Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translate the PDF file

Translated5 USD

 1. 1133
   18  0

  1 day5 USD

  Good day !
  I am engaged in translations from / to Ukrainian, Russian, English pdf files with the preservation of the outcome layout and structure.
  My level of foreign language (English) - Proficiency C2, Russian - free, Ukrainian - native.
  Examples of my works are portfolio: Freelancehunt
  We will work with responsibility and responsibility to fulfill your project. Always in connection
  You will turn!
  Доброго дня!
  Займаюся перекладами з/на українську, російську, англійську мови pdf-файлів зі збереженням вихідного оформлення та структури.
  Мій рівень іноземної мови (англійської) - Proficiency C2, російська - вільно, українська - рідна.
  Приклади моїх робіт є портфоліо: Freelancehunt
  Грамотно та відповідально підійду до виконання Вашого проєкту. Завжди на зв'язку
  Звертаєтеся!

 2. 171  
  1 day13 USD

  I’m ready to perform your order, very quickly I can perform these jobs, because I’m not once doing this.
  Готова виконувати ваше замовлення ,дуже швидко вмію виконувати ці роботи ,бо сама не однократно цим займаючь

 3. 97  
  1 day5 USD

  Good day !
  I want to take your task. I am a professional translator and I have a philosophical education.
  I will be grateful and responsible to your project, and guarantee quality execution without mistakes in the shortest time possible.

  Always in contact!
  Доброго дня!
  Хочу взятись за Ваше завдання. Професійно займаюсь перекладом та маю філологічну освіту.
  Грамотно та відповідально підійду до Вашого проекту, та гарантую якісне виконання без помилок в найкоротші сроки.

  Завжди на зв'язку!

 4. 205  
  1 day5 USD

  Welcome to! Interested in your offer, Ready to cooperate on a permanent basis
  Вітаю! Зацікавила ваша пропозиція, Готова співпрацювати на постійній основі

 5. 477  
  1 day5 USD

  Good Morning, Oksano! Ready to get a PDF file translated into English. Thanks to my skills and experience in graphic design, it provides high quality and performance speed. I will be happy to work with you on a permanent basis.
  Доброго дня, Оксано! Готовий взятися за переклад pdf файлу на українську мову. Завдяки моїм навичкам та досвіду в графічному дизайні, забезпечу високу якість та швидкість виконання. Буду радий співпрацювати з вами на постійній основі.

 6. 264  
  1 day5 USD

  Welcome to! I can quickly and quickly translate the text. I have Ukrainian well.
  I work with different file formats. Ready to cooperate with you.
  Вітаю! Можу якісно та швидко перекласти текст. Добре володію українською.
  Працюю з різними форматами файлів. Готова з вами співпрацювати.

 7. 261  
  1 day5 USD

  Good Morning, Oksano!
  I will translate it quickly and well.
  I can help with the file translation.
  Доброго дня,Оксано!
  перекладу все швидко та якісно!
  Можу допомогти з перекладом файла.

 8. 399    14  0
  1 day5 USD

  Welcome to!
  I am pleased to help with the translation. If it is from English to Ukrainian.
  40 rupees for 1000 signs
  guaranteed quick and high quality results.
  Вітаю!
  З радістю допоможу з перекладом. якщо це з англійської на українську.
  40 грн за 1000 знаків
  гарантую швидкий та якісний результат

 9. 201  
  2 days5 USD

  Professional translation strictly in a conditional term. Maximum formating of the file.
  Професійний переклад строго в обумовлений термін. Максимальне збереження форматування файлу.

 10. 675    13  0
  1 day5 USD

  Ready to help with translation. I had experience in such works, translated large files to foreign companies. I am in your price, and you are in my fast and quality performance.
  Готова допомогти з перекладом. В мене був досвід таких робіт, перекладала великі файли зарубіжним компаніям. Мене влаштовує ваша ціна, а вас влаштує моє швидке та якісне виконання

 11. 387    10  0
  1 day5 USD

  Good day . Interested in your project.
  I can take it right now. Tell me more about text and volume.
  You can read my translations in the portfolio.
  I will do it well and in time. I will be happy to work with you!
  Добрий день. Зацікавив ваш проект.
  Можу взятися за нього вже зараз. Розкажіть більше про тематику тексту та обсяг.
  З моїми перекладами можете ознайомитися в портфоліо.
  Зроблю все гарно та в сроки! Буду рада з вами попрацювати!

