Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Consulting on CRM, searching for SRM sets for clinkers

Translated

 1. 441

  3 days126 USD

  Welcome to!
  I have great experience in implementing CRM systems in the company and adapting all business processes.
  We will choose a CRM that will cover all your needs and will be easy and cheap.

  Let’s discuss the project in more detail to understand the needs.
  Вітаю!
  Маю великий досвід в впровадженні CRM систем в компанії та адаптації всіх бізнес процесів.
  Підберемо CRM, яка закриє всі ваші потреби та буде легкою і дешевою.

  Давайте більш детально обговоримо проект, щоб розуміти потреби.

 2. 644  
  123 days31 USD

  Good Morning,
  I am the manager of the 3.14 agency.
  We are official partners of KeepinCRM, KeyCRM, ZohoCRM, PipeDrive and many others. For many years we have been specializing in the selection and implementation of CRM under different business. The portfolio has several implementations for the clinic.

  Write to me in a personal message, I will be able to give you more detail, according to the amount of time and value for the implementation of the project, according to the stages of implementation and support.
  Доброго дня,
  Я керівник компанії 3.14 agency.
  Ми є офіційними партнерами KeepinCRM, KeyCRM, ZohoCRM, PipeDrive і багатьох інших. Багато років саме спеціалізуємося в підборі та впровадженні CRM під різний бізнес. У портфелі є кілька впроваджень для клінік.

  Напишіть мені в особисті повідомлення, я зможу більш детально Вас зорієнтувати, за кількістю часу і вартості на реалізацію проєкту, за етапами реалізації та техпідтримки.

 3. 692    7  0
  1 day25 USD

  Irina, good day!We are engaged in the implementation of software for business CRM-ERP.We can help you solve your question.You just have to determine your needs and your business processes.Because, as you have written, "systems are many, functions are different" here you should first decide under which needs you will need it:
  The Customer Base
  The Base of Doctors
  Search and conducting work for new customers (Lidem)
  Registration of already existing customers (possibility to conduct the registration base)
  Opportunity to keep the schedule of the work of the doctors and see free time
  The need to communicate with customers through the site, messengers, etc.The need to carry out accounts with customers through the system
  The need to make accounts and pay for them in the system
  The need to carry out the composition of materials (and the sale or release of these materials)
  Analysis and what
  Accounting (Management and Accounting)
  Number of users for the system
  Do you need or not a personal customer office?
  and td.As you can see, questions are enough.We can make you the TZ under which we are already selecting the system.Write in a personal message, let’s talk.Good day !
  Ірино, доброго дня! Займаємось впровадженням програмних продуктів для бізнесу CRM-ERP. Можемо вам допомогти в вирішенні вашого питання. Треба тільки визначитись із вашими потребами та вашими бізнес- процесами. Бо, як ви вірно написали, "систем багато, функції різні" тут треба спочатку вирішити під які потреби вам це буде необхідно:
  Вести базу Клієнтів
  Вести базу Лікарів
  Пошук та ведення роботи по новим клієнтам ( Лідам)
  Реєстрація вже існуючих клієнтів ( моживість вести базу реєстацій)
  Можливість вести графік роботи лікарів та бачити вільний час
  Необхідність спілкування з клієнтами через сайт, месенджери, т.д.
  Необхідність вести розрахунки з клієнтами через систему
  Необхідність виставляти рахунки та проводити оплату по них у системі
  Необхідність вести склад матеріалів ( та продаж або видачу цих матеріалів)
  Вести аналітику та яку
  Вести облік ( управлінський, бухгалтерський)
  Кілкість користувачів для системи
  Потрібен чи ні особистий кабінет клієнта
  й т.д. То, як бачите - питань достатньо.
  Можемо вам попередньо зробити ТЗ під яке вже підберемо систему.
  Пишіть в особисті повідомлення, поспілкуємось.
  Гарного дня!

 4. 555    2  0
  10 days31 USD

  Good day ! Irino, I advise you CRM with great possibilities and at an affordable price. This is Planfix (https://planfix.ua/) . Planfix works on the principle of the designer, where you can make all the necessary settings, so it will be good for your request.

  I’m a more than 4 years certified business partner of the Planfix platform and I’m only working with this CRM, so I have profound knowledge and great practical experience.

