Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Targeted advertising on Instagram and Facebook

Translated

 1. 377

  30 days124 USD

  Maxim, Hello! We have experience working on more than 35 projects 🔥 and retaining clients for 7 months⚙️

  We are ready to conduct a free audit for you and provide our recommendations. Please write in a personal message.
  Our team knows how to systematically attract new clients and generate effective traffic, focusing on profit.
  Our cases - https://wedigitagency.notion.site/8bdb78f9a2c840adbd4170b5f9f3b592?pvs=4

  Your task has interested us, we are ready to start work in the shortest terms. Thank you for the information, but we need to discuss your project in more detail!
  Please write in a personal message.
  You can also see examples of our work in the account profile and if you write to me in a personal message
  Максим , Вітаю! Маємо досвід роботи з більше ніж 35 проєктів 🔥 та пролонгування клієнтів від 7 місяців⚙️

  Ми готові провести для вас безкоштовний аудит та видати свої рекомендації. Напишіть будь-ласка в особисті повідомлення.
  Наша команда знає як системно залучати нових клієнтів та створити результативний трафік, з орієнтиром на прибуток
  Наші кейси — https://wedigitagency.notion.site/8bdb78f9a2c840adbd4170b5f9f3b592?pvs=4

  Зацікавило ваше завдання, готові приступити до роботи в найкоротші терміни. Дякуємо за інформацію, але необхідно більш детально обговоирити ваш проєкт!
  Напишіть будь-ласка в особисті повідомлення.
  Кейси робіт ви також можете подивитись в профілі акаунту та якщо напишете мені в особисті повідомлення

 2. 1046
   5  0

  30 days297 USD

  Hello, Maxim. I have read your request. I have been working as an Instagram/Facebook marketer for over 2 years. I have experience in 30+ niches in projects in Ukraine, Europe, and the USA (lead generation, e-commerce, services, infoproducts). Please check out the cases here https://t.me/+PMl-4zIFomY5MDli or in the profile.

  Please write to me personally and we will discuss your project in more detail.
  Вітаю, Максим.
  Ознайомилась із вашим запитом.
  Працюю маркетологом Instagram\Fb більше 2 років. Є досвід у 30+ нішах у проектах: в Україні, Європі та США (лідогенерація, екомерс, послуги, інфопродукти).
  Кейси переглядайте тут https://t.me/+PMl-4zIFomY5MDli або у профілі.

  Напишіть, будьласка в особисті і поспілкуємося більш детальніше про ваш проект.

 3. 559
   1  0

  30 days396 USD

  Good day 👋

  My name is Valentin, and I am interested in your project. I would like to take it on.

  My advantages:
  - Over 65+ successful projects, with positive feedback from clients
  - Experience working in various niches: from real estate in Ukraine to car rentals in Dubai.
  - Worked with budgets ranging from 10-2000$/day, and achieved success in projects regardless of the budget
  - I have a team that can handle any digital marketing-related issues.
  - Always available
  - Daily reporting and a final report at the end of cooperation/period.

  I have successful cases in E-commerce, info-biz, single-product stores, and more.

  I suggest discussing your project in more detail in private messages. Looking forward to hearing back.
  Доброго дня 👋

  Мене звати Валентин, і Ваш проект мене зацікавив. Я хотів би взяти його в роботу

  Мої переваги:
  - Більше 65+ успішних проєктів, з позитивнии відгуками від клієнтів
  - Досвід роботи з багатьма нішами: від перманенту в Україні до оренди авто в Дубаї.
  - Працював з бюджетами 10-2000$/день, і при будь-якому бюджеті досягали успіху в проектах
  - Маю команду, котра може вирішити будь-яке питання повязане з digital-маркетингом.
  - Постійно на зв'язку
  - Щоденна звітність та загальний звіт в кінці співпраці/періоду.

  Є успішні кейси як з E-commercial, так і інфобізом, магазинами одного товару і не тільки)

  Пропоную обговорити Ваш проєкт більш детально в особистих повідомленнях. Сподіваюсь на зворотній зв'язок

 4. 28359
   203  0

  30 days321 USD

  Good day👋.

  I am interested in your project and would like to take it on.

  My advantages:
  - I am in the top 3 in the category of social media marketing (SMM)
  - A professional with over 8 years of experience.
  - Successfully completed 300+ projects, receiving numerous positive reviews from clients.
  - Proud to have worked with large budgets and achieved success in projects.

  You can find more details here
  Freelancehunt

  Let's discuss how I can help you achieve your goals. Contact me by clicking the message button next to my profile.
  Добрый день👋.

  Меня заинтересовал ваш проект и я хотел бы взять его в работу.

  Мои приимущества:
  - Вхожу в топ 3 в категории продвижение в социальных сетях (SMM)
  - Профессионал с более чем 8-летним опытом работы.
  - Успешно реализовали 300+ проектов, получив при этом множество положительных отзывов от клиентов.
  - Горжусь тем, что работал с большими бюджетами и добились успеха в проектах.

  Детальнее можете ознкомиться тут
  Freelancehunt

  Давайте обсудим, как я могу помочь вам достичь ваших целей. Свяжитесь со мной, нажав на кнопку сообщения возле моего профиля.

 5. 590
   2  0

  20 days297 USD

  Good day, Maxim! I am ready to take on your project.

  A bit about myself: I have over 5 years of experience in marketing and have implemented more than 250 projects, my clients have received a total advertising revenue of over 500,000! I have worked with major companies, namely: Finmap, Hugo Boss, Arber.

  I will do for you:
  - Analysis of competitors' advertising campaigns
  - Analysis of the target audience (TA)
  - Sales funnel development
  - Landing page audit
  - Launch and optimization of advertising with weekly reporting.

  Write to me privately, we will discuss your project and develop a strategy for the first month.
  Have a nice day!
  Доброго дня, Максим! Готовий взятися за ваш проєкт.

  Трохи про себе: Маю більше 𝟓 років досвіду в маркетингу та реалізував більш 𝟐𝟓𝟎 проєктів, мої клієнти отримали загальний дохід від реклами в розмірі більше 𝟓𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎! Працював з великими компаніями, а саме: Finmap, Hugo Boss, Arber.

  Зроблю для вас:
  — Аналіз рекламних кампаній конкурентів
  — Аналіз цільової аудиторії (ЦА)
  — Розробка воронки продажів
  — Проведу аудит посадкової сторінки
  — Запуск та оптимізація реклами з щотижневою звітністю.

