Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Targetologist with experience

Translated251 USD

 1. 613

  30 days401 USD

  Hello! We are the digital marketing agency Osadchiy Agency. Our specialists always take a comprehensive approach to solving tasks and offer individual solutions that will increase the efficiency of your business. No template settings. Leave a request for a consultation to receive an individual proposal. How we work and our cases here: https://is.gd/LEJVOs
  Привіт! Ми - digital маркетингова агенція Osadchiy Agency. Наші спеціалісти завжди комплексно підходять до вирішення задач та пропонують індивідуальні рішення, які підвищать ефективність саме Вашого бізнесу. Ніяких шаблонних налаштувань. Залишайте заявку на консультацію, щоб отримати індивідуальну пропозицію. Як ми працюємо та наші кейси тут: https://is.gd/LEJVOs

 2. 465  
  30 days326 USD

  Hello, Tetyana!

  My name is Yevhen, I am a specialist in social media advertising with 4 years of experience.

  I have experience with various projects, I need more information about your project, please contact me and we will discuss our cooperation in more detail.

  Over the past year, world-renowned companies such as Jacobs cafe, 4Service, CoinCasso, and some government projects have entrusted me with their social media and advertising budgets.

  In 2023, over $720,000 was invested under my leadership for my clients' budgets.

  I also have experience working with small businesses with budgets up to $3,000 or even without a budget.

  Resume - Google Drive

  Some case studies:
  1) Google Drive

  2) https://docs.google.com/presentation/d/123ZQ7b2E07LWhXFfpTGZjr4wFvW8fMyVakQy9069ZyI/edit?usp=sharing
  Вітаю, Тетяна!

  Мене звуть Євген, я спеціаліст з реклами у соціальних мережах з досвідом роботи 4 роки

  В мене є досвід з різними проєктами, мені потрібно більше інформації про ваш проект, зв'яжіться зі мною та обговоримо нашу співпрацю детальніше)

  За останній рік мені довіряли свої соціальні мережі та рекламні бюджети світові компанії, такі як Jacobs cafe, 4Service, CoinCasso та деякі державні проекти.

  За 2023 рік під моїм керівництвом було інвестованого понад 720 000$ бюджету для моїх клієнтів

  Але також в мене є досвід роботи з малим бізнесом з бюджетом до 3000$ або взагалі без бюджету

  Резюме - Google Drive

  Частина кейсів:
  1) Google Drive

  2) https://docs.google.com/presentation/d/123ZQ7b2E07LWhXFfpTGZjr4wFvW8fMyVakQy9069ZyI/edit?usp=sharing

 3. 385  
  30 days301 USD

  Good day. My name is Victoria and I am a targetologist. I am interested in your project. I guarantee an increase in the number of clients and sales.
  HOW CAN I BE USEFUL for effective promotion of your business as a targetologist 👩💻 and in case of our cooperation my actions:
  • development of a comprehensive marketing strategy for your business;
  • budget calculation;
  • market analysis;
  • competitor analysis;
  • analysis of competitors' advertising;
  • defining the target audience and its segmentation;
  • in-depth analysis of your landing page (what needs to be changed before launching advertising, what to add, also ideas for content);
  • writing offers and creating creatives;
  • advertising launch, analysis and reporting.

  I invite you to a brief meeting or chat to discuss our further cooperation.
  Добрий день. Мене звати Вікторія і я таргетолог. Зацікавив ваш проєкт. Гарантую збільшення кількості клієнтів та збільшення продажів.
  ЧИМ Я МОЖУ БУТИ КОРИСНОЮ для
  ефективного просування вашого бізнесу, як таргетолог👩💻 та в разі нашої співпраці мої дії:
  • розробка обʼємної маркетингової стратегії для Вашого бізнесу;
  • прорахунок бюджету;
  • аналіз ринку;
  • аналіз конкурентів;
  •аналіз реклами конкурентів;
  •визначення цільової аудиторії та її
  сегментування;
  • глибокий аналіз Вашої посадкової сторінки (що потрібно змінити до запуску реклами, що додати, також ідеї для
  контенту);
  •написання офферів та створення креативів;
  • запуск реклами, аналіз та звітність.

  Запрошую до короткої зустрічі або чату для обговорення нашої подальшої співпраці.

 4. 396  
  7 days251 USD

  Good day, my name is Eric Egorov.

  I am a digital marketer with over 8 years of experience. I have worked with state and private companies of various scales, as well as with foreign companies targeting Europe, America, Asia. I have been working with Instagram/Facebook for a long time, including grey niches.

  I can send a large number of described cases through personal contacts (email, messenger).