 12. 225  
  2 days5 USD

  Добрий день!

  Готова взятись за ваші проекти. Займаюсь перекладом різних документів та текстів з англійської на українську та навпаки. Готова до постійної співпраці, з радістю попрацюю з проектами такого формату. Вкажіть тільки, будь ласка, який обсяг роботи

  Я перекладач з вищою філологічною освітою та викладач англійської мови з рівнем С1. Зараз цікавлюсь перекладом та вирішила себе спробувати у ролі фрилансера

  Моя ставка 40 грн за 1000 знаків

 13. 265  
  3 days5 USD

  Вікторіє,зроблю якісно!Виконував декілька подібних перекладів.Маю досвід більше 5 років в сфері перекладу текстів , особливо української, тому проблем не виникне.Є декілька питань стосовно проєкта.Якщо Ви зацікавлені моєю пропозицією,пишіть в особисті,обсудимо!
  35 грн за 1000 знаків без пробілів

 14. 175  
  1 day5 USD

  Вітаю. Маю досвід у перекладі та редагуванні текстів, тому з легкістю виконаю

 15. 181  
  1 day5 USD

  Вітаю. Готова до співпраці. Зроблю якісний переклад. Чекаю на більш детальніше обговорення заказу.

 16. 2716    50  0
  2 days8 USD

  Вітаю, Оксана!

  Мене звати анастасія. Маю вищу освіту з дипломом "викладач англійської та російської мов і зарубіжної литератури; перекладач". Володію англійською на рівні В2.
  Перекладаю з анлійської на українську/російську та навпаки. Володію літературним, адаптативним та спеціальним перекладом.
  Швидко та грамотно виконаю ваш проект у повній відповідності до ТЗ.

  Мій тариф: 65грн/1000сбп

 17. 999    26  1
  1 day5 USD

  Вітаю!
  Маю досвід перекладу книг, статей та інших робіт. Досвід роботи 7 років. За освітою я перекладач англійської, німецької та іспанської (магістр). Готова обговорити з вами деталі співпраці та розпочати роботу. Щоб ви оцінили якість перекладу, можу перекласти частину тексту безкоштовно.

 18. 230  
  1 day5 USD

  Good day ! I will be happy to take your project and make the translation quality and quickly. I have a higher philosophical education and C1 level of English. The cost depends on the volume of the text. I'll be glad to discuss details) Go back!
  Добрий день! Із задоволенням візьмусь за Ваш проект та зроблю переклад якісно та швидко. Маю вищу філологічну освіту та рівень С1 володіння англійською. Вартість залежить від обсягу тексту. Буду рада обсудити деталі) Звертайтеся!

 19. 191    1  0
  2 days5 USD

  Good day ,

  Interested in such work. Languages: Russian, French and English. Higher education, foreign languages.
  Добрий день,

  Зацікавлена в такій роботі. Мови: російська, французька, англійська. Вища освіта, іноземні мови.

 20. 397    2  0
  1 day15 USD

  Get ready for the PDF translation of the files into the English language. I have experience in the field of translation and the ability to perform projects of different formats. I look forward to the possibility of collaboration on a permanent basis.
  Готовий взятися за переклад pdf файлів на українську мову. Маю досвід у сфері перекладу та здатність виконувати проекти різного формату. З нетерпінням чекаю на можливість співпраці на постійній основі.

 21. 266    1  0
  1 day5 USD

  Good day . I have experience in translation, the profile has examples of work. I will be happy to collaborate!
  Добрий день. Маю досвід в перекладі, в профілі є приклади робіт. Буду рада співпраці!

