Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Lead generation for an employment agency abroad FB\Inst\ADS

Translated73 USD

 1. 913    2  0
  30 days367 USD

  Good day 😊 I am interested in your project, I have experience working in your niche. I have been working with advertising on Facebook/Instagram/Tik Tok for 3 years 👩💻. Write to me privately and I will send you case studies.

  My advantages:
  ~ I comprehensively manage the project, analyze the landing page and provide recommendations
  ~ I conduct a lot of testing, provide reports and deliver results
  ~ I design banners and texts for advertisements

  Write to me privately, let's discuss the project.
  Добрий день😊 Зацікавив ваш проект, маю досвід роботи з вашою нішею
  Працюю з рекламою на Facebook/Instagram/Tik Tok 3 роки👩💻 Напишіть мені в особисті відправлю кейси.

  Мої переваги:
  ~ комплексно веду проект, роблю аналіз посадкової та даю рекомендації
  ~ багато тестую, даю звітність та роблю результат
  ~ розробляю банери та тексти для реклами

  Пишіть у особисті, обговоримо проект

 2. 343  
  30 days367 USD

  Good day!

  My name is Ivan, I have experience working with the promotion of HR agencies for employment abroad. I have been engaged in targeted advertising since 2022, I have a clear understanding of how to bring quality audience traffic to your project.

  I suggest discussing more details in private messages, also please provide a link to your website and social networks so that I can analyze your project in more detail. And provide an advertising plan.

  Looking forward to your response.
  Доброго дня!

  Мене звуть Іван, маю досвід роботи з просуванням HR агенств із працевлаштуванням за кордоном.
  Займаюся таргетованною рекламою з 2022 року, маю чітке розуміння як привести трафік якісної аудиторії у ваш проект.

  Пропоную поспілкуватися більш детальніше в особистих повідомленнях, також найдійшдіть посилання на ваш сайт та соц.мережі, щоб я детальніше проаналізував ваш проект. Та надав план дій по рекламі.

  Чекаю вашої відповіді.

 3. 390  
  30 days612 USD

  Alexey, for such a complex task, you need not a targetologist, but a project manager who can develop a project on the management cycle. Lead generation is not equal to sales, so for your project, you need to select a project manager with skills in both sales and marketing. Targetologists can generate 100500 leads, but if we don't have a competent sales department, it's all in vain. The idea of combining the functions of five people in one is utopian. Planning, organization, motivation, control. These functions can be covered by one person in one direction.

  I propose my own candidacy as a project manager. I have more than 5 years of experience in management consulting. I have already implemented dozens of similar projects. I will provide case studies upon request.
  Олексій, для такого комплексного завдання вам потрібен не таргетолог, а проджект, який зможе розробити вести проект по управлінському циклу.
  Генерація лідів не дорівнює продажі, тому до вашого проекту необхідно підібрати проджекта зі скілами і продавана і маркетолога. Таргетологи можуть насипати 100500 лідів, та якщо маємо не компетентний відділ продажів - все марно.
  Ідея об'єднати в одній людині функціонал п'ятьох утопічна.
  Планування, організація, мотивація, контроль. Ці функції може закривати одна людина в одному напрямку.

  Пропоную власну кандідатуру як керівника проекту. В управлінському консалтингу більше 5 років. Реалізував вже десятки аналогічних проектів. Кейси надам за запитом.

