (еженедельно)

  Буду рада сотрудничеству!

Current freelance projects in the category Social media advertising

Target Instagram/Facebook

203 USD

We are looking for an experienced targetologist in the custom furniture niche to join our team. We need someone who understands targeting well in the furniture niche. Promotion will be for the Instagram page, website is in progress.

Social media marketingSocial media advertising ∙ 25 proposals

It is necessary to set up advertising on Facebook and Instagram

It is necessary to set up advertising on Facebook and Instagram for a store of men's and women's clothing. It is necessary to set up advertising on the website.

Lead generation and salesSocial media advertising ∙ 37 proposals

Record a video review about the transportation service

In connection with the launch of a new service for transportation, our team needs initial feedback from clients. It is necessary to record a video review (selfie video) and speak a small pre-prepared text.

Social media advertisingTeaser advertisements ∙ 5 proposals

I am looking for specialists in TikTok traffic.

25 USD

What needs to be done: • Development of advertising strategy;• Compilation of media plans and budget forecasts;• Setting tasks for designer and copywriter;• Launch, management of advertising • Reporting on advertising campaigns formation;

Social media marketingSocial media advertising ∙ 11 proposals

Setting up and Customizing LinkedIn Profile

Technical task: Design and Setup LinkedIn for Company Objective: Set up and optimize the company profile on LinkedIn to increase its visibility, attract potential clients, and strengthen the brand image. We ask potential performers to provide the cost of work for each stage…

Social media page designSocial media advertising ∙ 2 proposals

Client
Serhii Kramar
Ukraine Ternopol  4  0
Project published
1 month 22 days ago
219 views