 22. 200  
  1 day5 USD

  Ready to work! I speak freely in Ukrainian, Russian and English.
  готова к работе! говорю свободно на украинском, русском и английском языке

 23. 270    3  0
  1 day5 USD

  Good night ! I am a philosopher translator. I am engaged in editing, translating and writing texts for three years. I speak English, Ukrainian, Russian. The speed and quality of the translation.
  Добрий вечір! Я філолог-перекладач. Займаюсь редагування, перекладом та написанням текстів упродовж трьох років. Володію англійською, українською, російською. Гарантую швидкість та якість перекладу.

 24. 860    55  2
  1 day5 USD

  Good day !
  Ready to cooperate in the direction of translations from English to Ukrainian and from Russian to Ukrainian.
  I have experience in translating technical texts from English to Ukrainian.
  All conditions are ready to be discussed.
  Добрий день!
  Готовий співпрацювати в напрямку перекладів з англійської на українську та з російської на українську мови.
  За фахом інженер, маю досвід перекладів технічних текстів з англійської мови на українську.
  Всі умови готовий обговорити.

 25. 236  
  1 day5 USD

  Good morning, your offer is interested, ready to work with you.
  Доброго дня, зацікавила ваша пропозиція, готова до співпраці з вами

 26. 269    5  0
  1 day5 USD

  Welcome to Oksano. I will help with the mission. I have great experience. I will do everything quickly and well.
  Вітаю, Оксано. З радісатю допоможу у виконанні завдання. Маю великий досвід. Зроблю усе швидко та якісно.

 27. 310  
  1 day8 USD

  Good day . Ready to fulfill your order. Write a personal message.
  Доброго дня. Готовий виконати Ваше замовлення. Напишіть в особисті повідомлення

 28. 2418    63  0
  1 day5 USD

  Good evening .
  I have great experience in editing and translating texts presented in pdf format.
  I will do the work properly and timely with your requirements.
  Добрий вечір.
  Маю великий досвід редагування та перекладу текстів, представлених у форматі pdf.
  Роботу виконаю якісно і в строк з урахуванням ваших вимог.

 29. 1844    25  0
  1 day5 USD

  Welcome to!
  I translate and correct websites, books, documents and so on. Examples of projects are the internet store "Vodafone-Ukraine", the educational platform "skillsetter", the project "All-Ukraine School Online", several art and publicist books. He wrote and published two of his own books.
  I do everything well, with dictionaries, with no surgeon. I am frequently following translators and correctors.
  The price is 50 UAH for 1000 UAH. We can also agree with the tariff, especially for a large amount of work.
  I can perform the test task.
  Turn on!
  Вітаю!
  Перекладаю та коректую сайти, книжки, документи тощо. Приклади проєктів - інтернет-магазин "Vodafone-Україна", навчальна платформа "skillsetter", проєкт "Всеукраїнська школа онлайн", кілька художніх та публіцистичних книг. Написав і видав 2 власні історичні книги.
  Виконую все грамотно, зі словниками, без суржику. Часто виправляю після перекладачів і коректорів.
  Вартість - 50 грн за 1000 збп. Також можемо погодити тариф, особливо для великого обсягу роботи.
  Можу виконати тестове завдання.
  Звертайтеся!

 30. 367    1  0
  1 day5 USD

  Good day . I am interested in your job proposal. I guarantee some and speed of performance. Write in a personal message to discuss details. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Цікавить ваша пропозиція роботи. Гарантую якісь і швидкість виконання. Пишіть у особисті повідомлення для обговорення деталей. Буду рада співпрацювати.

 31. 760    20  0
  1 day5 USD

  Welcome to Oksana. The translation provides full volume with good quality. I know the new rules of language and I continue to study.
  Вітаю, Оксана. Переклад забезпечу у повному обсязі з гарною якістю. Нові правила мови знаю та продовжую вивчати.

 32. 402    2  0
  1 day13 USD

  Good day ! Interested by your announcement! Ready to start performing today.
  I am an English translator/leader. I have experience in translating anotations, texts of different styles, poetry. You can view the portfolio in my profile.
  I hope for cooperation.
  Добрий день! Зацікавило Ваше оголошення! Готова сьогодні ж приступити до виконання.
  Я дипломований перекладач/викладач англійської. Маю досвід перекладу анотацій, текстів різного стилю, поезії. Портфоліо можете переглянути в моєму профілі.
  Сподіваюсь на співпрацю.