  Пишіть у особисті, обговоримо ваш проєкт та опрацюємо стратегію на перший місяць
  Гарного дня!

 6. 228  
  30 days185 USD

  Good day! I'm Julia, a marketer focusing on targeted advertising.

  My advantages:
  🔍 Deep analysis of the audience, competitors, and niche
  💡 Creative approach in creating creatives for advertising
  📈 Successful experience in beauty, fashion, cosmetics, delivery, and other niches
  🔍 Some cases are in the portfolio

  I invite you to cooperate to achieve new heights in your business! 🚀

  I will gladly develop a strategy that I recommend specifically for such projects. Please let me know the most convenient way to contact you?
  Добрий день! Я - Юля, маркетолог з фокусом на таргетованій рекламі.

  Мої переваги:
  🔍 Глибокий аналіз аудиторії, конткурентів та ніші
  💡 Творчий підхід у створенні креативів для реклами
  📈 Успішний досвід у бʼюті, одязі, косметиці, доставці та інших нішах
  🔍 Деякі кейси є у портфоліо

  Запрошую до співпраці для досягнення нових висот у вашому бізнесі! 🚀

  З радістю пропишу стратегію, яку рекомендую саме на таких проектах. Підкажіть, зручно буде написати в особисті?

 7. 301    4  0
  30 days247 USD

  Good day. I am a Facebook and Instagram targetologist. Also, I am a graphic designer, so if creativity is needed, it's not a problem. I discuss all the details personally and confirm each step. I perform all actions efficiently and professionally. I will be glad to cooperate.
  Добрий день. Я таргетолог у фейсбукі та інстаграмі.За сумісністю графічний дизайнер,якщо потрібний креатив-це не проблема. Усі деталі обговорюю особисто, та каждий крок обговорюю та підтверджую. Усі дії виконую єфективно та професійно. Буду радий співпраці.

 8. 760    20  0
  31 days173 USD

  Good day.
  I have experience working with the Sadhu doll shop, one product, but different designs, models.
  Before launching the target, I always analyze past advertising campaigns, target audience, and competitors to achieve the best results.

  The cost includes:
  - launching advertising and support for 1 month
  - analysis of the target audience and competitors
  - design of advertising creatives
  - writing texts for advertising

  I will be glad to cooperate with you!
  Добрый день.
  Есть опыт работы с магазином домок Садху, один товар, но разные дизайны, модели.
  Перед запуском таргета всегда анализирую прошлые рекламные компании, целевую аудиторию и конкурентов для достижения лучших результатов.

  В стоимость входит:
  - запуск рекламы и сопровождение в течение 1 месяца
  - анализ ЦА и конкурентов
  - дизайн рекламных креативов
  - написание текстов для рекламы

  Буду рада сотрудничеству с вами!

 9. 471    3  0
  30 days247 USD

  Hello Maxim! I am a media buyer, have experience working with Meta Ads services for over 3 years and I know exactly how to use their capabilities to set up a successful advertising campaign and increase sales for your online store.📈

  I have extensive experience in setting up advertising campaigns for both single-product stores and multi-product stores, know how to set up targeted advertising qualitatively, set up conversions, select keywords, achieve the target cost per lead, create several ad groups, and get your online store to the top positions among competitors. Would it be convenient for you to have a short online meeting today or tomorrow, where I will show you advertising accounts of past projects in your field? Below I will attach the latest cases for your understanding.

  $72k revenue for eCommerce | Meta Ads (online toy store)
  https://freelancehunt.com/showcase/work/72k-dohodu-dlya-ecommerce-meta/1789659.html

  eCommerce | 22K$ revenue | Meta Ads (furniture online store)
  https://freelancehunt.com/showcase/work/ecommerce-22k-dohodu-meta/1789656.html

  ✅ 30+ satisfied clients (USA, Canada, Europe, Australia)
  ✅ 12 months - average cooperation time with my clients
  ✅ Average ROAS of my projects - 350%
  ✅ Average monthly budget over $10,000

  I am interested in your project. Please write to me personally.
  Have a great day!🤝
  Вітаю Максиме! Я медіа байер, маю досвід роботи з сервісами Meta Ads більше 3 років і я точно знаю, як використовувати їх можливості, щоб налаштувати успішну рекламну кампанію та підвищити кількість продажів для Вашого інтернет-магазину.📈

  Маю великий досвід в налаштуванні рекламних кампаній як для магазинів одного товару так і для багатотоварних магазинів, знаю як якісно налаштувати таргетовану рекламу, налаштувати конверсії, підібрати ключові слова, вийти на цільову ціну ліда, створити декілька груп об'яв та вивести Ваш інтернет-магазин на перші позиції серед конкурентів . Вам буде зручно вийти сьогодні або завтра на коротку онлайн-зустріч, де я Вам покажу рекламні кабінети минулих проєктів у Вашій сфері? Нижче прикріплю останні кейси для вашого розуміння моїх можливостей.

  $72k доходу для eCommerce | Meta Ads (онлайн-магазин іграшок)
  https://freelancehunt.com/showcase/work/72k-dohodu-dlya-ecommerce-meta/1789659.html

  eCommerce | 22K$ доходу | Meta Ads (меблевий онлайн-магазин)
  https://freelancehunt.com/showcase/work/ecommerce-22k-dohodu-meta/1789656.html

  ✅ 30+ задоволених клієнтів (США, Канада, Європа, Австралія)
  ✅ 12 місяців - середній час співпраці з моїми клієнтами
  ✅ Середній ROAS моїх проектів – 350%
  ✅ Середній бюджет в місяць більше $10,000

  Зацікавив Ваш проект. Напишіть мені будь ласка в особисті.
  Гарного дня!🤝

 10. 898    2  0
  30 days371 USD

  Good day 😊 I have experience in promoting a single product - write me a personal message, we will discuss your project!

  I have been working with advertising for 3 years on Facebook/Instagram/Tik Tok 👩💻 Write to me personally and I will send you case studies.

  My advantages:
  ~ I comprehensively manage the project, analyze the account and provide content recommendations
  ~ I conduct a lot of testing, provide reports and deliver results
  ~ I develop banners and texts for advertising
  Добрий день😊 Є досвід у просуванні одного товару - напишіть у особисті, обговоримо ваш проект!