  I will plan a funnel within targeted advertising and set up effective advertising using all methods of promotion: database collection, keywords, Lookalike Audiences, interacting with publications, retargeting (visitors, filled out application form, completed purchase), and other methods.

  Looking forward to hearing back from you.
  Добрый день, меня зовут Эрик Егоров.

  Я digital-маркетолог с опытом работы более 8 лет. Работал с государственными и частными компаниями разного масштаба, а также с зарубежными компаниями ориентированными на Европу, Америку, Азию. Работаю долго с инстой/фб, в том числе и серыми нишами.

  Большое количество описанных кейсов смогу выслать по личным контактам (почта, мессенджер).

  Продумаю воронку внутри таргетированной рекламы и настрою эффективную рекламу используя все методы продвижения: сборы баз, ключевые слова, LaL, взаимодействующие с публикациями, ретаргетинг (посетители, заполненная форма заявки, сделанная покупка) и другие методы.

  Жду обратной связи от вас.

 5. 260  
  30 days251 USD

  Hello! My name is Ilya, and I am a representative of the advertising company A-Code. Our main area of activity is promoting goods, services, and businesses on the Internet. We have impressive experience in this field and a full understanding of working with Google Ads, Facebook Ads, and Bing Ads.

  We are confident in our knowledge and skills, which will allow us to effectively utilize opportunities to create a high-quality advertising campaign and increase sales for your store.

  Our goal is a long-term partnership that inspires further success.
  Привіт! Мене звати Ілья, і я представник рекламної компанії A-Code. Наша основна сфера діяльності - це просування товарів, послуг та бізнесів в інтернеті. Ми маємо вражаючий досвід у даній галузі і повне розіміння в роботі з Google Ads, Facebook Ads та Bing Ads.

  Ми маємо повну впевненість у наших знаннях і вміннях, які дозволять нам максимально ефективно використовувати можливості для створення високоякісної рекламної кампанії та зростання продажів вашого магазину.

  Наша мета - довгострокова співпраця, що надихає на подальший успіх.

 6. 345  
  30 days251 USD

  I have successful experience in digital marketing, where I specialize in targeting strategies and setting up advertising campaigns on platforms such as Instagram and Facebook.
  I develop and implement effective audience segmentation, create creative and engaging advertising materials, and systematically analyze data to optimize results.
  My task is not just to attract attention, but also to convert the audience into clients through careful study of trends and technical competence.
  I am ready to contribute my experience to your project and ensure its digital success.
  Маю успішний досвід у цифровому маркетингу, де я спеціалізуюся в таргетингових стратегіях та налаштуванні рекламних кампаній на платформах, таких як Instagram та Facebook.
  Розробляю та впроваджую ефективні сегментації аудиторії, створюю креативні та залучаючі рекламні матеріали, а також систематично аналізую дані для оптимізації результатів.
  Моє завдання - не просто привертати увагу, але й перетворювати аудиторію в клієнтів через ретельне вивчення трендів та технічну компетентність.
  Готовий внести свій досвід у ваш проект і забезпечити його цифровий успіх.

 7. 898    2  0
  30 days376 USD

  Good day 😊 I am interested in your project, I work with budgets ranging from $500 to $65,000 per month. I have been working with advertising for 3 years on Facebook / Instagram / Tik Tok 👩💻 Write to me personally, I will correct the cases.

  My advantage:
  ~ I comprehensively manage the project, provide content recommendations
  ~ I conduct a lot of testing, provide reporting and deliver results
  ~ I develop banners and texts for advertising

  Write to me personally, let's discuss the project
  Добрый день😊 Зацікавив ваш проект, працюю з бюджетами від 500 до 65 000 доларів на місяць. Працюю з рекламою 3 року на Facebook / Instagram / Tik Tok 👩💻 Напишіть мені в особі виправлю кейси.

  Моя перевага:
  ~ комплексно веду проект, даю рекомендації по контенту
  ~ багато тестую, даю звітність і роблю результат
  ~ розробляю баннери та тексти для реклами

  Пишіть в особисті, обговоримо проект

 8. 456    3  0
  30 days251 USD

  Hello Tatyana! I am a media buyer, have over 3 years of experience working with Meta Ads services and I know exactly how to use their capabilities to set up a quality advertising campaign and increase sales for your gift and decor store.📈

  I have extensive experience in setting up advertising campaigns. Recently worked with an online furniture store, ROAS increased to 422%. We can plan a small online meeting with you, where I will show you the advertising accounts of past projects, develop an individual strategy for promoting yours? Below I will attach the latest cases for your understanding of my capabilities.

  eCommerce | $22K revenue | Meta Ads (online furniture store)
  https://freelancehunt.com/showcase/work/ecommerce-22k-dohodu-meta/1789656.html