 33. 257    1  1
  1 day5 USD

  Good morning, ready to complete your task quickly and efficiently, start immediately
  Доброго дня, готова виконати Ваше завдання швидко та якісно, приступити негайно

 34. 522    28  1
  1 day30 USD

  Welcome to Oksano! I often edit and translate PDF files. I would like to see the file. I will be glad to work with you!
  Вітаю, Оксано! Досить часто редагую та перекладаю PDF-файли. Хотілося б побачити сам файл. Буду радий з вами працювати!

 35. 271    1  0
  1 day5 USD

  Good day ! I am interested in your proposal. I am a philosopher of English language. Experience in work is 10 years. I will be glad to help you. Ask for details in private.
  Доброго дня! Цікавить ваша пропозиція. За спеціальністю я філолог англійської мови. Досвід роботи - 10 років. Буду рада вам допомогти. За деталями звертайтесь у приват.

 36. 322    1  0
  1 day5 USD

  Good day ! I would like to accomplish your task. I am a philologist, I have Ukrainian, Russian, German and English (medium level) .
  I want to get to know the details of the work, namely: *which language is the text?
  What is the volume of text?
  The term of execution?
  The price for 1000 symbols with a breakdown of 50-70 UAH, looking at what complexity
  I am pleased to work on a permanent basis.
  Добрий день! Хотіла б виконати Ваше завдання. Я філолог, володію українською, російською, німецькою і англійською ( середній рівень) .
  Хочу ознайомитися з деталями роботи, а саме: *якою мовою текст?
  *який обсяг тексту?
  *термін виконання?
  Ціна за 1000 символів із пробілами 50-70 грн, дивлячись яка складність
  Рада буду співпрацювати на постійній основі

 37. 1478    36  2
  1 day5 USD

  Welcome to. My services include professional translation of texts into the Ukrainian language. I guarantee accuracy and stylistic faithfulness of the translation, providing a full understanding of the context. Ready to take over your projects and provide you with a quality result. Ready for long-term cooperation.

  Always ready to find the best option to meet your needs and budget.
  Вітаю. Готова до співпраці з Вами.Мої послуги включають професійний переклад текстів на українську мову. Гарантую точність і стилістичну вірність перекладу, забезпечуючи повністю розуміння контексту. Готова взятися за ваші проекти та надати вам якісний результат. Готова до довготривалої співпраці.

  Завжди готова знайти оптимальний варіант для задоволення ваших потреб та бюджету.

 38. 802    12  0
  1 day5 USD

  Good day !
  Ready to fulfill your order after all the details are clarified.
  Which language is the translation needed?
  You can find examples in the portfolio.
  Details can be discussed in personal messages.
  Доброго дня!
  Готова виконати ваше замовлення після уточнення всіх деталей.
  З якої мови потрібний переклад?
  З прикладами робіт можете ознайомитись в портфоліо.
  Подробиці можем обговорити в особистих повідомленнях.

 39. 285    1  0
  1 day5 USD

  Welcome to. I work as a translator and editor in an online edition (link to the site I can send in person). I know English, Ukrainian and Russian languages. I can make a translation or edit the text. I’m open to a new job, so I’ll be glad to complete your task quickly and quality!
  Вітаю. Працюю перекладачем та редактором в онлайн-виданні (посилання на сайт можу відправити в особисті). Володію англійською, українською та російською мовами. Можу зробити переклад або відредагувати текст. Я відкрита для нової роботи, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 40. 203  
  1 day8 USD

  Good afternoon, from which language do you need to perform the translation?
  Send the file I will tell you the cost and starlight according to the deadlines of execution. The structure and format will match the original.
  I will be happy to cooperate.
  доброго вечора, з якої мови потрібно виконати переклад?
  Надішліть файл порахую Вам вартість та зорієнтую по строкам виконання. Структура та формат відповідатимуть оригіналу.
  Буду рада співпраці.