  Працюю з рекламою 3 роки на Facebook/Instagram/Tik Tok 👩💻 Напишіть мені в особисті відправлю кейси.

  Мої переваги:
  ~ комплексно веду проект, роблю аналіз акаунту та даю рекомендації щодо контенту
  ~ багато тестую, даю звітність та роблю результат
  ~ розробляю банери та тексти для реклами

 11. 252  
  30 days346 USD

  Good day👋

  I am interested in your project and I want to take it on.

  I am a Media Buyer, a specialist in the e-commerce niche, who promotes online stores worldwide through advertising on META and Tik Tok ads. Among my clients are: Bezet, MBFashion Vikonda, Samsonite, and others. I have invested over $200,000 in advertising and in the last month, my clients have seen a 500% return on ad spend.

  Let's discuss how I can help you achieve your goals. Contact me by clicking the message button next to my profile.
  Добрый день👋

  Мене зацікавив ваш проект і я хочу взяти його в роботу

  Я Media Buyer, спеціаліст в e-commerce ніші, який просуває інтернет магазини по всьому світу за допомогою реклами в META та Tik Tok ads. Серед моїх клієнтів: Bezet,MBFashion Vikonda, Samsonite та інші. Проінвестував в рекламу вже більше 200 000$ та за останній місяць у моїх клієнтів окупність реклами 500%

  Давайте обговоримо, як я можу допомогти вам досягти ваших цілей. Зв'яжіться зі мною, натиснувши кнопку повідомлення біля мого профілю.

 12. 282  
  30 days198 USD

  Great positive experience in advertising with goods on Facebook and Instagram in many niches and different geos. I will develop an advertising campaign with a high level of conversions for a reasonable budget.
  Маб великий позитивний досвід реклами з товаркою у фб та інст у башатьох нішах та на різні гео
  Розроблю рекламні кампанію з високим рівнем конверсій за розумний бютжет

 13. 110  
  30 days198 USD

  Good day, I have 3 years of experience working with website targeting, skills in setting up pixels, tracking all interactions, customizing with code, for better understanding of user behavior on the site and retargeting possibilities. I have experience working with single-product landing pages and promoting them through social networks. I am ready to take on your project, both on a permanent basis and to discuss short-term cooperation.
  Доброго дня, досвід роботи з таргетом на сайти 3 роки, маю навички налаштування пікселю, відстеження всіх взаємодій, нестандартні налаштовую кодом, для кращого розуміння поведінки людей на сайті і можливості ретаргету.
  Є досвід роботи з лендінгами на 1 товар, та просуванню їх через соц мережі
  Готова взятись за Ваш проектний, як на постійній основі так і обговорити короткотривалу співпрацю

 14. 267  
  30 days247 USD

  Hello, Maxim!

  I am interested in your project. I am confident that I can help you, as I have been working with targeting for over 4 years and have helped many clients from Ukraine, the USA, and Europe increase their profits using Meta Ads.

  I will take care of:
  🟢 Conducting in-depth audience and competitor research
  🟢 Creating advertising creatives
  🟢 Setting up ads, A/B testing
  🟢 Auditing and optimizing current campaigns
  🟢 Providing regular campaign performance reports/analysis

  Looking forward to your message!
  Вітаю, Максим!

  Зацікавив ваш проект. Впевнена, що зможу вам допомогти, адже я працюю з таргетом більше 4-х років і допомогла багатьом клієнтам з України, США і Європи збільшити свій прибуток за допомогою Meta Ads.

  Візьму на себе:
  🟢 Проведення глибокого дослідження аудиторії та конкурентів
  🟢 Створення рекламних креативів
  🟢 Налаштування реклами, А/B тестування
  🟢 Аудит і оптимізація поточних кампаній
  🟢 Надання регулярної звітності/аналізу показників кампанії

  Чекаю вашого повідомлення!

 15. 366  
  30 days247 USD

  My name is Ilya, and I specialize in setting up targeted and contextual advertising, as well as SMM 📊

  My responsibilities include:

  🟢 Business theme analysis
  🟢 Setting up the advertising account
  🟢 Page analysis
  🟢 Defining the target audience
  🟢 Audience selection
  🟢 Audience segmentation
  🟢 Pixel installation
  🟢 Testing the advertising campaign
  🟢 Advertising campaign optimization
  🟢 Creative development
  🟢 Text writing
  🟢 Retargeting
  🟢 Reporting
  🟢 SMM
  I am ready to cooperate! If you are interested, feel free to contact me 📩. The advertising budget depends on the settings and ad placement.
  Мене звуть Ілля, і я спеціалізуюся на налаштуванні таргетованої та контекстної реклами, а також SMM 📊

  Мої обов'язки включають:

  🟢 Аналіз тематики бізнесу
  🟢 Налаштування рекламного кабінету
  🟢 Аналіз сторінки
  🟢 Визначення цільової аудиторії
  🟢 Підбір аудиторії
  🟢 Сегментування аудиторії
  🟢 Установка пікселя
  🟢 Тестування рекламної кампанії
  🟢 Оптимізація рекламної кампанії
  🟢 Розробка креативів
  🟢 Написання тексів
  🟢 Ретаргетинг
  🟢 Звітність
  🟢 SMM
  Я готовий до співпраці! Якщо вас зацікавило, не соромтеся зв'язатися зі мною 📩. Бюджет на рекламу залежить від налаштувань та місця розміщення реклами.

 16. 388  
  30 days247 USD

  Good day. My name is Victoria and I am a targetologist. I am interested in your project. I guarantee an increase in the number of clients and sales.
  HOW CAN I BE USEFUL for effective promotion of your business as a targetologist 👩💻 and in case of our cooperation my actions:
  • development of a comprehensive marketing strategy for your business;
  • budget calculation;
  • market analysis;
  • competitor analysis;
  • analysis of competitors' advertising;
  • defining the target audience and its segmentation;
  • in-depth analysis of your landing page (what needs to be changed before launching ads, what to add, also ideas for content);
  • writing offers and creating creatives;
  • ad launch, analysis and reporting.