  $72k revenue for eCommerce | Meta Ads (toy online store)
  https://freelancehunt.com/showcase/work/72k-dohodu-dlya-ecommerce-meta/1789659.html

  ✅ 30+ satisfied clients (USA, Canada, Europe, Australia)
  ✅ 12 months - average cooperation time with my clients
  ✅ Average ROAS of my projects - 350%
  ✅ Average monthly budget over $10,000

  Interested in your project. Please write to me personally.
  Have a great day!🤝
  Вітаю Тетяно! Я медіа байер, маю досвід роботи з сервісами Meta Ads більше 3 років і я точно знаю, як використовувати їх можливості, щоб налаштувати якісну рекламну кампанію та підвищити продажі Вашого магазину подарунків та декору.📈

  Маю великий досвід в налаштуванні рекламних кампаній. Нещодавно працював з меблевим онлайн-магазином, ROAS виріс до 422%. Можемо запланувати з вами невелику онлайн-зустріч, де я вам покажу рекламні кабінети минкулих проектів, розроблю індивідуальну стратегію щодо просування Вашого? Нижче прикріплю останні кейси для вашого розуміння моїх можливостей.

  eCommerce | 22K$ доходу | Meta Ads (меблевий онлайн-магазин)
  https://freelancehunt.com/showcase/work/ecommerce-22k-dohodu-meta/1789656.html

  $72k доходу для eCommerce | Meta Ads (онлайн-магазин іграшок)
  https://freelancehunt.com/showcase/work/72k-dohodu-dlya-ecommerce-meta/1789659.html

  ✅ 30+ задоволених клієнтів (США, Канада, Європа, Австралія)
  ✅ 12 місяців - середній час співпраці з моїми клієнтами
  ✅ Середній ROAS моїх проектів – 350%
  ✅ Середній бюджет в місяць більше $10,000

  Зацікавив Ваш проект. Напишіть мені будь ласка в особисті.
  Гарного дня!🤝

 9. 241  
  30 days251 USD

  Good day, Tetiana!
  My name is Olga, and I am a representative of the SMM team of specialists from Liudy AGENCY. We have been promoting brands and experts on social networks for over 9 years.

  I would like to offer you cooperation with an individual approach to promoting your account and implementing the most effective strategy.

  Please let me know if you are interested in cooperation?

  Thank you in advance for your reply. Have a great day!
  Доброго дня, Тетяна!
  Мене звати Ольга, і я представниця команди SMM фахівців Liudy AGENCY. Ми займаємося просуванням брендів та експертів у соціальних мережах вже понад 9 років.

  Хотіла б запропонувати вам співпрацю з індивідуальним підходом до просування вашого акаунта і реалізацією найефективнішої стратегії.

  Скажіть, будь ласка, вам цікава співпраця?

  Заздалегідь дякую за відповідь. Гарного вам дня!


 10. 366  
  30 days251 USD

  My name is Ilya, and I specialize in setting up targeted advertising on Instagram and Facebook.

  My responsibilities include:

  🟢 Analyzing the business theme
  🟢 Setting up the advertising account on Facebook and Instagram platforms
  🟢 Page analysis
  🟢 Defining the target audience
  🟢 Audience selection
  🟢 Audience segmentation
  🟢 Pixel installation
  🟢 Testing the advertising campaign
  🟢 Optimizing the advertising campaign
  🟢 Developing creatives
  🟢 Writing texts
  🟢 Retargeting
  🟢 Reporting

  I am ready to collaborate! If you are interested, feel free to contact me 📩. The advertising budget depends on the settings and ad placement.
  Мене звуть Ілля, і я спеціалізуюся на налаштуванні таргетованої реклами у Instagram та Facebook.

  Мої обов'язки включають:

  🟢 Аналіз тематики бізнесу
  🟢 Налаштування рекламного кабінету на платформах Facebook та Instagram
  🟢 Аналіз сторінки
  🟢 Визначення цільової аудиторії
  🟢 Підбір аудиторії
  🟢 Сегментування аудиторії
  🟢 Установка пікселя
  🟢 Тестування рекламної кампанії
  🟢 Оптимізація рекламної кампанії
  🟢 Розробка креативів
  🟢 Написання тексів
  🟢 Ретаргетинг
  🟢 Звітність

  Я готовий до співпраці! Якщо вас зацікавило, не соромтеся зв'язатися зі мною 📩. Бюджет на рекламу залежить від налаштувань та місця розміщення реклами.

 11. 134    0  1
  30 days251 USD

  Hello hello!

  I actively work with targeting. I have experience working with such budgets.

  I will take on all expenses (creatives, accounts, etc.)
  I predict the number of potential applications!