 41. 442    18  0
  1 day5 USD

  Good Morning, Oksano! ready to help you. Experience in translator work - 9 years, I have an IELTS certificate (level C1). The price is 35 UAH for 1000 Sbp. I will be happy to cooperate
  Доброго дня, Оксано! Готова вам допомогти. Досвід роботи перекладачем - 9 років, маю сертифікат IELTS (рівень С1). Вартість - 35 грн за 1000 сбп. Буду рада співпраці

 42. 1866    49  1
  1 day25 USD

  I can quickly and efficiently make a translation.Ready for Long-Term Cooperation

  50-60 UAH for 1k symbols
  It depends on the complexity of the terms.

  I will be happy to discuss the terms.🔥
  Доброго дня, можу швидко та якісно зробити переклад.
  Готова до довготривалої співпраці🔥

  50-60 грн за 1к символів
  Залежить від складності термінів

  Буду рада обговорити умови!

 43. 146  
  1 day5 USD

  Good morning, I’m interested in your project, I’m ready to take it. I do everything efficiently and efficiently.
  Доброго дня, зацікавив ваш проєкт, я готова взятися за його виконання. Виконаю все грамотно і оперативно.

 44. 5378    203  0   2
  1 day5 USD

  From English - 95 UAH for 1000 signs with scratches, from Russian - 50 UAH.
  Great experience in translation of documents, articles, instructions, brochures.
  I have translated for over 15 years. I am one of the top freelance translators.
  It is a language that is capable of expressing your thoughts properly and accurately.
  Only a manual translation. Preservation of format.
  Portfolio: Freelancehunt
  З англійської - 95 грн за 1000 знаків із пробілами, з російської - 50 грн.
  Великий досвід у перекладі документів, статей, інструкцій, брошур.
  Перекладаю більше 15 років. Входжу в топ фрiланс-перекладачів.
  Бездоганна мова, уміння грамотно й точно виражати думки.
  Тільки ручний переклад. Збереження формату.
  Портфоліо: Freelancehunt

 45. 336    1  0
  2 days5 USD

  Good evening . Interested in your project. He has repeatedly translated. I can also read the text for mistakes. I do the work quickly and efficiently. I would like to see the file. Go back, I'll be happy to work together.
  Добрий вечір. Зацікавив Ваш проект. Неодноразово займалась перекладами. Також можу зробити вичитку тексту на помилки. Роботу виконую швидко і якісно. Хотіла б побачити сам файл. Звертайтеся, буду рада співпраці.

 46. 2599    100  0
  1 day5 USD

  Good day !

  I graduated from a philologist, Ukrainian and Polish languages. I have experience in translating texts on different topics.

  Examples and examples are in the profile.

  Let’s discuss the details of cooperation!
  Добрий день!

  Я закінчила ВНЗ за напрямом філолог, українська та польська мови. Маю досвід перекладу текстів на різні теми.

  Відгуки та приклади є у профілі.

  Давайте обговоримо деталі співпраці!

 47. 9862    757  0   2
  2 days5 USD

  I have been working in translation for more than 5 years and I have been working in translation for more than 5 years and I have been working in translation for more than 5 years.
  I'm going to translate the PDF file with the formatting storage.
  Ready to discuss details, interested in the theme and volume.
  Вітаю, більше 5 років професійно займаюсь перекладами, чітко та в необхідні терміни виконаю завдання.
  Зроблю переклад pdf файлу зі збереженням форматування.
  Готова обговорити деталі, цікавить тематика та обсяг.

 48. 843    5  0
  1 day5 USD

  Welcome to Oksano! I can help with the file translation. In the beginning, I would like to see the text, or at least learn the topic. It also indicates from which language to be translated. I am a philologist with great translation experience. I’ve been translating texts of different topics and levels of complexity from English to Ukrainian for almost 20 years and vice versa.