 4. 1478    38  1   5
  30 days489 USD

  Hello! I am a professional marketer with over 10 years of experience in promoting companies.
  My name is Igor Sharov, and I specialize in targeted advertising, social media management, and developing effective marketing strategies.
  My services include:
  Targeted advertising: I create targeted campaigns on popular advertising platforms such as Facebook, Instagram, TikTok to attract the target audience for your business.
  Social media management (SMM): I help improve your brand presence on social networks by creating engaging content that attracts the audience and increases reach.
  Development of marketing strategies: I analyze your business, competitors, and the market to develop personalized marketing strategies that will help you achieve your goals and increase profits.
  Why choose me:
  Experience and professionalism: Over 10 years of marketing experience allow me to offer high-quality services and results.
  Individual approach: I tailor each strategy to the unique needs and goals of each client.
  Transparency and accountability: I maintain transparent communication with clients and provide detailed reports on the work done and the results achieved.
  Вітаю! Я професійний маркетолог з понад 10-річним досвідом у просуванні компаній.
  Мене звати Ігор Шаров, і я спеціалізуюся на таргетованій рекламі, управлінні соціальними медіа та розробці ефективних маркетингових стратегій.
  Мої послуги включають:
  Таргетована реклама: Я створюю спрямовані кампанії на популярних рекламних платформах, таких як Facebook, Instagram, TikTok, щоб привернути цільову аудиторію для вашого бізнесу.
  Управління соціальними медіа (СММ): Я допомагаю поліпшити присутність вашого бренду в соціальних мережах, створюючи привабливий контент, який залучає аудиторію та збільшує охоплення.
  Розробка маркетингових стратегій: Я аналізую ваш бізнес, конкурентів та ринок, щоб розробити персоналізовані маркетингові стратегії, які допоможуть вам досягти ваших цілей та збільшити прибуток.
  Чому обирають мене:
  Досвід та професіоналізм: Понад 10 років роботи у сфері маркетингу дозволяють мені пропонувати високоякісні послуги та результати.
  Індивідуальний підхід: Я адаптую кожну стратегію під унікальні потреби та цілі кожного клієнта.
  Прозорість та звітність: Я підтримую прозоре спілкування з клієнтами та надаю докладні звіти про зроблену роботу та досягнуті результати.

 5. 468    3  0
  30 days245 USD

  Hello Alex! I am a media buyer, have experience working with Meta Ads services for over 3 years and I know exactly how to use their capabilities to successfully set up targeted advertising and bring interested clients to your recruitment agency.📈

  I have extensive experience in setting up advertising campaigns in your field, know how to properly set up targeted advertising, optimize conversions, achieve the target cost per lead and significantly improve results for your project. Recently worked with a recruiting agency, where 839 leads were generated in a month at a cost of $0.99 per lead. Would it be convenient for you to have a short online meeting today or tomorrow, where I can show you advertising accounts of past projects in your field? Below I will attach the latest case study in your field for your understanding of my capabilities.

  839 leads at $0.99 for a recruiting agency | Meta Ads
  https://freelancehunt.com/showcase/work/839-lidiv-po-0-99-dlya-rekrutingovoyi/1789667.html

  $0.67 registration cost for a freelance service | Meta Ads
  https://freelancehunt.com/showcase/work/0-67-vartist-reestratsiyi-na-frilans-servis/1789664.html

  ✅ 30+ satisfied clients (USA, Canada, Europe, Australia)
  ✅ 12 months - average duration of cooperation with my clients
  ✅ Average ROAS of my projects - 350%
  ✅ Average monthly budget over $10,000

  I am interested in your project. Please write to me in private messages.
  Have a great day!🤝
  Вітаю Олексію! Я медіа байер, маю досвід роботи з сервісами Meta Ads більше 3 років і я точно знаю, як використовувати їх можливості, щоб успішно налаштувати таргетовану рекламу та привести зацікавлених клієнтів до Вашої агенції з працевлаштування.📈

  Маю потужний досвід в налаштуванні рекламних кампаній у Вашій сфері, знаю як правильно налаштувати таргетовану рекламу, налаштувати конверсії, вийти на цільову ціну ліда та суттєво покращити результати для Вашого проекту. Нещодавно праював з рекрутинговою агенцією, за місяць було приведено 839 лідів по ціні в 0.99$. Вам буде зручно вийти сьогодні або завтра на коротку онлайн-зустріч, де я Вам покажу рекламні кабінети минулих проєктів у Вашій сфері? Нижче прикріплю останній кейс у Вашій сфері для вашого розуміння моїх можливостей.