  Write in PM, I will provide more information.
  Sincerely,
  Irina
  Привіт привіт!

  Активнно працюю з таргетингом. Єдосвід роботи з такими бюджетами.

  Візьму на на себе всі витрати (креативи, аккаунти та інше)
  Прогнозую кількість потенційних заявок!

  Пишіть у Лс, надам більше інформації.
  З повагою,
  Ірина

 12. 333  
  30 days251 USD

  Good day!

  I have been engaged in targeted advertising for 2 years on social networks such as Facebook, Instagram, and Google!

  I will set up advertising campaigns to increase sales for your business🔝. I will conduct an analysis of your target audience, competitors, and product, as we need to be sure that our business model works and that we can attract new customers and profit.

  Interested in your project)
  📌Please write to me directly to discuss the details.
  Доброго дня!

  Я 2 роки займаюся таргетованою рекламою у таких соц. мережах як Facebook, Instagram та Google!

  Налаштую рекламні кампанії, щоб збільшити продажі для вашого бізнесу🔝. Проведу аналіз вашої цільової аудиторії, конктуренів і продукту, так як ми маємо бути впевнені в тому, що наша бізнес-модель працює і що ми зможемо отримувати нових клієнтів та прибуток.

  Зацікавив Ваш проект)
  📌Напишіть мені, будь ласка, в дірект для обговорення деталей.

 13. 924    5  0
  30 days313 USD

  Hello! I offer professional targeting services, with over 3 years of experience in marketing, I have implemented 80+ projects in e-commerce niches.
  I guarantee an individual approach, daily communication, weekly analytics, and improvement planning.
  I am ready to discuss the terms of cooperation and the desired outcome from it personally.
  Вітаю! Пропоную професійні послуги таргетолога, досвід в маркетингу понад 3 років, реалізувала 80+ проєктів в товарних нішах є-ком.
  Гарантую індивідуальний підхід, щоденну комунікацію, щотижневі аналітику та планування покращення результатів.
  Готова обговорити умови співпраці і бажаний результат від неї в особистих.

 14. 1517    37  1   5
  30 days251 USD

  Good day. I am a professional marketer with over 10 years of experience in promoting companies.
  My name is Igor Sharov, and I specialize in targeted advertising, social media management, and developing effective marketing strategies.
  My services include:
  Targeted advertising: I create targeted campaigns on popular advertising platforms such as Facebook, Instagram, TikTok to attract the target audience for your business.
  Social media management (SMM): I help improve your brand presence on social networks by creating engaging content that attracts the audience and increases reach.
  Development of marketing strategies: I analyze your business, competitors, and the market to develop personalized marketing strategies that will help you achieve your goals and increase profits.
  Why choose me:
  Experience and professionalism: Over 10 years of marketing experience allow me to offer high-quality services and results.
  Individual approach: I adapt each strategy to the unique needs and goals of each client.
  Transparency and accountability: I maintain transparent communication with clients and provide detailed reports on the work done and the results achieved.
  Доброго дня. Я професійний маркетолог з більш ніж 10-річним досвідом у просуванні компаній.
  Моє ім'я - Ігор Шаров, і я спеціалізуюся на таргетованій рекламі, управлінні соціальними медіа та розробці ефективних маркетингових стратегій.
  Мої послуги включають в себе:
  Таргетована реклама: Я створюю цілеспрямовані кампанії в популярних рекламних платформах, таких як Facebook, Instagram, TikTok, щоб залучити цільову аудиторію для вашого бізнесу.
  Управління соціальними медіа (СММ): Я допомагаю поліпшити присутність вашого бренду в соціальних мережах, створюючи привабливий контент, що залучає аудиторію і збільшує охоплення.
  Розробка маркетингових стратегій: Я аналізую ваш бізнес, конкурентів і ринок, щоб розробити персоналізовані маркетингові стратегії, які допоможуть вам досягти ваших цілей і збільшити прибуток.
  Чому обирають мене:
  Досвід і професіоналізм: Понад 10 років роботи у сфері маркетингу дають мені змогу пропонувати високоякісні послуги та результати.
  Індивідуальний підхід: Я адаптую кожну стратегію під унікальні потреби та цілі кожного клієнта.
  Прозорість і звітність: Я підтримую прозору взаємодію з клієнтами і надаю докладні звіти про виконану роботу і досягнуті результати.

  Translated with DeepL.com (free version)

 15. 362  
  30 days251 USD

  Hello. I can generate from 100 leads for a retail business and work with large budgets. I can send everything in DM and show.
  Здраствуйте. Умею делать от 100 лидов для товарного бизнеса и работать с большими бюджетами. Могу скинуть все в лс и показать.