  My rate: 80 UAH / 1000 ZBP
  Вітаю, Оксано! Можу допомогти з перекладом файла. Але для початку хотілось би все ж таки побачити текст чи хоча б взнати тематику. А також вкажіть з якої мови треба перекладати. Я філолог з величезним перекладацьким досвідом. Я вже майже 20 років займаюсь перекладом текстів різних тематик та рівнів складності з англійської на українську мову та навпаки.

  Мій тариф: 80 грн/1000 збп

 49. 2689    124  0
  2 days5 USD

  Welcome to!
  I am a professional translator and I have a great experience working with PDF files.
  Send the file to a personal message.
  Go back, we will work.
  Вітаю!
  Професійно займаюсь перекладами та маю значний досвід роботи з пдф файлами.
  Надішліть файл у особисті повідомлення.
  Звертайтеся, попрацюємо.

 50. 271    2  0
  1 day5 USD

  Good afternoon, you are interested in your project, ready to take on. I do everything efficiently and efficiently.
  I will be happy to help. to turn)
  Доброго дня, зацікавив ваш проєкт, готова взятися за виконання. Виконаю все грамотно і оперативно.
  Буду рада допомогти. Звертайтесь)

 51. 1645    38  1   1
  1 day5 USD

  Welcome to)
  I am a philologist for education, I have been working with translations for 10 years.
  Part of the work is in the portfolio:
  Freelancehunt
  Interesting about the text.
  The price and deadline are still conditional.
  I will be happy to cooperate)
  Вітаю)
  Філолог за освітою, працюю з перекладами 10 років.
  Частина робіт є у портфоліо:
  Freelancehunt
  Цікавить об'єм тексту.
  Ціна та термін поки що умовні.
  Буду рада співпраці)

 52. 688    27  1   1
  1 day5 USD

  Good evening) I have a philosophical education and great experience in translation of PDF documents) Write, discuss details) I will be happy to cooperate)
  Доброго вечора) Маю філологічну освіту та величезний досвід перекладу PDF документів) Пишіть, обговоримо деталі) Буду рада співпраці)

 53. 969    62  0
  1 day5 USD

  Welcome to Oksano!
  I will perform the translation quickly and efficiently.
  6 years in the translation of texts of various topics.
  The level of English is C2 (proficiency).
  Ukrainian and Russian are familiar, literacy is guaranteed.
  After the translation, I make a reading and correction.
  You can see the comments about me on the page.
  I can start right now.
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю, Оксано!
  Залюбки виконаю переклад якісно та швидко.
  6 років у перекладі текстів різноманітних тематик.
  Рівень англійської – С2 (proficiency).
  Українська та російська – рідні, грамотність гарантую.
  Після перекладу здійснюю вичитку та коректуру.
  Відгуки про мене можна побачити на сторінці.
  Можу розпочати вже зараз.
  Буду рада співпраці!

 54. 371    9  1
  1 day5 USD

  I will be able to perform the translation.
  Cheap and fast.
  I have experience in translating texts.
  Вітаю зможу виконати переклад.
  Якісно та швидко, недорого.
  Маю досвід перекладу текстів.

 55. 652    19  0
  1 day5 USD

  Good morning, ready to work together, I'm waiting for your message. Ready to perform your tasks according to your needs and desires. Look at the portfolio. Details in private.
  Доброго дня, готова співпрацювати, чекаю на ваше повідомлення. Готова виконати завдання згідно ваших вимог та побажань. Дивіться портфоліо. Подробиці у приват.

 56. 440    10  0
  1 day5 USD

  Good evening . I am a philologist, I have experience in translation. I’m happy to work together.
  Добрий вечір. Філолог за освітою, маю досвід перекладів. Звертайтесь, буду рада співпраці.

 57. 805    27  2
  1 day5 USD

  Welcome, I offer collaboration. I am professionally engaged in texts, writing, editing, translating, etc. I have great experience, there are a number of such objects on this platform, you can review reviews.

  Ready to discuss details in personal. Quality and speed of performance guaranteed. Write it. Co-operation is most interested.
  Вітаю, пропоную співпрацю. Професійно займаюся текстами, їх написанням, редагуванням, перекладом тощо. Маю великий досвід, на цій платформі є низка таких проєктів, можете переглянути відгуки.