  I invite you to a brief meeting or chat to discuss our further cooperation.
  Добрий день. Мене звати Вікторія і я таргетолог. Зацікавив ваш проєкт. Гарантую збільшення кількості клієнтів та збільшення продажів.
  ЧИМ Я МОЖУ БУТИ КОРИСНОЮ для
  ефективного просування вашого бізнесу, як таргетолог👩💻 та в разі нашої співпраці мої дії:
  • розробка обʼємної маркетингової стратегії для Вашого бізнесу;
  • прорахунок бюджету;
  • аналіз ринку;
  • аналіз конкурентів;
  •аналіз реклами конкурентів;
  •визначення цільової аудиторії та її
  сегментування;
  • глибокий аналіз Вашої посадкової сторінки (що потрібно змінити до запуску реклами, що додати, також ідеї для
  контенту);
  •написання офферів та створення креативів;
  • запуск реклами, аналіз та звітність.

  Запрошую до короткої зустрічі або чату для обговорення нашої подальшої співпраці.

 17. 541    2  0
  30 days25 USD

  Good day
  Launching traffic for many products
  There are cases in the niches of clothing, household goods, cosmetics - white and gray themes
  I would like to understand exactly what product you sell, the product margin, advertising budget, and the degree of packaging of the offer
  Write, I will be happy to help with the project

  Price for work ready to be discussed in private
  Доброго дня
  Запускав трафік для багатьох товарів
  Є кейсів в нішах одягу, побутових прилодів, косметики - білої та сірої тематики
  Хотів би розуміти саме який товар ви продаєте, маржинальність товару, рекламний бюджет та ступінь упакованності оферу
  Пишіть, буду радий допомогти із проектом

  Прайс за роботу готовий оговорювати в особистих

 18. 242  
  30 days74 USD

  Hello!

  I am actively working in this niche. I have good cases. I can help you!
  I will cover all expenses (creatives, accounts, and more) myself.

  I also predict the number of potential leads.

  I will provide more details in PM!

  Best regards,
  Sophia!
  Вітаю!


  Активно працюю у даній ніші. Маю хороші кейси. Змо-
  жу вам допомогти!
  Візьму на на себе всі витрати (креативи, аккаунти та інше)

  Також прогнозую кількість потенційних заявок.

  Детальніше розповім в Лс!

  З повагою,
  Софія!

 19. 273  
  30 days247 USD

  Hello)
  I am interested in your project, we can promote it through a one-page landing. I will help with a contractor who copies websites - a quick and inexpensive way to create a landing page for one product.
  More details in DM
  Вітаю)
  Зацікавив ваш проект, можна просувати через односторінковий лендінг. Допоможу з підрядником, який копіює сайти - швидкий і недорогий метод створити лендінг під один товар.
  Детальніше в пп

 20. 912    14  0
  1 day12 USD

  Hello, Dnipro

  Your request is understood, we promote similar products on our Geo. We have sufficient good budgets, all the necessary connections and experience to achieve the desired result.

  I just have a few clarifying questions, so I suggest we move to private messages and discuss the project in more detail.

  Waiting for you in private, Maxim
  Привіт, Дніпро

  Ваш запит зрозумілий, просуваємо подібний товар на наше Гео . Відливаємо достатньоні хороші бюджети, є всі робочі звязки та досвід, щоб принести бажанний результат

  Тільки в мене є ряд уточнювальних питань, тому пропоную перейти в особисті і обговорити більш предметніше проект

  Чекаю вас в особистих, Максим

 21. 466    2  0
  30 days124 USD

  Hello Maxim, I am interested in your project. A little about me: I have extensive experience working in Europe and the USA, worked with more than 20 niches, you can view the success of my projects in my profile in the "portfolio" section, I think the results speak for themselves. Currently, I work as a targetologist at ANDREAS MOSKIN company - the number one firm for quality men's clothing in Ukraine. I have cases with stores selling only one product/service. I offer a full range of targetologist services including:
  • Development of advertising strategy
  • Creation of advertising creatives
  • Advertising setup
  • Conducting tests
  • Scaling and improving performance indicators
  • Daily monitoring of advertising results and making adjustments
  • Report on work done
  If necessary, it is possible to conclude a service contract in electronic form. Ready for long-term cooperation. Price negotiable. Waiting for you in private messages!
  Вітаю, Максиме, зацікавив ваш проект. Трішки про мене: маю чималий досвід роботи по Європі та США, працював більше ніж з 20 нішами, успішність моїх проєктів ви можете переглянути в моєму профілі в розділі "портфоліо", результати, думаю, самі все скажуть за себе. На даний момент працюю таргетологом в компанії ANDREAS MOSKIN - це фірма №1 по якості чоловічого одягу в Україні. Є кейси з магазинами тільки одного товару/послуги)
  Я пропоную повний спектр послуг таргетолога включаючи:
  • Розробку рекламної стратегії
  • Створення рекламних креативів
  • Налаштування реклами
  • Проведення тестів
  • Масштабування та покращення показників
  • Щоденний контроль результатів реклами та внесення правок
  • Звіт виконаної роботи
  При потребі є можливість укласти в електронній формі договір про надання послуг. Готовий до довготривалої співпраці. Ціна договірна
  Чекаю на Вас в особистих повідомленнях!

 22. 291  
  31 days289 USD

  Good day!
  I have a case in your niche with the following indicators:
  Invested $1300
  Received 234,000 UAH.

  My Instagram promotion strategy for your niche will help your business attract customers who will become regulars.
  I will be glad to cooperate with you and discuss the details of our collaboration!
  Also, if you agree to cooperate with me, I will be happy to offer you a nice gift in the form of a free service of your choice :)
  Доброго дня!
  Маю кейс у вашій ніші з такими показниками:
  Вклали 1300$
  Отримали 234 000 грн.

  Моя стратегія просування в Instagram для вашої ніші, допоможе вашому бізнесу залучити клієнтів, які стануть постійниками
  Рада буду з вами співпрацювати і обговорити деталі співпраці!
  А також якщо ви погодитесь зі мною співпрацювати, буду рада вам надати хороший подарунок у вигляді безкоштовної послуги на вибір:)

 23. 647    3  0
  30 days223 USD

  Good day, Maxim

  I work with a partner on single items, so I can create a clear action plan for any service or product based on existing Facebook algorithms. We can discuss your project in more detail and I will create a free strategy.

  Do you have any creatives or a ready business account?

  Sincerely, Vladislav!
  Доброго дня, Максим

  Працюю у товарці з моно товарами, тому можу скласти чіткий план дій під будь яку послугу або товар за наявними алгоритмами ФБ. Можемо детальніше обговорити ваш проект та я складу безкоштовну стратегію.