 16. 501    3  0
  31 days251 USD

  Good day! My experience in targeting and SMM - 8 years. Cases in the portfolio.
  I will set up effective advertising. Minimum budget - maximum profit.
  As a bonus - recommendations for managing networks on a regular basis!
  Доброго дня! Мій досвід в таргеті та SMM - 8 років. Кейси в портфоліо.
  Налаштую ефективну рекламу. Мінімальний бюджет - максимальний прибуток.
  В подарунок - рекомендації по веденню мереж на постійній основі!

 17. 745    6  0
  30 days251 USD

  👋🏼 Hello! I am an expert in targeted advertising for businesses in the lead generation segment.

  🚀 I have 4 years of experience in marketing on Facebook and Instagram platforms. My expertise allows me to effectively implement marketing strategies on the Meta platform, ensuring audience engagement and sales growth.

  💻 My services include:

  🧐 Audit and optimization of advertising campaigns.
  💻 Development and management of campaigns.
  💰 Increasing sales with lower costs.
  📊 Analytics and results tracking.
  🛠 Audit of landing pages and their optimization.
  💡 Optimization and scaling of advertising campaigns.

  🌐 My experience covers various industries, including e-commerce, beauty salons, education/EdTech, advertising agencies, and more.

  📈 I am ready to take responsibility for your targeted advertising on Instagram/Facebook, allowing you to focus on business development.

  📈 I invite you to a brief meeting or chat to discuss a comprehensive strategy aimed at the highest return on investment (ROI).
  Have a great day!🙂
  👋🏼 Вітаю! Я експерт із таргетованої реклами для бізнесів у сегменті лідогенерації

  🚀 Обладаю 4 роками досвіду у сфері маркетингу на платформах Facebook та Instagram. Моя експертність дозволяє ефективно впроваджувати маркетингові стратегії на платформі Meta, забезпечуючи залучення аудиторії та зростання продажів.

  💻 Мої послуги включають:

  🧐 Аудит та оптимізацію рекламних кампаній.
  💻 Розробку та управління кампаніями.
  💰 Збільшення продажів при менших витратах.
  📊 Проведення аналітики та відстеження результатів.
  🛠 Аудит посадкових сторінок та їх оптимізацію.
  💡 Оптимізацію та масштабування рекламних оголошень.

  🌐 Мій досвід охоплює різні галузі, включаючи е-комерцію, салони краси, освіту/EdTech, рекламні агенції та інше.

  📈 Я готовий взяти на себе відповідальність за вашу таргетовану рекламу в Інстаграм/Фейсбук, дозволяючи вам зосередитися на розвитку бізнесу.

  📈 Запрошую до короткої зустрічі або чату для обговорення повноцінної стратегії, спрямованої на найвищий рівень повернення інвестицій (ROI).
  Гарного дня!🙂

 18. 1017    24  2
  30 days251 USD

  Good day
  Experience in Target 8 years
  I live in Ukraine
  work with Europe, USA, Dubai, Turkey and other countries
  -
  PORTFOLIO targetologist Facebook Instagram
  URLs SEO
  https://www.youtube.com/watch?v=KGNvt7XMszE&t=225s
  Lawyers
  https://www.youtube.com/watch?v=OR6XqbZxYYk&t=2s
  Spine Medical Center
  https://youtu.be/FEIcfEdbT-w
  Narcological Clinic
  https://youtu.be/AClCKUcxmpw
  Dentistry
  https://youtu.be/FjC4gTruADg
  Lingerie
  https://youtu.be/FEgZ_G_VvJQ
  Paintings
  https://youtu.be/vNp5DzdX2b8
  Real estate Montenegro Germany
  https://youtu.be/9aaiP5X_AN0
  Telegram channel amoeba
  https://www.youtube.com/watch?v=CBj1rXWuizY
  Shopify
  https://youtu.be/KZKk9KQWU9g
  CRM AmoCRM BITRIX24
  https://youtu.be/fWag9LOvXIQ
  Tourism
  https://youtu.be/v-Fm8ULRu-8
  Добрий день
  Досвід у Таргеті 8 років
  Я мешкаю в Україні
  працюю з Європа, США, Дубаи, Туреччина та інші країни
  -
  ПОРТФОЛІО таргетолог Фейсбук Інстаграм
  Верстати ЧПУ
  https://www.youtube.com/watch?v=KGNvt7XMszE&t=225s
  Юристи
  https://www.youtube.com/watch?v=OR6XqbZxYYk&t=2s
  Мед центр хребта
  https://youtu.be/FEIcfEdbT-w
  Наркологічна Клініка
  https://youtu.be/AClCKUcxmpw
  Стоматологія
  https://youtu.be/FjC4gTruADg
  Нижня білизна
  https://youtu.be/FEgZ_G_VvJQ
  Картини
  https://youtu.be/vNp5DzdX2b8
  Нерухоміть Черногорія Німетчина
  https://youtu.be/9aaiP5X_AN0
  Телеграмм канал амёба
  https://www.youtube.com/watch?v=CBj1rXWuizY
  Shopify Шопіфай
  https://youtu.be/KZKk9KQWU9g
  CRM AmoCRM BITRIX24
  https://youtu.be/fWag9LOvXIQ
  Туризм
  https://youtu.be/v-Fm8ULRu-8