  839 лідів по 0,99$ для рекрутингової агенції | Meta Ads
  https://freelancehunt.com/showcase/work/839-lidiv-po-0-99-dlya-rekrutingovoyi/1789667.html

  0.67$ вартість реєстрації на фриланс сервіс | Meta Ads
  https://freelancehunt.com/showcase/work/0-67-vartist-reestratsiyi-na-frilans-servis/1789664.html

  ✅ 30+ задоволених клієнтів (США, Канада, Європа, Австралія)
  ✅ 12 місяців - середній час співпраці з моїми клієнтами
  ✅ Середній ROAS моїх проектів – 350%
  ✅ Середній бюджет в місяць більше $10,000

  Зацікавив Ваш проект. Напишіть мені будь ласка в особисті.
  Гарного дня!🤝

 6. 1447    8  0
  30 days660 USD

  Hello!
  A website for sales is needed not only for Google but also for FB.
  In order to provide you with something concrete, it is necessary to analyze the project and receive information from you that will allow to form a concrete proposal.
  I have solid and extensive experience in advertising in various niches on FB and Google.
  You can familiarize yourself with some cases in the profile.
  I work for results, interested in long-term cooperation and % of sales.
  I suggest moving to private for communication)
  Вітаю!
  Сайт для продажів необхідний не тільки для Гуглу а і фб
  Для того щоб сформувати вам щось фактичне, потрібно провести аналіз проекту та отримати від вас інформацію яка дасть можливість формувати фактичну пропозицію
  Маю солідний та широкий досвід заливу в різних нішах на фб і Гугл
  З деякими кейсами можете ознайомитись в профілі.
  Працюю на результат зацікавлений у довготривалій співпраці і % від продажів.
  Пропоную перейти в особисті для спілкування)

 7. 253  
  30 days294 USD

  Good day. My name is Alexander.
  I am a specialist in targeted advertising on Facebook/Instagram, as well as Google ads (PPC Specialist).
  I will help set up targeted advertising on social networks Fb/inst and bring clients to your business.
  I will conduct analytics and skillfully develop a promotion strategy for your business with further placement on Fb/Inst.
  I have experience working with various niches in the markets of Ukraine, Europe, and the USA (including gray and black niches).
  I work with Anti-detect browsers, bans, and Fb/Ins blocking.
  I have launched ads in such directions as: employment abroad, and in Ukraine, vape advertising (liquid, disposable), sports betting, gambling, beauty products, etc.
  I work with the beauty niche, commodity business, and various types of services.
  I guarantee the result of my work and will refund your money in case of its absence.
  I also guarantee uninterrupted operation of your ads in case of blocking the Facebook ad account.
  To confirm my competence, I can provide links to my cases.
  Available 24/7.
  I am currently managing 4 projects in your niche. I can provide cases.
  Доброго дня. Мене звати Олександр.
  Я спеціаліст с таргетованой рекламі Facebook/Instagram, та реклами Гугл (РРС Спеціаліст).
  Допоможу налаштувати таргетовану рекламу в соціальних мережах Fb/inst і приведу клієнтів у ваш бізнес.
  Проведу аналітику і грамотно складу стратегію просування для вашого бізнесу з подальшим розміщенням в Fb/Inst.
  Маю досвід роботи з різними нішами на ринку України, Європи та США (в тому числі з сірими і чорними нішами).
  Працюю з Антидетект браузерами, банами і блокуваннями Fb/Ins.
  Запускав рекламу на такі напрямки як: працевлаштування за кордоном, і в Україні, реклама вейпі (жиж, одноразок), ставки на спорт, гемблінг, бади і т.д.
  Працюю з нішею бьюті, товарним бізнесом і різними видами послуг.
  Даю гарантією результату на свою роботу і повернену вам гроші у випадку його відсутності.
  Також гарантую безперебійну роботу вашої реклами у випадку блокування рекламного кабінету Facebook.
  Для підтвердження компетентності, можу скинути посилання на свої кейси.
  На зв'язку: 24/7.

  Зараз веду 4 проєкта по вашій ніші. Можу надати кейси.

 8. 459    1  0
  30 days318 USD

  Good day 👋

  My name is Valentin, and I am interested in your project. I would like to take it on.