  Чи є у вас креативи або готовий бізнес акаунт?

  З повагою, Владислав!

 24. 415  
  30 days272 USD

  Hello!

  I am confident that I can help you, as I have been working in marketing for over 1.5 years, specifically in launching targeted advertising campaigns and managing social media pages. I work with markets in Ukraine, Europe, the USA, the UAE, and Canada.

  What is included in my work:
  ✅ Thorough analysis of the target audience and competitors
  ✅ Creating advertising creatives
  ✅ Advertising setup
  ✅ Optimization of current campaigns, reporting

  Contact me privately, let's discuss your project and develop a strategy for a month
  Вітаю!

  Впевнена, що зможу вам допомогти, оскільки займаюсь маркетингом понад 1,5 роки, а зокрема запуском таргетованої реклами та веденням сторінок в соціальних мережах. Працюю з ринком України, Європи, США, ОАЕ та Канади.

  Що входить в мою роботу:
  ✅ Ретельний аналіз цільовї аудиторії та конкурентів
  ✅ Створення рекламних креативів
  ✅ Налаштування реклами
  ✅ Оптимізація поточних кампаній, звіт

  Пишіть у особисті, обговоримо ваш проєкт та опрацюємо стратегію на місяць

 25. 280  
  30 days247 USD

  My name is Kristina, I am an SMM manager focused on profit.
  I will help you achieve your business goals through effective content marketing.

  Results of my clients:

  • Study abroad (101 applications, 80 of which were closed)

  • Women's clothing (324 sales in 2.5 months)

  • Outsourcing - employee search (1,500 subscribers and +250 requests in Direct)

  You can see more of my cases in the portfolio.

  Interested? Write to me personally, we will discuss the cost.
  Мене звати Кристина, я SMM менеджер,який орієнтован на прибуток.
  Допоможу досягнути цілей Вашого бізнесу за допомогою ефективного контент маркетингу

  Результати моїх клієнтів:

  • Навчання за кордоном (101 заявка, 80 з яких були закриті)

  • Жіночий одяг (324 продажі за 2,5 місяці)

  • Аутсорсинг - пошук працівників (1.500 підписників та + 250 запитів у Діректі)

  Більше моїх кейсів можете побачити у портфоліо.

  Зацікавила? Пишіть с особисті, обговоримо вартість

 26. 233  
  30 days99 USD

  Good day! Please tell me, do you have a page on Instagram and Facebook to launch a target? How popular is this product, do people know it, if it's something new, then you need to introduce the product first, and then start selling.

  Feel free to contact me, I will be happy to help
  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у вас сторінка в інстаграмм та фейсбук для того щоб запустити таргет? Наскільки це популярний товар, чи знають його люди, якщо це щось нове, то треба спочатку познайомити з товаром, а потім вже до ганяти продажами

  Звертайтесь, буду рада допомогти

 27. 434    1  0
  15 days124 USD

  Good evening, Maxim.

  I have worked and am currently working with such products.

  Do you want to sell through direct or landing?

  Write to me personally, let's discuss in more detail.
  Добрий вечір, Максим.

  Я працював та працюю зараз з такими товарами.

  Ви хочете продавати через дірект чи лендінг?

  Напишіть мені в особисті, обговоримо докладніше.

 28. 463  
  30 days198 USD

  Maxim, good evening. It would be interesting to talk to you in more detail about your project. If you wish - write in private, we will talk and prepare a work strategy for you.
  Максим, доброго вечора. Було б цікаво з Вами детальніше поспілкуватись про Ваш проєкт. Якщо бажаєте - пишіть у особисті, поспілкуємось та підготую для Вас стратегію роботи над проєктом.

 29. 924    16  0   1
  30 days148 USD

  Good day, I am interested in your project. I am confident that the task corresponds to my professional skills and experience.

  I am ready to pay great attention to details and ensure high-quality task completion. I have experience working on similar projects and understand the requirements of your project well.

  I would be grateful for the opportunity to discuss your expectations in more detail and find optimal solutions together. Ready to start work immediately and ensure the successful implementation of your project ideas.

  Looking forward to collaborating!
  Доброго дня, мене зацікавив ваш проект. Впевнений, що завдання відповідає моїм професійним навичкам та досвіду.

  Я готовий приділити велику увагу деталям та забезпечити високоякісне виконання завдання. Маю досвід роботи зі схожими проектами та відмінно розумію вимоги вашого проекту.

  Буду вдячний за можливість обговорити докладніше ваші очікування та спільно знайти оптимальні рішення. Готовий розпочати роботу негайно та забезпечити успішне втілення ідей вашого проекту.

  З нетерпінням чекаю на співпрацю!

 30. 257  
  30 days247 USD

  Good day. I can be useful to you)

  We are the advertising agency leadgen.cc and for over 4 years we have been attracting clients through advertising on Google, Facebook, and YouTube.
  Our targetologists have hundreds of advertising campaigns in various niches to their credit.

  You can familiarize yourself with our cases on the leadgen.cc website.

  Write to me in a personal message and I will send you effective strategy options for your business.
  We will be happy to cooperate 🙌

  P.S. The project rate is approximate and is indicated for one month of work. The cost of our services is calculated depending on your request.
  Доброго дня. Можу бути вам корисним)

  Ми-рекламна агенція leadgen.cc і вже понад 4 роки залучаємо клієнтів за допомогою реклами Google, Facebook та YouTube.
  На рахунку наших таргетологів сотні рекламних кампаній в різноманітних нішах.

  З нашими кейсами можете ознайомитись на сайті leadgen.cc

  Пишіть мені в особисті повідомлення і я відправлю варіанти дієвих стратегій для вашого бізнесу.
  Будемо раді співпраці 🙌

  P.S. Ставка за проект приблизна і вказана за місяць роботи . Вартість наших послуг прораховується залежно від вашого запиту.

 31. 262  
  30 days25 USD

  Hello!

  I can set up targeted advertising effectively. I have good cases and can help you!

  From my side: creatives, landing pages, and other expenses.
  I can also predict the number of potential leads.

  Looking forward to your message in PM!

  Best regards,
  Arsen.
  Вітаю!

  Зможу якісно налаштувати таргетовану рекламу. Є хороші кейси та зможу вам допомогти!

  З моєї сторони: креативи, лендинги та інші витрати.
  Також можу прогнозую кількість потенційних заявок.