 19. 378    3  0
  20 days250 USD

  Good day, Tetiana

  My name is Oleksandr. I work with advertising on Facebook, Insta, TikTok, and advertising budgets from $500 to $100k+. I have extensive experience working in the Ukrainian and American markets, as well as with European countries.
  I am ready to consider your project and provide quality services so that you can achieve results. I work on a WIN - WIN model, meaning based on the results achieved in your project.

  Check out my latest work in the portfolio to see the level of my expertise.

  Let's discuss your project in more detail in private messages.
  Доброго дня, Тетяна

  Мене звати Олександр. Я працюю з рекламою Facebook, Insta, TikTok та рекламними бюджетами від 500$ та 100к$+. Маю великий досвід роботи на українському та американському ринку, а також з країнами Європи.
  Готовий розглянути Ваш проект та надати якісні послуги, щоб ви отримали результат. Працюю по моделі WIN - WIN, тобто за результат при досягнені KPI у вашому проекті.

  Подивіться мої останні роботи в портфоліо, щоб побачити рівень моєї експертності.

  Давайте більш детально обговоримо Ваш проект у приватних повідомленнях.

 20. 294  
  30 days251 USD

  Hello, I am interested in your project, I know how your niche works, can we discuss details in PM?
  привіт, зацікавив ваш проект, знаю, як працює ваша ніша, можемо обговорити деталі в пп?

 21. 257  
  30 days376 USD

  Good day. I can be useful to you)

  We are the advertising agency leadgen.cc and for over 4 years we have been attracting clients through advertising on Google, Facebook, and YouTube.
  Our targetologists have hundreds of advertising campaigns in various niches to their credit.

  You can familiarize yourself with our cases on the leadgen.cc website.

  Write to me in a personal message and I will send you effective strategy options for your business.
  We will be happy to cooperate 🙌

  P.S. The project rate is approximate and is indicated for one month of work. The cost of our services is calculated depending on your request.
  Доброго дня. Можу бути вам корисним)

  Ми-рекламна агенція leadgen.cc і вже понад 4 роки залучаємо клієнтів за допомогою реклами Google, Facebook та YouTube.
  На рахунку наших таргетологів сотні рекламних кампаній в різноманітних нішах.

  З нашими кейсами можете ознайомитись на сайті leadgen.cc

  Пишіть мені в особисті повідомлення і я відправлю варіанти дієвих стратегій для вашого бізнесу.
  Будемо раді співпраці 🙌

  P.S. Ставка за проект приблизна і вказана за місяць роботи . Вартість наших послуг прораховується залежно від вашого запиту.

 22. 1635    30  0   2
  30 days251 USD

  Good day,
  I am a targetologist with over four years of experience. Interested in your project, ready to discuss details in private messages. If we are a good fit, I will start working immediately.
  Feel free to contact me, I will be happy to cooperate!
  Добрий день,
  Я таргетолог з досвідом понад чотири роки. Зацікавив ваш проєкт, готовий обговорити деталі в особистих повідомленнях. Якщо ми підійдемо один одному, то я негайно приступлю до роботи.
  Звертайтеся, буду радий співпраці!