  My advantages:
  - Over 65+ successful projects, with positive feedback from clients
  - Experience working in various niches: from real estate in Ukraine to car rentals in Dubai.
  - Worked with budgets ranging from 10-2000$/day, and achieved success in projects regardless of budget
  - Always available
  - Daily reporting and a comprehensive report at the end of cooperation/period.

  I suggest discussing your project in more detail in private messages. Looking forward to hearing back.
  Доброго дня 👋

  Мене звати Валентин, і Ваш проект мене зацікавив. Я хотів би взяти його в роботу

  Мої переваги:
  - Більше 65+ успішних проєктів, з позитивнии відгуками від клієнтів
  - Досвід роботи з багатьма нішами: від перманенту в Україні до оренди авто в Дубаї.
  - Працював з бюджетами 10-2000$/день, і при будь-якому бюджеті досягали успіху в проектах
  - Постійно на зв'язку
  - Щоденна звітність та загальний звіт в кінці співпраці/періоду.

  Пропоную обговорити Ваш проект більш детально в особистих повідомленнях. Сподіваюсь на зворотній зв'язок

 9. 4918    132  0   3
  5 days122 USD

  Good day! 👋
  My name is Alexander, I am a specialist in targeting, contextual advertising, and SMM.
  I will gladly take on the implementation of your project and show successful results.
  Over 7 years of experience, hundreds of satisfied clients.
  Implemented projects worth more than $1,000,000.
  Feel free to contact me!
  Доброго дня! 👋
  Мене звати Олександр, я спеціаліст в сфері таргетингу, контекстної реклами та SMM.
  З радістю візьмуся за реалізацію вашого проекту, та покажу успішні результати.
  Досвід роботи понад 7 років, сотні задоволених клієнтів.
  Реалізовано проектів більш ніж 1 000 000 $
  Звертайтеся!

 10. 330  
  30 days245 USD

  Good day, Olexii! I am interested in your project. In my portfolio, there is a project similar to yours, where we generated leads for employment in EU countries and obtained 605 leads at $1.73 each. Lead qualification - 52.4%. In this project, we used a lead generation approach through an internal lead form.

  You can learn more about the case here: https://freelancehunt.com/showcase/work/pratsevlashtuvannya-polschu-slovachchinu-ta-chehiyu/1744942.html

  In your project, I can handle the lead generation task as I have experience in this niche. I would like to familiarize myself with the social networks, website, and the service itself that needs to be promoted.

  Write to me, I am ready to discuss details and contribute to your project!
  Доброго дня, Olexii!

  Цікавить ваш проект.

  У моєму портфоліо є схожий до вашого проект, в рамках якого ми генерували ліди на працевлаштування в країнах ЄС, та отримали 605 лідів по 1,73$. Кваліфікація лідів - 52,4%.

  У даному проекті ми використовували підхід генерації лідів через внутрішню лід-форму.

  Тут можете детальніше ознайомитися з кейсом:

  https://freelancehunt.com/showcase/work/pratsevlashtuvannya-polschu-slovachchinu-ta-chehiyu/1744942.html

  У вашому проекті я зможу закрити задачу лідогенерації, оскільки є досвід роботи в даній ніші.
  Хотів би ознайомитися із соцмережами, сайтом та самою послугою, яку потрібно просувати.

  Напишіть мені, готовий обговорити деталі та дати користь у вашому проекті!

 11. 837    3  0
  30 days367 USD

  Good day!

  I am interested in your project and would like to offer you a 15-day trial period for $99, during which you will see real results of my work. Minimum costs - maximum efficiency.

  I have successful cases in product niches and services. Do not miss the chance to increase your sales with a professional marketer who works on a results-based payment.

  Interested in the offer? Write to me in direct.
  Доброго дня!

  Зацікавив ваш проект і хочу запропонувати вам 15-денний тестовий період за 99$, протягом якого ви побачите реальні результати моєї роботи. Мінімальні витрати — максимальна ефективність.

  Маю успішні кейси в товарних нішах та послугах. Не втрачайте шанс збільшити ваші продажі з професійним маркетологом, який працює з оплатою за результат.