  Чекаю вашого повідомлення в Лс!

  З повагою,
  Арсен.

 32. 328  
  30 days297 USD

  Good day! My name is Inna. I am a targetologist and a specialist in promoting on social networks. I have experience in 15+ niches. I am interested in your offer, ready to start working today. Please write what product you plan to promote, for a better understanding of the task. Have a nice day!
  Доброго дня!
  Мене звати Інна. Я таргетолог та спеціаліст з просування в соцмережах.Маю досвід в 15+ нішах.
  Мене зацікавила ваша пропозиція, готова приступити до роботи вже сьогодні.
  Напишіть який товар ви плануєте просувати, для кращого розуміння тз.
  Гарного дня!

 33. 287  
  30 days272 USD

  Good day, Maxim! I have over six years of experience in launching advertising, creating content. You can view my projects in the portfolio, if you are interested I will also share my other works. I will wait for your feedback, Let's create a recognizable brand.
  Доброго дня, Максим! Маю досвід більше шести років у запуску реклами, створенні контенту. Мої проекти можете переглянути у портфоліо, якщо Вам буде цікаво поділюся ще своїми роботами. Чекатиму на зворотній зв'язок, Створимо впізнаваний бренд.

 34. 260  
  30 days396 USD

  Good day! My name is Ilya, Project Manager at A-Code company. We specialize in promoting brands and businesses online, as well as working with advertising platforms such as Google Ads, Facebook Ads, and Bing Ads. Our company has vast experience in promoting websites and applications.

  We will develop a strategy and launch the advertising campaign qualitatively and as quickly as possible. I look forward to long-term cooperation! The price is symbolic, but you will be pleasantly surprised by our commercial offer after fully familiarizing yourself with the project and defining your goals.
  Доброго дня! Мене звати Ілля, Project Manager компанії A-Code. Ми спеціалізуємося на просуванні брендів та бізнесів в інтернеті, а також на роботі з рекламними платформами, такими як Google Ads, Facebook Ads та Bing Ads. Наша компанія має колосальний досвід у просуванні веб-сайтів та додатків.

  Ми якісно, і наскільки це можливо, швидко розробимо стратегію і запустимо РК. Буду радий довгостроковій співпраці! Ціна вказана символічна, але ви будете приємно здивовані нашою комерційною пропозицією після повного ознайомлення з проєктом і визначення ваших цілей.

 35. 244  
  1 day12 USD

  Good time of day, my name is Sofia. I am an SMM specialist, a targeting specialist with 5 years of experience. I work with commercial and social projects of any scale and bring each job to the highest level of excellence. Effective lead generation through social networks. Based on my examples, I make it clear that advertising does not require large investments, and proper setup brings the desired result.
  Доброго часу доби,мене звати Софія.
  Я SMM-спеціаліст,таргетолог з 5 річним досвідом. Працюю з комерційними та соціальними проектами будь-якого масштабу і доводжу кожну роботу до найвищого рівня досконалості. Ефективна лідогенерація через соціальні мережі.
  По моїм прикладам,даю зрозуміти,що реклама не потребує великих вкладень,а правильне налаштування дає бажаний результат.

 36. 284  
  30 days346 USD

  Maxim, hello!
  We have cases of businesses specializing in one product or feature.
  We can launch advertising on social networks, optimize it, and scale the results.

  Please tell us what product it is, and whether social networks are being used?
  Максим, вітаю!
  Маємо кейси бізнесів, які спеціалізуються на одному товарі, або фішці.
  Можемо запустити рекламу в соц. мережах, оптимізувати її, та масштабувати результат.

  Розкажіть будь ласка, що за товар, та чи ведуться соціальні мережі?

 37. 253  
  30 days297 USD

  Good day. My name is Alexander.
  I am a specialist in targeted advertising on Facebook/Instagram, as well as Google ads (PPC Specialist).
  I will help set up targeted advertising on social networks Fb/inst and bring clients to your business.
  I will conduct analytics and skillfully develop a promotion strategy for your business with further placement on Fb/Inst.
  I have experience working with various niches in the markets of Ukraine, Europe, and the USA (including gray and black niches).
  I work with Anti-detect browsers, bans, and Fb/Ins blocking.
  Launched ads in such directions as: employment abroad, and in Ukraine, vape advertising (liquid, disposable), sports betting, gambling, beauty products, etc.
  I work with the beauty niche, commodity business, and various types of services.
  I guarantee the result of my work and will refund your money in case of its absence.
  I also guarantee uninterrupted operation of your ads in case of blocking the Facebook ad account.
  To confirm my competence, I can provide links to my cases.
  Available 24/7.
  Доброго дня. Мене звати Олександр.
  Я спеціаліст с таргетованой рекламі Facebook/Instagram, та реклами Гугл (РРС Спеціаліст).
  Допоможу налаштувати таргетовану рекламу в соціальних мережах Fb/inst і приведу клієнтів у ваш бізнес.
  Проведу аналітику і грамотно складу стратегію просування для вашого бізнесу з подальшим розміщенням в Fb/Inst.
  Маю досвід роботи з різними нішами на ринку України, Європи та США (в тому числі з сірими і чорними нішами).
  Працюю з Антидетект браузерами, банами і блокуваннями Fb/Ins.
  Запускав рекламу на такі напрямки як: працевлаштування за кордоном, і в Україні, реклама вейпі (жиж, одноразок), ставки на спорт, гемблінг, бади і т.д.
  Працюю з нішею бьюті, товарним бізнесом і різними видами послуг.
  Даю гарантією результату на свою роботу і повернену вам гроші у випадку його відсутності.
  Також гарантую безперебійну роботу вашої реклами у випадку блокування рекламного кабінету Facebook.
  Для підтвердження компетентності, можу скинути посилання на свої кейси.
  На зв'язку: 24/7.

 38. 471    3  0
  7 days37 USD

  Good day! My experience in targeting and SMM - 8 years. Cases in the portfolio. I will set up effective advertising. Minimum budget - maximum profit. As a bonus - recommendations for managing networks on a regular basis!
  Доброго дня! Мій досвід в таргеті та SMM - 8 років. Кейси в портфоліо.
  Налаштую ефективну рекламу. Мінімальний бюджет - максимальний прибуток.
  В подарунок - рекомендації по веденню мереж на постійній основі!