 23. 466    2  0
  30 days251 USD

  Hello, Tetyana, I am interested in your project. A little about me: I have extensive experience working in Europe and the USA, worked with more than 20 niches, you can view the success of my projects in my profile in the "portfolio" section, I think the results speak for themselves. Currently, I work as a targetologist at ANDREAS MOSKIN - the number one company for quality men's clothing in Ukraine. I particularly highlight my ability to work with large budgets - I handle up to a $30,000 monthly budget. The cost of services is negotiable.
  I offer a full range of targetologist services including:
  • Development of advertising strategy
  • Creation of advertising creatives
  • Ad setup
  • Conducting tests
  • Scaling and improving performance
  • Daily monitoring of advertising results and making adjustments
  • Report on work done
  If necessary, it is possible to conclude a service agreement in electronic form. You can view examples of my work in my portfolio. Ready for long-term cooperation.
  Looking forward to hearing from you in private messages!
  Вітаю, Тетяно, зацікавив ваш проект. Трішки про мене: маю чималий досвід роботи по Європі та США, працював більше ніж з 20 нішами, успішність моїх проєктів ви можете переглянути в моєму профілі в розділі "портфоліо", результати, думаю, самі все скажуть за себе. На даний момент працюю таргетологом в компанії ANDREAS MOSKIN - це фірма №1 по якості чоловічого одягу в Україні. Окремо виділю вміння працювати з великими бюджетами - в моїх руках в сумі опиняється до 30 000$ місячного бюджету. Вартість послуг договірна.
  Я пропоную повний спектр послуг таргетолога включаючи:
  • Розробку рекламної стратегії
  • Створення рекламних креативів
  • Налаштування реклами
  • Проведення тестів
  • Масштабування та покращення показників
  • Щоденний контроль результатів реклами та внесення правок
  • Звіт виконаної роботи
  При потребі є можливість укласти в електронній формі договір про надання послуг. Приклади моїх робіт ви можете переглянути у моєму портфоліо. Готовий до довготривалої співпраці.
  Чекаю на Вас в особистих повідомленнях!

 24. 9 more hidden bids
 1. 27283
   198  0

  30 days326 USD

  Good day👋.

  I am interested in your project and would like to take it on.

  My advantages:
  - I am in the top 3 in the social media marketing (SMM) category.
  - A professional with over 8 years of experience.
  - Successfully completed 300+ projects, receiving many positive reviews from clients.
  - Proud to have worked with large budgets and achieved success in projects.

  You can find more details here
  Freelancehunt

  Let's discuss how I can help you achieve your goals. Contact me by clicking the message button next to my profile.
  Добрый день👋.

  Меня заинтересовал ваш проект и я хотел бы взять его в работу.

  Мои приимущества:
  - Вхожу в топ 3 в категории продвижение в социальных сетях (SMM)
  - Профессионал с более чем 8-летним опытом работы.
  - Успешно реализовали 300+ проектов, получив при этом множество положительных отзывов от клиентов.
  - Горжусь тем, что работал с большими бюджетами и добились успеха в проектах.

  Детальнее можете ознкомиться тут
  Freelancehunt

  Давайте обсудим, как я могу помочь вам достичь ваших целей. Свяжитесь со мной, нажав на кнопку сообщения возле моего профиля.

 2. 262  
  30 days251 USD

  Hello!

  I have extensive experience working with targets. I have good cases and can help you!

  From my side, creative landings and more.
  I can also predict the number of potential applications.

  Looking forward to your message in PM!

  Sincerely,
  Arsen.
  Вітаю!

  Маю великий досвід робити з таргетом. Маю хороші кейси та зможу вам допомгти!

  З мого боку креативи лендинги та інше.
  Також можу прогнозувати кількість потенційних заявок.

  Чекаю вашого повідомлення в Лс!

  З повагою,
  Арсен.

 3. 297  
  3 days253 USD

  Hello! I have read the project and I am ready to start working. I am sure you will like the result.
  Приветствую! Я ознакомилась с проектом и готова приступить к работе. Уверена, что вам понравится результат.

 4. 837    3  0
  30 days301 USD

  Good day, I am interested in your project.
  I work on a pay-per-performance basis!🚀

  I am a targetologist with experience and successful cases in the goods and services niche!
  I offer a 7-day trial period for $49. You will get results with minimal expenses.

  Interested? Write to me for a free consultation and to start the trial period.
  Доброго дня, зацікавив ваш проект.
  Працюю з оплатой по результату!🚀

  Я таргетолог з досвідом та успішними кейсами в товарній ниші та послуги!
  Пропоную 7-денний тестовий період за 49$. Ви отримаєте результати з мінімальними витратами.

  Зацікавило? Напишіть мені для безкоштовної консультації та старта тестового періоду.

 5. 351    1  0
  3 days251 USD

  Welcome! We are a team of marketing experts offering full-cycle services. Whether you are a small startup or a large corporation, we will develop a customized marketing strategy to help you achieve your business goals.

  Our services include:
  - SMM (full page management and content creation).
  - targeted advertising setup on various platforms.
  - banner and creative design for ads, presentations for conferences and courses.
  - video editing for TikTok and Reels.
  - development of individual marketing strategies tailored to your business goals, including strategies for the markets of Ukraine, Europe, and the USA.
  - creation of sales funnels to attract potential clients and increase sales.
  - creation of Telegram channels, chatbot development on Telegram, Viber, Facebook, and WhatsApp platforms.
  - personal brand support and production.
  - upon individual request, we provide website and full application development services, working with verified subcontractors.
  - SEO.
  - organization of content shoots.
  - utilization of a new content direction for your business UGC - user-generated content (video testimonials), which increases consumer loyalty and trust in your product by 85%.