  Зацікавила пропозиція? Напишіть мені в дірект.

 12. 541    2  0
  30 days245 USD

  Good day, I have worked with several recruitment campaigns. Attracted leads to the website and messenger, and Direct. Attracted leads from Belarus, Germany, Ukraine, and Poland. The main problem of working with the EU is that it is not possible to track leads in messengers due to privacy policy, so I recommend launching the website and adding UTM tags to understand the quality of work of a particular group of messages or ads. I also have working setups for the audience and understanding of which creatives can work well now. I will be happy to have a call and help with the project!
  Доброго дня, працював з декількома кампаніями у сфері працевлаштування. Приваблював лідів на сайт та в месенджер і в Дірект
  Приваблював лідів з Білорусії, Німеччини, України та Польщі. Основна проблема роботи з ЕС - це не можливо відслідкувати ліда в месенджерах через політику конфіденційності, тому рекомендую запускати саме сайт та проставляти ЮТМ мітки для розуміння якісної роботи тої чи іншої групи повідомлень або оголошення.
  Також маю вже працюючі сетапи по аудиторії, і маю розуміння по тому, які креативи на зараз можуть добре працювати.

  Буду радий вийти на зізвон та допомогти із проектом!

 13. 630    3  0
  30 days294 USD

  Good day, Alexey

  I have worked with 3 job agencies in Europe - SkyGroupWork, InvestOnline, Eksoi. Therefore, I know the intricacies of this niche and which connections work best. I suggest discussing the project terms and tasks in more detail.

  Sincerely, Vladislav!
  Доброго дня, Олексій

  Працював з 3 агенствами праці у Європі - SkyGroupWork, InvestOnline, Eksoi. Тому знаю тонкощі даної ніші та які зв'язки краще працюють. Пропоную детальніше обговорити умови проекту та задачі.

  З повагою, Владислав!

 14. 454    1  0
  30 days367 USD

  I have 4 years of experience in targeting, and 3 in general marketing.
  How do you choose a candidate? Test or phone call?
  Let's determine if I am suitable for you, thank you.
  Маю 4 роки досвіду в таргету, та 3 в загальному маркетигу.
  Як ви обираєте кандидата? Тестове чи зідзвон?
  Давайте визначимо чи підхожу я вам, дякую

 15. 14 more hidden bids
  2 more hidden bids

Current freelance projects in the category Lead generation and sales

Set up advertising for Instagram for eyelash extensions in Poland

12 USD

Here is the translated HTML snippet: Here is the Instagram: alicja.lash My sister manages the Instagram, and I want to help her. We live in a small town in Poland called Mlawa, with a population of around 30k (many Ukrainians). We need to attract clients for eyelash…

Lead generation and salesSocial media advertising ∙ 9 proposals

Setting up targeting, FB

73 USD

Good day, a fairly specific service is needed, namely: It is necessary to check the level of demand for a new product by launching targeted FB advertising that will lead to a landing page. The goal is to get the first orders (10-20 requests), within the first week and a half.…

Lead generation and salesSocial media advertising ∙ 15 proposals

Sushi

1) Enter the query "syodo sushi" in the Google search and select the first site https://syodo.com.ua/ 2) Simulate user behavior for more than 1 min 30 sec, during this time make 4+ transitions on the site, the last page should be contacts.

Lead generation and sales ∙ 3 proposals

Promotion of Telegram application

There is an application telegram apps center + bot, the theme is esotericism + psychology. Looking for ways to promote. Ready to consider any options, the main thing is that ROI matches and does not block.

Lead generation and salesTeaser advertisements ∙ 2 proposals

Sending messages to thematic chats in Telegram is needed.

Technical task for SMM specialist on sending messages in thematic chats in Telegram 1. Goal Conducting effective messaging in thematic chats in Telegram to promote the service, increase engagement and conversions. 2. Tasks - Selection of relevant thematic chats. - Creating…

Lead generation and salesSocial media marketing ∙ 4 proposals

Client
Olexii Khomenko RUKA
Ukraine Kyiv
Project published
22 days 21 hours ago
159 views