  In PlanFix without exaggeration one of the best integration realisations with social networks and messengers.

  If you are interested, please write, we will discuss the alternatives.
  Доброго дня! Ірино, раджу вам CRM з великими можливостями і за прийнятною ціною. Це Planfix (https://planfix.ua/) . Planfix працює за принципом конструктора, де можна зробити всі необхідні налаштування, тому добре підійде під ваш запит.

  Я більше 4 років сертифікований бізнес-партнер платформи Planfix і працюю лише з цією CRM, тому маю глибокі знання і великий практичний досвід.

  У ПланФікс без перебільшення одна з найкращих реалізацій інтеграції з соціальними мережами і месенджерами.

  Якщо цікаво, пишіть, обговоримо варіанти співраці.

 5. 1586    79  2   1
  1 day13 USD

  Good day .
  I have experience in writing CRM systems. I can suggest you to write with the 0 CRM system as your business partner needs.
  If you have any questions you can write to me at L.S.
  Доброго дня.
  У мене є опит в написані CRM систем. Я можу запропонувати вам написати з 0 CRM систему так як треба вашому бізнес партнеру.
  Якщо у вас є питання можете написати мені в ЛС.

 6. 337    1  0
  1 day13 USD

  Welcome to!
  I’m going to try the OneBox CRM
  Ready to demonstrate the possibilities of the system.
  Write to me in personal, I will advise on this system and I will provide test access
  Вітаю!
  Пропоную спробувати CRM OneBox
  Готова провести демонстрацію можливостей системи .
  Напишіть мені в особисті , проконсультую по даній системі та надам тестовий доступ

 7. 464    3  0
  1 day25 USD

  Good day
  I am engaged in consulting, selection and setting of SRM systems for business
  Ready to help you with your task.
  Write to the PP, we will be able to make a meeting where I will recommend what will happen to your request
  Доброго дня
  Займаюся консалтингом, підбором та налаштуванням СРМ систем для бізнесу
  Готовий допомогти Вам з вашою задачею
  Пишіть у ПП, зможемо зробити зустріч де порекомендую те що підійде під ваш запит

 8. 7 more hidden bids
 • Viktor Chikalyuk
  24 January, 18:26 |

  Раджу створити свою. 

  Дорожче. Але буде краще в користуванні так і в можливості доповнення різних плюшок.


 • Aleksandr Korskanov
  24 January, 23:01 |

  Під які процеси потрібна CRM? Обробка вхідних заявок та показники відділу продажу чи внутрішній облік по послугах /записи/календар візитів?

Current freelance projects in the category Client management and CRM

Sending order details to our clients

Hello. We work in the field of international passenger transportation. We need to inform passengers about the details of their trip. Currently, after we have reserved a seat for the passenger, we need to send them the details of the upcoming trip according to our algorithm.…

Customer supportClient management and CRM ∙ 1 proposal

Integrating GPT-4 with CRM and Facebook for automating business processes

628 USD

We are looking for an experienced specialist to comprehensively integrate GPT-4 with CRM, Facebook, and third-party call applications to automate business processes. **Project Tasks:** 1. **GPT-4 Configuration:** - Configure GPT-4 for customer interaction. - Ensure…

Payment systems integrationClient management and CRM ∙ 2 proposals

Select a CRM system and add a CP

25 USD

Good day! It is necessary to form commercial proposals (CP) according to the technical task (select a CRM system)Theses:A CRM system is needed for a company engaged in retail and wholesale trade.Implementation can and most likely should be done in stages.It is necessary to…

1CClient management and CRM ∙ 6 proposals

Implementation of Odoo

Looking for an integrator to help set up Odoo for key processes. Briefly describe what I think is needed - CRM funnel - Booking of circles - Integration with website (Webflow) - Distribution of leads and clients with custom fields - Financial reporting (CashFlow, PNL) -…

Software and server configurationClient management and CRM ∙ 3 proposals

Bundle of forms on the website and crm bitrix24

It is necessary to connect the "contact forms" on the website https://konovalov.md/ and https://rocketseo.dev/ (wordpress) with CRM - leads bitrix24 via API Experience and similar previously implemented projects are welcome.

DatabasesClient management and CRM ∙ 6 proposals

Client
Profile banned


Project published
3 months 29 days ago
96 views