  Start increasing your profits and taking your business to the next level!
  Вітаємо! Ми - команда експертів в галузі маркетингу з повним циклом послуг. Незалежно від того, чи ви маленький стартап чи велика корпорація, ми розробимо індивідуальну маркетингову стратегію, що допоможе вам досягти ваших бізнес-цілей.

  Наші послуги охоплюють:
  - SMM (повне наповнення та ведення сторінки).
  - налаштування таргетованої реклами на різних платформах.
  - дизайн банерів та креативів для реклами, презентацій для конференцій та курсів.
  - монтаж відео для TikTok та Reels.
  - розробка індивідуальних маркетингових стратегій, орієнтованих на цілі вашого бізнесу, включаючи стратегії для ринків України, Європи та США.
  - створення автоворонок для залучення потенційних клієнтів та збільшення продажів.
  - створення телеграм-каналів, розробка чат-ботів на платформах Telegram, Viber, Facebook та WhatsApp.
  - підтримка і продюсування особистого бренду.
  - під індивідуальне замовлення, надаємо послугу створення сайтів та повноцінних додатків, працюємо с перевіреними підрядникам
  - SEO
  - організація контент-зйомок
  - використання нового напрямку контенту для вашого бізнесу UGC - користувацький контент (відео відгуки), який збільшує лояльність та довіру споживачів до вашого продукту на 85%

  Почніть збільшувати свій прибуток і виводити ваш бізнес на новий рівень!

 6. 636    7  0   2
  3 days253 USD

  Hello! I have reviewed your project and I am ready to start working on it. I am confident that you will be satisfied with the result.
  Привет! Я ознакомился с вашим проектом и готов приступить к выполнению. Уверен, что вы останетесь довольны результатом.

 7. 316  
  30 days301 USD

  Good day 👋

  My name is Valentin, and I am interested in your project. I would like to take it on.

  My advantages:
  - Over 25+ successful projects, with positive feedback from clients
  - Worked with budgets of 10-2000$/day, and achieved success in projects regardless of the budget
  - I have a team that can handle any digital marketing-related issue.

  I suggest discussing your project in private messages. Looking forward to your feedback 🤝
  Доброго дня 👋

  Мене звати Валентин, і Ваш проект мене зацікавив. Я хотів би взяти його в роботу

  Мої переваги:
  - Більше 25+ успішних проєктів, з позитивнии відгуками від клієнтів
  - Працював з бюджетами 10-2000$/день, і при будь-якому бюджеті досягали успіху в проектах
  - Маю команду, котра може вирішити будь-яке питання повязане з digital-маркетингом.

  Пропоную обговорити Ваш проект в особистих повідомленнях. Сподіваюсь на зворотній зв'язок 🤝

 8. 8 more hidden bids
 • Oleksandra Haponova
  15 April, 21:33 |

  Що значить тестовий період? налаштування нашару? 

Current freelance projects in the category Lead generation and sales

Target for an online Lithuanian language school in Lithuania

Interested in launching targeted advertising in Lithuanian geo to get leads for online lessons. It would be interesting to work in the format of consultations, as advertising has been launched, but the cost per lead is too expensive or advertising does not bring leads at all.

Lead generation and salesSocial media marketing ∙ 12 proposals

Promotion of Telegram channel

15 USD

A specialist is needed who has experience in managing a Telegram channel, knows how to promote a Telegram channel correctly, create and maintain a technical task, How to increase subscribers in the channel, and convert them into leads. It is necessary to implement a plan in…

Lead generation and salesSocial media marketing ∙ 2 proposals

Creation and setup of a campaign in Google Ads

We are a refund company and are looking for a qualified specialist in contextual advertising to create and set up a campaign in Google Ads aimed at attracting customers who want to get their money back. Requirements: -Confirmed experience in managing Google Ads campaigns…

Contextual advertisingLead generation and sales ∙ 7 proposals

AI assistant on the website and in social networks

25 USD

Good day Need a specialist to create an AI assistant that will respond to messages on social media (facebook, instagram), messengers (viber, telegram, WhatsApp), and on the website chat. Price negotiable

Machine learningLead generation and sales ∙ 2 proposals

Setting up Google Shopping for the store on AsproMax

Need to set up Google Shopping for an online store based on AsproMax and teach/consult on how to manage the service in the future What we have: -working site in 3 languages What is needed: -analyze and advise on which platform capabilities make sense to use -provide…

Contextual advertisingLead generation and sales ∙ 6 proposals

Client
Project published
1 month 8 days ago
340 views