  Готова обговорити деталі в особистих. Гарантую якість та швидкість виконання. Пишіть. У співпраці максимально зацікавлена.

 58. 1305    35  0
  1 day5 USD

  Oxano, my greetings.

  Ready to fulfill the task. There is substantial experience in translation of technical instructions, characteristics and user instructions into Ukrainian (work is in the profile, I can also add examples).

  I would like to see the file for the most accurate assessment of the deadlines and the cost of completing the task.

  Turn on!
  Оксано, мої вітання.

  Готова виконати завдання. Є суттєвий досвід перекладу технічних інструкцій, характеристик та посібників користувача на українську (роботи є у профілі, також можу додатково надати приклади).

  Хотілось би побачити файл для максимально коректної оцінки термінів та вартості виконання завдання.

  Звертайтеся!

 59. 2387    99  6   1
  1 day5 USD

  Welcome to
  I have great experience in translation.
  Look at portfolio and portfolio.

  Ready to discuss the details of the project
  Вітаю
  Маю великий досвід роботи в сфері перекладу
  Дивіться відгуки та портфоліо

  Готовий обговорити деталі виконання проекту

 60. 1031    40  0   1
  1 day5 USD

  Good afternoon. Ready to fulfill your order. Details can be discussed in private.
  Доброго вечора. Готовий виконати Ваше замовлення. Подробиці можемо обговорити в приваті.

 61. 1030    46  1   1
  1 day5 USD

  Good night
  I have great experience in creating, editing and converting .pdf files.
  Knowledge of Ukrainian language at level C1
  I will be happy to cooperate
  Добрий вечір
  Маю великий досвід роботи зі створення, редагуванням та конвертацією файлів формату .pdf
  Володію українською мовою на рівні С1
  Буду рад співпраці

 62. 18 more hidden bids
 • Sergey Pankovets
  27 January, 21:56 |

  Добрий вечір

  Надішліть, будь ласка, приклад файлу

 • Yevhenii Alokhin
  27 January, 21:57 |

  З якої мови переклад?

 • Marianna Vursta
  28 January, 9:59 |

  Можна побачити приклад файлу ?

 • Liubov Melnyk
  28 January, 15:05 |

  Фiлолог, вчитель. Допоможу! 

 • Katerina Danilyuk
  30 January, 1:32 |

  Добрий день! Надішліть, будь ласка, приклад файлу, щоб розуміти приблизно, який обсяг роботи

Current freelance projects in the category Text translation

Translate from Ukrainian to English a scientific article.

Hello Translation of an article into English for publication in the scope is needed. If you are an experienced translation professional - this is for you, if not, agencies please do not waste time. Estimate the cost and time for translation The article is in the files. This is…

Text translation ∙ 33 proposals

Translate the landing page with 1 product into Polish.

Translate text in triple ticks to English and preserve non-letter characters: ``` We need to translate the landing page https://ohlala.com.ua into good conversational Polish + short advertising creative.

Text translation ∙ 13 proposals

Translate content from Russian to Ukrainian language in WordPress (using Google Translate)

переклад контенту з рус на укр мову Wordpres (через Google Translate) 1. сайт на Worppress 2. є контент на рус. потрібно його перевести на Українську мову 3. якщо бачите помилки, то виправити. є додатковий варіант перекладу через Chat gpt 3.5 (безкоштовний тариф), якщо…

Content managementText translation ∙ 64 proposals

We are looking for a translator of the Danish language

10 USD

Good day. We are a European online store of Korean cosmetics, operating in more than 8 countries in Europe. By the end of the year, we plan to launch in several countries, including Denmark, so we are looking for a translator of the Danish language to translate product…

Text translation ∙ 4 proposals

Azerbaijani language translator

50 USD

For a large order, a competent translator of the AZERBAIJANI language is required. Requirements: - experience in translations for at least 3 years; - ability to promptly respond to incoming orders; - prompt work and a responsible approach.

Text translation ∙ 11 proposals

Client
Profile banned


Project published
2 months 17 days ago
621 views