 39. 1470    8  0
  30 days321 USD

  Hello! I have extensive experience in promoting product offers. I would like to discuss the project in more detail and then I can propose a promotion strategy. You can familiarize yourself with some cases in the profile. I work on results and I am interested in long-term cooperation and % of sales. I suggest moving to private for communication.
  Вітаю! Маю великий досвід просування товарних офферів
  Хотів би поспілкуватися більш детально по проекту і тоді зможу запропонувати стратегію просування
  З деякими кейсами можете ознайомитись в профілі.
  Працюю на результат зацікавлений у довготривалій співпраці і % від продажів
  Пропоную перейти в особисті для спілкування)

 40. 546  
  30 days12 USD

  Good day, Maxim! I have familiarized myself with the task and would like to offer you full setup and management of advertising. Convenient to switch to personal and discuss cooperation?

  I will send you cases and tell you how I work with the team and what results you can expect.
  Добрий день, Максим! Я ознайомився з завданням і хочу запропонувати вам повне налаштування та ведення реклами. Зручно перейти в особисті та обговорити співпрацю?

  Я відправлю вам кейси та розповім, як я працюю з командою і яких результатів ви можете чекати.

 41. 1318    6  0
  5 days62 USD

  Good day, Maxim.

  I am currently working on similar projects like yours, but starting from scratch. For the landing page, we are using the mobile version on the website lp-mobi.biz (you can create +1 landing page for free here).

  The client is negotiating for uninterrupted supply of household goods.

  I have been working as a call center manager for many years, please check my resume in the profile. If needed, I can provide you with 1/2 operators with outsourcing experience.

  I am estimating the deadlines and price based on limited information about the project.

  I will be waiting for you in private messages. Have a nice day!
  Добрый день, Максим.

  Как раз сейчас занимаюсь таким же проектов как у вас, но, все с 0, для лендинга используем мобильную версию на данном ресурсе lp-mobi.biz ( здесь вы можете создать +1 лендинг бесплатно )

  По товару заказчик ведет переговоры на бесперебойную поставку товаров для дома.

  Не первый год работаю руководителем кц, ознакомитесь пож. с резюме в профиле, так же при необходимости смогу предоставить вам 1/2 операторов с опытом на аутсорс.

  Сроки и цену, указываю с воздуха, т.к. не владею полной информацией о проекте.

  Буду вас ожидать в личной переписке, приятного дня!

 42. 1126    6  0
  30 days198 USD

  My name is Olga👩💻, I am a specialist in targeted advertising, with experience backed by successful cases. In 2.5 years, I have promoted over 35 businesses and managed budgets exceeding $100,000. I would like to learn more about the terms. I specialize in targeted product advertising!

  The rate includes: full marketing management of advertising for 30 days, content development for ads, short-term and long-term strategy development, niche and business analysis, landing pages, launching and optimizing ad campaigns, etc. I can send a specific roadmap in private messages.

  I can send personal results in private messages!
  Мене звати Ольга👩💻 я спеціаліст із таргетованої реклами, досвід підкріплений успішними кейсами, за 2,5 роки просунувала понад 35 бізнесів та відкрутила бюджету більше 100 000 $, хотіла б дізнатися детальніше умови
  Спеціалізуюся на таргеті товарної реклами!

  В ставку входить: повне маркетингове ведення реклами 30 днів, розробка контенту для реклами, побудова короткострокової та довгострокової стратегії, аналіз ніші та вашого бізнесу, посадкових сторінок, запуск та оптимізація рекламних кампаній тощо., конкретний роадмап можу надіслати в пп

  Особисті результати можу надіслати в пп!

 43. 4909    131  0   3
  5 days124 USD

  Good day! 👋
  My name is Alexander, I am a specialist in targeting, contextual advertising, and SMM.
  I will gladly take on the implementation of your project and show successful results.
  Over 5 years of work experience, hundreds of satisfied clients.
  Implemented projects worth more than $1,000,000.
  Feel free to contact me!
  Доброго дня! 👋
  Мене звати Олександр, я спеціаліст в сфері таргетингу, контекстної реклами та SMM.
  З радістю візьмуся за реалізацію вашого проекту, та покажу успішні результати.
  Досвід роботи понад 5 років, сотні задоволених клієнтів.
  Реалізовано проектів більш ніж 1 000 000 $
  Звертайтеся!

 44. 272  
  30 days247 USD

  Hello,
  My name is Mykola, and I am a digital marketer with a special interest in creating chatbots and targeted advertising on Google and Meta (Instagram and Facebook). Your company caught my attention as the perfect place for my skills and ambitions.

  I see that your team needs a talented and persistent targetologist, and I want to be the one to help you reach new heights. My goal is not just to complete tasks, but also to grow your business.

  Let me suggest a brief meeting or video conference to discuss how we can achieve common goals. I am confident that together we can create a successful and productive working relationship.

  Can we arrange a meeting this week?
  Привіт,
  Мене звати Микола, і я діджитал маркетолог з особливим інтересом до створення чат-ботів та таргетованої реклами в Google та Meta (Instagram та Facebook). Ваша компанія привернула мою увагу як ідеальне місце для моїх навичок та амбіцій.

  Я бачу, що вашій команді потрібен талановитий та наполегливий таргетолог, і я хочу бути тим, хто допоможе вам досягти нових висот. Моя мета - не просто виконувати завдання, але й розвивати ваш бізнес.

  Дозвольте запропонувати коротку зустріч чи відеоконференцію, щоб обговорити, як ми можемо досягнути спільних цілей. Я впевнений, разом ми зможемо створити успішну і результативну робочу співпрацю.

  Чи можемо домовитися про зустріч цього тижня?

 45. 837    3  0
  30 days297 USD

  Good day. Interested in your project.
  I propose a 15-day trial period for $99, during which you will see real results of my work.
  Minimum costs - maximum efficiency.
  There are successful cases in product niches and services.
  Interested in the offer? Write to me in direct.
  Добрый день. Заинтересовал ваш проект.
  Предлагаю 15-дневный тестовый период за 99$, в течение которого вы увидите реальные результаты моей работы.
  Минимальные затраты — максимальная эффективность.
  Есть успешные кейсы в товарных нишах и услуги.
  Заинтересовало предложение? Напишите мне в директ.

 46. 1070    26  2
  30 days247 USD

  Good day
  What goods do you have?
  What GEO?
  What is the platform of the website?
  -
  Experience in Targeting 8 years
  I live in Ukraine
  I work with Europe, USA, Dubai, Turkey and other countries
  -
  PORTFOLIO targetologist Facebook Instagram
  URLs SEO
  https://www.youtube.com/watch?v=KGNvt7XMszE&t=225s
  Lawyers
  https://www.youtube.com/watch?v=OR6XqbZxYYk&t=2s
  Spine Medical Center
  https://youtu.be/FEIcfEdbT-w
  Narcological Clinic
  https://youtu.be/AClCKUcxmpw
  Dentistry
  https://youtu.be/FjC4gTruADg
  Underwear
  https://youtu.be/FEgZ_G_VvJQ
  Paintings
  https://youtu.be/vNp5DzdX2b8
  Real estate Montenegro Germany
  https://youtu.be/9aaiP5X_AN0
  Telegram channel amoeba
  https://www.youtube.com/watch?v=CBj1rXWuizY
  Shopify
  https://youtu.be/KZKk9KQWU9g
  CRM AmoCRM BITRIX24
  https://youtu.be/fWag9LOvXIQ
  Tourism
  https://youtu.be/v-Fm8ULRu-8
  Добрий день
  Який у вас товар?
  Яке ГЕО?
  Яка платформа сайту?
  -
  Досвід у Таргеті 8 років
  Я мешкаю в Україні
  працюю з Європа, США, Дубаи, Туреччина та інші країни
  -
  ПОРТФОЛІО таргетолог Фейсбук Інстаграм
  Верстати ЧПУ
  https://www.youtube.com/watch?v=KGNvt7XMszE&t=225s
  Юристи
  https://www.youtube.com/watch?v=OR6XqbZxYYk&t=2s
  Мед центр хребта
  https://youtu.be/FEIcfEdbT-w
  Наркологічна Клініка
  https://youtu.be/AClCKUcxmpw
  Стоматологія
  https://youtu.be/FjC4gTruADg
  Нижня білизна
  https://youtu.be/FEgZ_G_VvJQ
  Картини
  https://youtu.be/vNp5DzdX2b8
  Нерухоміть Черногорія Німетчина
  https://youtu.be/9aaiP5X_AN0
  Телеграмм канал амёба
  https://www.youtube.com/watch?v=CBj1rXWuizY
  Shopify Шопіфай
  https://youtu.be/KZKk9KQWU9g
  CRM AmoCRM BITRIX24
  https://youtu.be/fWag9LOvXIQ
  Туризм
  https://youtu.be/v-Fm8ULRu-8

 47. 488    1  0
  30 days99 USD

  Good day Maxim.
  I would be happy to discuss the details of your project with you and start working on it.
  I do not work for an agency and am focused on the result and long-term cooperation.

  Since I do not have many cases, I guarantee full dedication to the project and maximum efficiency, as I am interested in quality projects (cases).

  Write to me and we will discuss all the nuances of the work. In turn, I will provide you with a project map (for free) and if you like it, we will discuss the start of work.
  Доброго дня Максиме.
  Я би із задоволенням, обговорив з вами деталі вашого проекту та розпочав роботу над ним.
  Я не працюю на агентство та націлений саме на результат й довгострокову співпрацю.

  Оскільки у мене не має багато кейсів то я гарантую повну віддачу на проекті та максимально ефективну роботу, адже Я зацікавлений в якісних проектах (кейсах).

  Напишіть мені і ми обговоримо усі нюанси по роботі. В свою чергу я надам вам карту проекту (безкоштовно) і якщо вона вам сподобається то будемо спілкуватись про початок роботи)

 48. 627    2  0
  30 days136 USD

  Hello!
  I am interested in your project, ready to discuss details and show our cases in person)
  🔍 We will conduct a thorough analysis of competitors.
  📝 We will write advertising texts using well-known formulas: ADOBAUC, AIDA, AODC.
  💡 We will create attractive advertising headlines using the 4U formula.
  🎨 We will prepare creatives.
  🚀 We will launch and test various advertising strategies.
  📊 We will conduct advertising analysis and optimization.
  📈 Weekly reports.
  Вітаю!
  Зацікавив ваш проект, готові обговорити деталі та показати наші кейси в особистих)
  🔍 Проведемо ретельний аналіз конкурентів.
  📝 Напишемо рекламні тексти за відомими формулами: ADOBAUC, AIDA, AODC.
  💡 Створимо привабливі рекламні заголовки, використовуючи формулу 4U.
  🎨 Підготуємо креативи.
  🚀 Запустимо та протестуємо різні рекламні стратегії.
  📊 Проведемо аналіз та оптимізацію реклами.
  📈 Регулярні щотижневі звіти.

 49. 24 more hidden bids
 • Vadim Mikolyuk
  17 May, 16:01 |

  а шо за товар?) трохи деталі)

Current freelance projects in the category Social media advertising

Cosmetologist injector

297 USD

Social media promotion. Launching ads. Writing texts. Page design. Finding clients. Editing projects

Social media marketingSocial media advertising ∙ 3 proposals

Specialist needed for Google advertising.

108 USD

There is a business, the main activity is providing transfer transportation services. It is necessary to set up advertising correctly. Exclusively English, German-speaking audience

Contextual advertisingSocial media advertising ∙ 7 proposals

Promotion of Telegram channel - consultation

12 USD

Consultation is needed on the following issues: ways to purchase traffic/subscribers from other channels ways to purchase traffic/subscribers from outside of Telegram budgets analysis of traffic source effectiveness competitor analysis through tgstat organic traffic etc.

Social media advertisingSocial media marketing ∙ 1 proposal

Targetologist for renting ATVs

25 USD

We are looking for an effective Instagram, Facebook targetologist... Accordingly, we offer a good system where there will be no fixed rate, which we are absolutely not interested in, but a cool motivational system, in which the targetologist will have motivation to really work…

Social media marketingSocial media advertising ∙ 8 proposals

Bring 1k subscribers to Telegram channel

124 USD

Task - to attract 1,000 subscribers to the Telegram channel (no bots, no cheating), only real Ukrainian subscribers. The channel's theme is cryptocurrency, fun stuff like Hamster Kombat. Budget up to 5000 UAH. Deadline up to 20 days.

Social media marketingSocial media advertising ∙ 1 proposal

Client
Maksym Brovko
Ukraine Ukraine  1  0
Project published
1 month ago
320 views